přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 29/2004
Vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin Příl.16a

Příl.16a
Příloha č. 16a Vysvětlivky:
1)
Číslo má tvar AAAA/BBBBCCCCC/DDDD, kde AAAA je číslo jednotného registru (CZ a čtyřmístné číslo uvedené v licenci), BBBB je číslo provozovny (umožňuje dodavateli s více provozovnami rozlišit organizační strukturu; v případě dodavatele s jednou provozovnou se vyplňuje 0000), CCCCC je pětimístné pořadové číslo, které přiděluje dodavatel v rámci dané provozovny v nepřerušované číselné řadě, DDDD je rok (celé čtyřmístné číslo roku, v němž se průvodní list vystavuje).
2)
V případě fyzické osoby se uvede jméno, příjmení, popřípadě obchodní firma nebo název, místo trvalého pobytu, místo podnikání (liší-li se od místa trvalého pobytu).
V případě právnické osoby se uvede obchodní firma, adresa sídla firmy a adresa místa podnikání (liší-li se od adresy sídla firmy).
3)
Číslo licence = "Čj." (číslo jednací) uvedené na rozhodnutí Ministerstva zemědělství o vydání licence.
4)
Uvedeny v příloze č. 1 zákona.
5)
V případě evidenčního čísla uznané jednotky původem z ČR se vyplní český tvar uznané jednotky, v případě čísla uznané jednotky původem z ES se uvede číslo uznané jednotky dle údajů z průvodní dokumentace reprodukčního materiálu.
6)
Uvede se zkratka kategorie, a to: I (identifikovaný), S (selektovaný), K (kvalifikovaný), T (testovaný).
7)
Uvede se zkratka příslušného zdroje, a to: ZS (zdroj semen), PO (porost), SS (semenný sad), RS (rodičovský strom), KL (klon), SK (směs klonů).
8)
V případě reprodukčního materiálu původem z ČR se uvede číslo přírodní lesní oblasti; v případě reprodukčního materiálu původem z jiných zemí se uvede země původu a ostatní údaje dle průvodní dokumentace vztahující se k danému materiálu.
9)
Uvede se zkratka jedné z možností: A (autochtonní), NA-... (neautochtonní z oblasti provenience č.... Např. NA-7 tj. neautochtonní z oblasti provenience č. 7), N (neznámý), I (indigenní), NI-... (neindigenní z oblasti provenience č. ... např. NI-4 tj. neindigenní z oblasti provenience č. 4).
10)
V případě suroviny se uvedou kg s přesností na 1 kg, v případě osiva kg s přesností na 3 desetinná místa.
11)
Forma balení je nepovinný údaj.
12)
V případě dřevin jako SM, BO, MD, pokud se sběr šišek provádí na počátku nového roku, se jako rok zrání uvádí předcházející rok.
13)
Uvádí se u semen a plodů uváděných do oběhu. Není-li možné klíčivost (životaschopnost) a počet klíčivých (životaschopných) semen na 1 kg zjistit s ohledem na sjednané dodací lhůty, lze semenný materiál uvést do oběhu za předpokladu, že chybějící údaje dodavatel potvrdí neprodleně po ukončení příslušných zkoušek (§ 8 odst. 5 zákona).
U malých oddílů semen, pokud jejich hmotnost nepřesahuje hmotnost uvedenou v nařízení Komise (ES) č. 2301/2002, se nevyplňují hodnoty klíčivosti (životaschopnosti) a počet klíčivých (životaschopných) semen v 1 kg.
14)
Správný údaj se označí v příslušné kolonce křížkem (X), nesprávný údaj se nevyplňuje, tj. kolonka zůstává prázdná.
15)
Uvede se "předběžně uznáno" pro případy testovaného reprodukčního materiálu získaného ze zdroje uznaného na základě výsledků časných testů - § 8 odst. 3 zákona, "geneticky modifikováno" - § 5 odst. 3 písm. c) zákona.
16)
Nepovinné - dodavatel může uvést doplňující informace.
Část "Rostlinolékařský pas" (body
17)
22)
) vyplní pouze dodavatel, který je oprávněn k vydávání rostlinolékařských pasů dle jiných právních předpisů (např. zákon č. 326/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
17)
Číslo/a rostlinolékařského pasu a slova "Rostlinolékařský pas" nebo "Rostlinolékařský pas - chráněná zóna" v angličtině ("Plant Passport" nebo "Plant Passport - PZ") a je-li třeba i v dalším úředním jazyce Unie, oddělená lomítkem.
18)
V případě "Průvodního listu pro dovoz do chráněné zóny vyplní dodavatel Vědecký název (názvy) karanténního škodlivého organismu (organismů) pro chráněné zóny, nebo případně kódy, jež byly těmto škodlivým organismům konkrétně přiděleny, uvedené v čl. 32 odst. 3 nařízení (EU) 2016/2031 (XXX)".
19)
Botanický název (názvy) dotčeného druhu (druhů) nebo taxonu (taxonů) rostlin(y), jedná-li se o rostliny a rostlinné produkty, nebo případně název dotčeného předmětu a případně i název odrůdy (A).
20)
Dvoupísmenný kód uvedený v normě ISO 3166-1-alpha-2 (1) podle čl. 67 písm. a) nařízení (EU) 2016/2031 pro členský stát, v němž je profesionální provozovatel vydávající rostlinolékařský pas registrován, vnitrostátní registrační číslo dotčeného profesionálního provozovatele (písmenný, číselný nebo alfanumerický kód) (B).
21)
V příslušných případech kód vysledovatelnosti rostliny, rostlinného produktu nebo jiného předmětu (C).
22)
V příslušných případech dvoupísmenný kód uvedený v normě ISO 3166-1-alpha-2 podle čl. 67 písm. a) nařízení (EU) 2016/2031 pro členský stát (členské státy) původu (D).