přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Modul pro žadatele o finanční příspěvky na hospodaření v lesích podle nařízení vlády č. 30/2014 Sb. – elektronický způsob poskytnutí údajů žádosti o finanční příspěvek

22.7.2016

Ministerstvo zemědělství připravilo pro žadatele o finanční příspěvky na hospodaření v lesích poskytované podle nařízení vlády č. 30/2014 Sb., Ministerstvem zemědělství aplikaci, která umožňuje elektronické vyplnění žádosti o finanční příspěvek.

Prostřednictvím aplikace "Modul pro žadatele o finanční příspěvky na hospodaření v lesích" žadatel poskytne příslušnému krajskému úřadu údaje obsažené v žádosti o finanční příspěvek v souladu s ustanoveními § 3 odst. 5, § 4 odst. 4 a § 22 odst. 5 nařízení vlády č. 30/2014 Sb. Ministerstvo zemědělství doporučuje aplikaci využívat i žadateli, jejichž příloha žádosti č. 1 má méně než jednu stranu, a na něž se tedy uvedená povinnost nevztahuje. Jedná se o finanční příspěvky poskytované podle hlavy I, II a IV nařízení vlády č. 30/2014 Sb. na:

  • ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese,
  • opatření k obnově lesů poškozených imisemi a lesů chřadnoucích vinou antropogenních vlivů,
  • na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku.

Aplikace umožňuje export vyplněného formuláře do souboru ve formátu PDF pro podání listinné podoby žádosti, a dále export formuláře do souboru formátu CSV pro elektronické poskytnutí údajů ze žádosti krajskému úřadu (tzv. datový soubor žádosti). Datový soubor obsahuje stejné údaje jako vytištěná PDF verze a slouží k načtení do informačního systému Ministerstva zemědělství (toto provede krajský úřad po doručení souboru). Tento soubor je potřeba doručit na příslušný krajský úřad způsobem, který určí tento krajský úřad – např. uložením na flash disk nebo odesláním na konkrétní e-mailovou adresu. Žádost je současně třeba podat standardním způsobem v listinné podobě. S exportem PDF souboru lze dále nakládat jako s papírovou podobou žádosti, tj. podepsanou žádost doručit krajskému úřadu osobně, poštou či datovou schránkou (toto podání stanoví datum podání žádosti dle nařízení vlády).

Instalační soubor aplikace je ve formátu MSI. Po kliknutí na soubor se automaticky spustí instalační proces. V případě, že nebude provedena změna cílového adresáře pro instalaci, bude aplikace nainstalována do C:\ProgramFiles\MZe\Modul pro žadatele. Instalační soubor naleznete v přílohách níže (Modul pro žadatele o finanční příspěvky na hospodaření v lesích).

Před zahájením prací v aplikaci doporučujeme prostudování uživatelské příručky pro práci s "Modulem pro žadatele o finanční příspěvky na hospodaření v lesích".

Pro usnadnění vyplnění elektronického formuláře jsou v aplikaci pro položky Dřevina, SLT, Identifikace příspěvku zavedeny číselníky (číselník se zobrazí klávesou F3), které doporučujeme využívat z důvodu vyloučení chyby při kontrole dat a pro správné načtení souboru do informačního systému Ministerstva zemědělství. V případě položky Dřevina odpovídá číselník zkratkám dřevin zavedeným přílohou č. 4 vyhlášky č. 83/1996 Sb., a tyto zkratky je nutné i bez využití číselníku dodržet (včetně diakritiky). V případě položky Identifikace příspěvku uvedení správného kódu (nejlépe prostřednictvím číselníku) automaticky vyplní položky Popis finančního příspěvku a Sazba finančního příspěvku. V aplikaci jsou rovněž zavedeny systémové kontroly pro dodržení minimálního počtu sazenic na hektar při umělé obnově lesa a funkce dřevin na daném SLT v souladu s příslušnými vyhláškami.

Do formuláře přílohy č. 1 žádosti byl vložen nový sloupec s názvem „kód LHC/ZO“ a číselným označením „6“, který umožňuje podávat 1 žádost pro porosty z více lesních hospodářských celků. Tento sloupec nahrazuje údaj vkládaný dosud do pole „6. kód LHC/ZO“ v horní části přílohy č. 1. Toto pole bylo zneaktivněno pro zápis a kódy LHC se zapisují přímo v jednotlivých řádcích pro jednotlivé JPRL. Současně bylo zneaktivněno pole „5. Období platnosti LHP/LHO“, toto pole nadále nebude v modulu pro žadatele vyplňováno.

Pro spuštění aplikace je nutné mít nainstalován:

  • operační systém Microsoft Windows XP Service Pack 3 nebo novější,
  • nainstalovaný prvek Microsoft .NET Framework 4., který je požadován ke spouštění aplikací určených pro prostředí .NET Framework 4.

Prvek je možné stáhnout z oficiálních stránek výrobce:

https://www.microsoft.com/cs-cz/download/details.aspx?id=17851

Pro snazší zpracování žádosti umožňuje nová verze aplikace modulu kopírování hodnot předchozího řádku v příloze č. 1 žádosti o finanční příspěvek. Ke kopírování hodnot slouží klávesa Tabulátor (Tab). Na konci posledního řádku se použitím klávesy Tabulátoru vytvoří řádek nový, do jehož první buňky se automaticky zkopíruje hodnota předchozího řádku (prvního sloupce). Stejným způsobem lze dále kopírovat hodnoty všech editovatelných buněk řádku. Bez automatického kopírování hodnot se v řádku lze pohybovat pomocí šipek. Funkcionalita kopírování hodnot z předchozího řádku se poruší opuštěním rozpracovaného řádku.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem