přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Národní Inventarizace lesů ČR v roce 2014

30.12.2014

Průběh pozemního šetření Národní inventarizace lesů ČR (NIL II) v roce 2014.

V rámci opakovaného šetření NIL2 na inventarizačních plocháchzaložených v prvním cyklu NIL byly v roce 2014 pozemně šetřenyvšechny plochy, které byly v NIL I klasifikovány jako kategorie LES. Dále také byly navštíveny všechny plochy, které byly v NIL Iklasifikovány jako  NELES, ale při interpretaci dle leteckých snímků byly klasifikovány jako kategorie LES, nebo kategorie „možný výskyt lesa“.Pozemní šetření v roce 2014 tedy proběhlo na 3 881 inventarizačních plochách.

Klasifikace ploch inventarizační sítě podle leteckých snímků a následné pozemní šetření proběhlo v roce 2014 ve dvou sezonách.  První, jarní sezona (před ukončením tloušťkového přírůstu) měření probíhala od 1. března do 18. července. Měření druhé, podzimní sezony, (po ukončení tloušťkového přírůstu) bylo zahájeno 21. července. Pozemní šetření bylo ukončeno 30. listopadu 2014.  

Pozemní šetření NIL II v roce 2014 probíhalo v každé sezoně na celém území ČR. Tato organizace měření (inventarizační sítě) byla navržena proto, aby výsledky inventarizace bylo možno průběžně poskytovat jako průměrné hodnoty sledovaných veličin pro celou ČR, ale i vybrané nižší geograficky vymezené jednotky (např. kraje). Dalším cílem tohoto návrhu je zajistit shodný počet vegetačních období v rámci ČR, za která bude vyhodnocován přírůst zásoby hroubí, těžba hroubí a další dynamické veličiny (např. změna plochy lesa a její komponenty).

Celkový přehled změřených ploch pozemního šetření druhého cyklu NIL k  30. 11. 2014

Sezona měření Počet změřených ploch
2011_1 1 934
2011_2 1 885
2012_1 1 918
2012_2 1 954
2013_1 1 882
2013_2 1 931
2014_1 1 955
2014_2 1 926
Počet změřených ploch k 30. 11. 2014 15 385

K 30. 11. 2014 bylo provedeno pozemní šetření na všech inventarizačních plochách v rámci NIL2.  Harmonogram pro pozemní šetření NIL II  byl tedy dodržen a všechny plochy změřeny.  

Kontrola měření NIL II

V průběhu celého roku 2014 probíhala kontrola kvality měření NIL II. Tuto kontrolu prováděli dvě tříčlenné kontrolní skupiny pracovníků ÚHÚL Brandýs nad Labem. V roce 2014 bylo zkontrolováno 8 % z celkového počtu ploch změřených v tomto roce.

Druhou nezávislou externí kontrolu měření prováděla na základě zadání Ministerstva zemědělství firma Lesprojekt Stará Boleslav, s.r.o. Celkem byla provedena kontrola padesáti ploch po celém území ČR. Podíl těchto kontrol činí 1,3% z celkové počtu ploch měřených v roce 2014. 

Personální zajištění NIL

Průběh NIL v roce 2014 zajišťovalo celkem 82 pracovníků ÚHÚL Brandýs nad Labem. Terénní měření provádělo 18 tříčlenných skupin, tedy 54 pracovníků.  Kontrolní činností se zabývaly dvě tříčlenné skupiny. Venkovní šetření tedy provádělo celkem 60 osob. Zajištění přípravy, průběhu, vyhodnocení a rozvoje NIL se věnuje 22 specialistů, včetně 6 operátorů vyhodnocujících údaje z leteckých snímků.

Činnost specialistů NIL v roce 2014

Kromě vlastního pozemního sběru dat, probíhala v oddělení NIL řada činností, které nelze vzhledem k jejich rozsahu podrobně popisovat. Uvedeny jsou tedy pouze činnosti zásadní pro průběh NIL.  V roce 2014 probíhaly odborné aktivity v těchto oblastech:

 • Zajištění průběhu venkovního sběru dat NIL včetně kontrol kvality měření.  Pro bezproblémový průběh měření bylo nutné připravit kompletní technologii venkovního sběru dat. Konkrétně šlo především o přípravu projektů pro sběr dat v programu Field-Map, aktualizaci pracovních postupů, přípravu mapových podkladů, úpravy pomocného programového vybavení, školení venkovních pracovníků, kontrolu přesnosti a funkčností přístrojů.   
 • Zajištění příjmu a správy dat NIL.
 • Sběr údajů pomocí metod dálkového průzkumu včetně zajištění technologie sběru a rozvoje těchto metod.
 • Tvorba dokumentace projektu NIL II.
 • Příprava metodiky a technologické linky pro vyhodnocení zjištěných dat NIL II.
 • Spolupráce na národních vědeckých projektech využívajících data NIL.
 • Mezinárodní spolupráce v rámci sdružení ENFIN (European National Forest Inventory Network - platforma zemí provádějících inventarizaci určená pro vzájemnou spolupráci a výměnu informací).
 • Účast v projektu COST  USEWOOD – projekt zabývající se možnými způsoby odhadu objemu a kvality zdrojů dříví dostupných pro zásobování trhu s dřevními produkty.
 • Projekt E-Forest – projekt poskytování souhrnných dat NIL do evropské databáze za účelem provádění analýz o lese na evropské úrovni (výpočet objemu biomasy nad daty NIL).
 • Publikace pracovních postupů NIL II.
 • Příprava technologie a pracovních postupů pro kontinuální sledování stavu lesa v ČR. 

Zdroj: ÚHÚL Brandýs nad Labem – oddělení NIL

 • Tisk stránky
 • Poslat e-mailem