přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 330/2019
Nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření § 25

§ 25
Snížení dotace o 10 %
(1) Dotace v příslušném kalendářním roce v rámci podopatření podle § 2, vypočtená podle § 21, se sníží o 10 %, zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění
a) podopatření integrovaná produkce ovoce nesplnění podmínky uvedené v § 10 odst. 5 písm. g),
b) podopatření integrovaná produkce révy vinné
1. nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 5 písm. c) bodu 1, nebo
2. nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 5 písm. h),
c) podopatření ošetřování travních porostů
1. nesplnění podmínky uvedené v § 14 odst. 1 a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla dvakrát v kontrolním období vyšší nebo rovna 0,2 a zároveň nižší než 0,3 velké dobytčí jednotky na 1 hektar trvalého travního porostu obhospodařovaného žadatelem a vedeného v evidenci využití půdy,
2. nesplnění podmínky uvedené v § 14 odst. 2 a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla jednou v kontrolním období vyšší než 1,15 a zároveň nižší nebo rovna 1,3 velké dobytčí jednotky na 1 hektar podle § 14 odst. 2,
3. nesplnění podmínky uvedené v § 14 odst. 3 a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla dvakrát v kontrolním období vyšší než 1,5 a zároveň nižší nebo rovna 1,8 velké dobytčí jednotky na 1 hektar zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy, nebo
4. nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 1 písm. c), pokud se jedná o ponechání souvislé nepokosené plochy s rozlohou větší než 1,1 hektaru; snížení se vztahuje pouze na plochu trvalého travního porostu způsobilého k poskytnutí dotace do titulu podle § 2 písm. d) bodů 1 až 5, nebo
d) podopatření údržba zatravněných drah soustředěného odtoku nesplnění podmínky uvedené v § 20 odst. 5 písm. b) bodu 2, jde-li o nesplnění v rozsahu větším než 3 % a nižším nebo rovném 25 % celkové výměry zatravněné plochy, zařazené do tohoto podopatření.
(2) Dotace v příslušném kalendářním roce v rámci titulu podle § 2, vypočtená podle § 21, se sníží o 10 %, zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění
a) podopatření integrovaná produkce révy vinné nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 7 písm. e), f) nebo g); neprovedl-li žadatel žádnou aplikaci, snížení se uplatní na díl půdního bloku, na kterém bylo nesplnění zjištěno,
b) podopatření integrovaná produkce zeleniny a jahodníku
1. nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 6 písm. c), § 12 odst. 7 písm. c) nebo v § 12 odst. 8 písm. c),
2. nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 6 písm. d), § 12 odst. 7 písm. h) nebo v § 12 odst. 8 písm. f), nebo
3. nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 8 písm. l),
c) podopatření ošetřování travních porostů
1. nesplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 2 písm. a) bodu 2, § 16 odst. 3 písm. h), § 16 odst. 4 písm. h), § 16 odst. 8 písm. a), § 16 odst. 8 písm. b) bodu 2, § 16 odst. 10 písm. a) nebo v § 16 odst. 11 písm. a) bodu 2, jde-li o nesplnění v rozsahu větším než 3 % a nižším nebo rovném 25 % výměry trvalého travního porostu obhospodařovaného žadatelem a zařazeného do příslušného titulu podle § 2 písm. d) bodů 1 až 3, 7, 9 nebo 10,
2. nesplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 2 písm. e),
3. nesplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 3 písm. e), § 16 odst. 4 písm. e), § 16 odst. 5 písm. f), § 16 odst. 6 písm. e), § 16 odst. 8 písm. f) nebo v § 16 odst. 9 písm. j),
4. nesplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 9 písm. e), nebo
5. nesplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 2 písm. b), § 16 odst. 3 písm. b), § 16 odst. 4 písm. b), § 16 odst. 5 písm. b), § 16 odst. 6 písm. b), § 16 odst. 8 písm. c) nebo v § 16 odst. 9 písm. c),
d) podopatření biopásy
1. nesplnění podmínky uvedené v § 18 odst. 5 písm. d), snížení se uplatní na díl půdního bloku, na kterém bylo nesplnění zjištěno, nebo
2. nesplnění podmínky uvedené v § 18 odst. 5 písm. e), snížení se uplatní na díl půdního bloku, na kterém bylo porušení zjištěno, nebo
e) podopatření údržba zatravněných dílů půdních bloků při nesplnění podmínky uvedené v § 17 odst. 6 písm. b) bodu 2, jde-li o nesplnění v rozsahu větším než 3 % a nižším nebo rovném 25 % celkové výměry zatravněné plochy, zařazené do příslušného titulu podle § 2 písm. e) bodů 1 a 2.