přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 544/2020
Zákon č. 544/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Čl.V

Čl.V
Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 20/2004 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 275/2013 Sb., zákona č. 39/2015 Sb., zákona č. 250/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 193/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb. a zákona č. 403/2020 Sb., se mění takto:
1. V § 4 odst. 3 se slova "a z" nahrazují slovem " , z" a za slova "národních plánů povodí" se vkládají slova "a z plánů pro sucho".
2. V § 4 odst. 5 se za větu první vkládá věta "Krajský úřad návrh plánu rozvoje a jeho aktualizace projedná také s krajskými úřady ostatních krajů, jejichž území se nachází ve stejném povodí.".
3. V § 7 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:
"(6) Provozovatel má právo odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné porosty, provádět likvidaci odstraněného a okleštěného stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a plynulé provozování zařízení v případech, kdy tak po předchozím upozornění a stanovení rozsahu neučinil sám vlastník nebo uživatel pozemku.".
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.
4. V § 7 odst. 7 se text "1 až 5" nahrazuje textem "1 až 6".
5. V § 9 odst. 5 se za větu první vkládá věta "Provozovatel je oprávněn přerušit nebo omezit dodávku vody bez předchozího upozornění také v případě, kdy je mu při stavu nedostatku vody vyhlášeném podle zvláštního právního předpisu8) příslušným orgánem upraveno, omezeno nebo zakázáno nakládání s vodami.".
6. V § 15 se doplňují odstavce 7 a 8, které včetně poznámek pod čarou č. 33 a 34 znějí:
"(7) Je-li vyhlášen stav nedostatku vody podle zákona o vodách8), může orgán k tomu příslušný33) postupem podle zákona o vodách34) dočasně omezit užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu na dobu nejdéle 3 měsíců. Stanovenou dobu lze prodloužit nejvýše o 3 měsíce. Při stavu nedostatku vody podle zákona o vodách8) se odstavec 4 nepoužije.
(8) Je-li vydáno opatření podle odstavce 4 nebo 7, je odběratel povinen umožnit provozovateli vodovodu přístup k vodoměru.
33) § 87k odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
34) § 115a odst. 1 a 2 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".
7. V § 26 odst. 2 písm. b) se číslo "9" nahrazuje číslem "8".
8. V § 26 odst. 2 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.
9. Za § 29a se vkládá nový § 29b, který zní:
"§ 29b
(1) Ministerstvo pro výkon působnosti podle tohoto zákona využívá ze základního registru obyvatel tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
b) datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
d) adresa místa pobytu,
e) datum, místo a okres úmrtí, jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který nepřežil.
(2) Ministerstvo pro výkon působnosti podle tohoto zákona využívá z informačního systému evidence obyvatel tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) pohlaví,
d) místo a okres narození; v případě narození v cizině, místo a stát,
e) rodné číslo,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
g) adresa místa trvalého pobytu,
h) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí státního občana České republiky mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
i) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil.
(3) Ministerstvo pro výkon působnosti podle tohoto zákona využívá z informačního systému cizinců tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
b) datum narození,
c) rodné číslo,
d) pohlaví,
e) místo a stát narození; v případě, že se cizinec narodil na území České republiky, místo a okres narození,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
g) druh a adresa místa pobytu na území České republiky,
h) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí.
(4) Ministerstvo pro výkon působnosti podle tohoto zákona využívá ze základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci kromě veřejně přístupných údajů tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení podnikající fyzické osoby nebo zahraniční osoby a
b) adresa místa pobytu v České republice, popřípadě bydliště v zahraničí podnikající fyzické osoby nebo zahraniční osoby.
(5) Z údajů podle odstavců 1 až 4 lze v konkrétním případě využít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
(6) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel nebo z informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.".
10. V § 32 odst. 5 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:
"e) odebírá nebo užívá pitnou vodu z vodovodu pro veřejnou potřebu v rozporu s § 15 odst. 4 nebo 7,".
Dosavadní písmena e) až n) se označují jako písmena f) až o).
11. V § 32 odst. 7 písm. a) se slova "f) až h) nebo k) až m)" nahrazují slovy "g) až i) nebo l) až n)".
12. V § 32 odst. 7 písm. b) se slova "a) až d)" nahrazují slovy "a) až e)".
13. V § 32 odst. 7 písm. c) se slova "odstavce 5 písm. e), i), j) nebo n)" nahrazují slovy "odstavce 5 písm. f), j), k) nebo o)".
14. V § 33 odst. 7 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:
"e) odebírá nebo užívá pitnou vodu z vodovodu pro veřejnou potřebu v rozporu s § 15 odst. 4 nebo 7,".
Dosavadní písmena e) až m) se označují jako písmena f) až n).
15. V § 33 odst. 9 písm. a) se slova "f) až m)" nahrazují slovy "g) až n)".
16. V § 33 odst. 9 písm. c) se za slova "odstavce 7 písm. e) nebo" vkládají slova "f) anebo".
17. V § 34 odst. 2 větě první se za slova "podle § 33 odst. 1" vkládají slova "písm. a) až e) a g), odst." a ve větě druhé se za slova "podle § 33" vkládají slova "odst. 1 písm. f) a".