přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 22/2020
Vyhláška č. 22/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 291/2003 Sb., o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech, ve znění pozdějších předpisů Čl.I

Čl.I
Vyhláška č. 291/2003 Sb., o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech, ve znění vyhlášky č. 232/2005 Sb., vyhlášky č. 375/2006 Sb., vyhlášky č. 129/2009 Sb. a vyhlášky č. 51/2012 Sb., se mění takto:
1. V § 1 úvodní části ustanovení se slova "Evropských společenství1)" nahrazují slovy "Evropské unie1)".
2. V § 1 se na konci písmene d) čárka nahrazuje tečkou a písmeno e) se zrušuje.
3. V § 14 odst. 2 písm. d) se slova "Evropských společenství" nahrazují slovy "Evropské unie".
4. V § 16 se odstavce 3 a 4 zrušují.
5. V § 17 se odstavec 3 zrušuje.
6. § 18 až 24 se včetně poznámek pod čarou č. 6 a 6a zrušují.
7. V příloze č. 3 části II Podrobná pravidla pro odběr úředních vzorků se v bodě 2.3.1.2. slova "podle § 23 této vyhlášky" zrušují.