přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Národní Inventarizace lesů ČR v roce 2012

10.1.2013

Průběh opakovaného pozemního šetření Národní inventarizace lesů ČR v roce 2012.

Průběh opakovaného pozemního šetření Národní inventarizace lesů ČR, prováděné dle nařízení vlády č. 247/2009 Sb., (dále jen NIL II) v roce 2012

V rámci provádění NIL II, byly v roce 2012 pozemně šetřeny všechny plochy, které byly v prvním cyklu Národní inventarizace lesů ČR (dále jen NIL I) založeny a klasifikovány jako kategorie LES. Dále také byly ověřeny všechny plochy, které byly v NIL I klasifikovány jako NELES, ale při interpretaci nových leteckých snímků byly v rámci přípravy na pozemní šetření NIL II klasifikovány jako kategorie LES nebo kategorie „možný výskyt lesa“. Opakované pozemní šetření v roce 2012 tedy proběhlo celkem na 3 872 inventarizačních plochách.

Klasifikace ploch inventarizační sítě podle nových leteckých snímků a následné opakované pozemní šetření proběhlo v roce 2012 ve dvou sezonách. První, jarní měřická sezona prováděná před ukončením tloušťkového přírůstu, probíhala od 1. března do 15. července. Měření druhé, podzimní sezony prováděné po ukončení tloušťkového přírůstu, bylo zahájeno 16. července a ukončeno 30. listopadu 2012. Pozemní šetření probíhalo v obou sezonách na celém území ČR. Tato organizace měření (inventarizační sítě) byla navržena proto, aby výsledky inventarizace bylo možno průběžně poskytovat jako průměrné hodnoty sledovaných veličin za celou ČR, ale i vybrané nižší geograficky vymezené jednotky, např. kraje. Dalším cílem tohoto návrhu bylo zajistit shodný počet vegetačních období v rámci prováděných terénních měření, za která bude vyhodnocován přírůst zásoby hroubí, těžba hroubí a další dynamické veličiny, např. změna plochy lesa.

Celkový přehled změřených ploch opakovaného pozemního šetření NIL II k  31. 12. 2012

Sezona měření Počet změřených ploch
2011_jaro 1 934
2011_podzim 1 885
2012_jaro 1 918
2012_podzim 1 954
Počet změřených ploch k 31. 12. 2012 7 691

Z výše uvedeného vyplývá, že k 31. 12. 2012 bylo provedeno šetření na více než polovině z celkového předpokládaného počtu 15 200 inventarizačních ploch, určených pro opakované pozemní šetření v rámci provádění terénních měřických prací NIL II v letech 2011 - 2014. Plánovaný harmonogram NIL II pro pozemní šetření je dodržován a nedochází k žádnému zpoždění.

Kontrola měření NIL II

V průběhu celého roku 2012 probíhala kontrola kvality měření NIL II. Tuto kontrolu prováděly nepřetržitě, po celou jarní i podzimní sezonu, dvě kontrolní skupiny pracovníků ÚHÚL Brandýs nad Labem. Náhodně vybrané inventarizační plochy byly kontrolní skupinou nově kompletně změřeny a získané údaje následně pomocí komparačního programu porovnány s údaji naměřenými běžnou pracovní skupinou. Významné rozdíly identifikované komparačním programem byly poté na místě posouzeny kontrolní skupinou a zaprotokolovány. Kontrolní protokol byl po ukončení každé kontroly ihned zaslán kontrolované skupině, tak aby byla zajištěna okamžitá zpětná vazba a případná náprava zjištěných nedostatků. Touto interní kontrolou bylo v roce 2012 zkontrolováno celkem 285 inventarizačních ploch, což činí 7,4 % z celkového počtu ploch měřených v roce 2012.

Druhou, zcela nezávislou externí kontrolu provádělo v roce 2012 Ministerstvo zemědělství. Vlastní kontrolní měření realizovala firma Lesprojekt Stará Boleslav, s.r.o. vybraná na základě vyhlášené veřejné zakázky. Celkem byla provedena kontrola 50 náhodně vybraných ploch po celém území ČR. Podíl takto zkontrolovaných ploch činí 1,3 % z celkového počtu ploch měřených v roce 2012.

Personální zajištění a činnost specialistů NIL II v roce 2012

Průběh NIL II v roce 2012 zajišťovalo celkem 82 zaměstnanců ÚHÚL Brandýs nad Labem. Terénní měření provádělo 18 tříčlenných skupin a kontrolní činností se zabývaly dvě tříčlenné skupiny, celkem tedy 60 odborníků, speciálně vyškolených pro práci s velmi sofistikovanou měřicí technikou. Kromě vlastního pozemního sběru dat, probíhala v ÚHÚL Brandýs nad Labem v rámci NIL II řada dalších podpůrných činností. Zajištěním přípravy, vyhodnocením a rozvojem NIL II se zabývalo 22 specialistů, včetně 6 operátorů vyhodnocujících údaje z leteckých snímků. Níže jsou uvedeny pouze některé, zásadní odborné aktivity, nezbytné pro plánování a průběh NIL II v roce 2012:

  • Zajištění průběhu venkovního sběru dat NIL II včetně kontrol kvality měření. Pro bezproblémový průběh měření bylo nutné připravit kompletní technologii venkovního sběru dat. Konkrétně šlo především o přípravu projektů pro sběr dat v programu Field-Map, aktualizaci pracovních postupů, přípravu mapových podkladů, úpravy pomocného programového vybavení, školení venkovních specialistů, kontrolu přesnosti a funkčnosti měřicí techniky.
  • Zajištění příjmu a správy dat NIL II.
  • Sběr údajů pomocí metod dálkového průzkumu včetně zajištění technologie sběru a rozvoje těchto metod.
  • Tvorba dokumentace projektu NIL II a příprava metodiky a technologické linky pro vyhodnocení zjištěných dat NIL II.
  • Spolupráce na národních vědeckých projektech využívajících data NIL.
  • Mezinárodní spolupráce v rámci sdružení ENFIN a účast v projektu COST USEWOOD – projekt zabývající se možnými způsoby odhadu objemu a kvality zdrojů dříví dostupných pro zásobování trhu s dřevními produkty.
  • Projekt E-Forest – projekt poskytování souhrnných dat NIL do evropské databáze za účelem provádění analýz o lese na evropské úrovni.

Zdroj: ÚHÚL Brandýs nad Labem – oddělení NIL

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem