přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 330/2019
Nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření § 27

§ 27
Snížení dotace o 50 %
(1) Dotace v příslušném kalendářním roce v rámci podopatření podle § 2, vypočtená podle § 21, se sníží o 50 %, zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění
a) podopatření integrovaná produkce révy vinné nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 5 písm. d), přičemž se jedná o 4 aplikace herbicidů v příkmenném pásu vinice v příslušném kalendářním roce,
b) podopatření ošetřování travních porostů
1. nesplnění podmínky uvedené v § 14 odst. 2 a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla třikrát v kontrolním období vyšší než 1,15 a zároveň nižší nebo rovna 1,3 velké dobytčí jednotky na 1 hektar podle § 14 odst. 2,
2. nesplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 1 písm. a), nebo
3. nesplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 1 písm. b),
c) podopatření ochrana čejky chocholaté
1. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 5 písm. b), nebo
2. nesplnění podmínky uvedené v § 19 odst. 5 písm. d), nebo
d) podopatření údržba zatravněných drah soustředěného odtoku nesplnění podmínky uvedené v § 20 odst. 5 písm. b) bodu 2, jde-li o nesplnění v rozsahu větším než 25 % celkové výměry zatravněné plochy zařazené do tohoto podopatření.
(2) Dotace v příslušném kalendářním roce v rámci titulu podle § 2, vypočtená podle § 21, se sníží o 50 %, zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění
a) podopatření integrovaná produkce révy vinné
1. nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 6 písm. c),
2. nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 7 písm. c),
3. nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 6 písm. a) bodu 2, je-li Fondem zjištěno 7 aplikací uvedených v § 11 odst. 6 písm. a) bodu 2, jedná-li se o závazek podle § 3 odst. 3 písm. b),
4. nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 6 písm. b) bodu 2, je-li Fondem zjištěno 7 aplikací uvedených v § 11 odst. 6 písm. b) bodu 2, jedná-li se o závazek podle § 3 odst. 3 písm. b),
5. nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 7 písm. a) bodu 2, je-li Fondem zjištěno 5 aplikací uvedených v § 11 odst. 7 písm. a) bodu 2, jedná-li se o závazek podle § 3 odst. 3 písm. b), nebo
6. nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 7 písm. b) bodu 2, je-li Fondem zjištěno 5 aplikací uvedených v § 11 odst. 7 písm. b) bodu 2, jedná-li se o závazek podle § 3 odst. 3 písm. b),
b) podopatření integrovaná produkce zeleniny a jahodníku
1. nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 7 písm. g), přičemž se jedná o 4 aplikace herbicidů v příslušném kalendářním roce,
2. nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 8 písm. i), přičemž se jedná o 7 aplikací herbicidů v příslušném kalendářním roce, nebo
3. nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 8 písm. j), přičemž se jedná o 6 aplikací insekticidů v příslušném kalendářním roce,
c) podopatření ošetřování travních porostů
1. nesplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 2 písm. d),
2. nesplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 2 písm. a) bodu 2, § 16 odst. 3 písm. h), § 16 odst. 4 písm. h), § 16 odst. 8 písm. a), § 16 odst. 8 písm. b) bodu 2, § 16 odst. 10 písm. a) nebo v § 16 odst. 11 písm. a) bodu 2, jde-li o nesplnění v rozsahu větším než 25 % výměry trvalého travního porostu obhospodařovaného žadatelem a zařazeného do příslušného titulu podle § 2 písm. d) bodů 1 až 3, 7, 9 nebo 10,
3. nesplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 3 písm. d), § 16 odst. 4 písm. d), § 16 odst. 5 písm. e), § 16 odst. 6 písm. d), § 16 odst. 8 písm. e) nebo v § 16 odst. 9 písm. d); za nesplnění podmínky se považuje též pastva zvířat na dílu půdního bloku, který je v evidenci využití půdy vymezen jako nevhodný k přepasení,
4. nesplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 8 písm. b) bodu 1 nebo 3,
5. nesplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 10 písm. b),
6. nesplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 10 písm. d) a zároveň Fondem zjištěné množství aplikovaného dusíku bylo vyšší než 60 kilogramů a zároveň nižší nebo rovno 65 kilogramům na 1 hektar dílu půdního bloku obhospodařovaného žadatelem, vedeného v evidenci využití půdy a zařazeného do podopatření podle § 2 písm. d) bodu 9, nebo
7. nesplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 10 písm. e),
d) podopatření biopásy
1. nesplnění podmínky uvedené v § 18 odst. 8 písm. c), nebo
2. nesplnění podmínky uvedené v § 18 odst. 7 písm. b) nebo v § 18 odst. 8 písm. d), nebo
e) podopatření údržba zatravňených dílů půdních bloků při nesplnění podmínky uvedené v § 17 odst. 6 písm. b) bodu 2, jde-li o nesplnění v rozsahu větším než 25 % celkové výměry zařazené do příslušného titulu podle § 2 písm. e) bodů 1 a 2.