přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 330/2019
Nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření § 23

§ 23
Vyhodnocení nesplnění podmínek provádění jednotlivých podopatření
(1) V případě nesplnění podmínek provádění jednotlivých podopatření, s výjimkou podmínek uvedených v § 7 odst. 2 písm. b) bodu 2 nebo 3, Fond v závislosti na konkrétním nesplnění podle § 24 až 30
a) sníží dotaci za příslušný kalendářní rok, ve kterém k nesplnění došlo, vypočtenou podle § 21 v těchto úrovních:
1. 3 %,
2. 10 %,
3. 25 %, nebo
4. 50 %,
b) neposkytne dotaci za příslušné podopatření v příslušném kalendářním roce, nebo za celé období trvání závazku, nebo
c) vyřadí žadatele z příslušného podopatření.
(2) V případě opakovaného nesplnění, pokud není v § 24 až 27 uvedeno jinak, je uplatňováno snížení dotace vypočtené podle § 21 o 1 úroveň podle odstavce 1 písm. a) vyšší, popřípadě se dotace v příslušném kalendářním roce neposkytne.
(3) Za opakované nesplnění se pro účely tohoto nařízení považuje nesplnění stejné podmínky v rámci příslušného podopatření nebo titulu více než jednou v průběhu trvání závazku. Opakované nesplnění však nemůže nastat v průběhu 1 kalendářního roku.
(4) Za nesplnění podmínek tohoto nařízení je považováno také nepředložení v průběhu kontroly na místě
a) evidenční karty dílu půdního bloku podle § 12 odst. 5 písm. b),
b) evidenční karty provedených agrotechnických operací podle § 12 odst. 8 písm. k),
c) záznamů o sledování stanovených meteorologických prvků a záznamů o vyhodnocení sledovaných meteorologických prvků podle § 10 odst. 5 písm. i) bodu 1 nebo § 12 odst. 5 písm. c) bodu 1,
d) záznamů o sledování výskytu škodlivých organismů a záznamů o vyhodnocení výskytu škodlivých organismů podle § 10 odst. 5 písm. i) bodu 2 nebo podle § 12 odst. 5 písm. c) bodu 2,
e) dokladů o použitém osivu nebo sadbě nebo dokladů o provedení službou podle § 12 odst. 6 písm. b, § 12 odst. 7 písm. b), § 12 odst. 8 písm. a), § 18 odst. 7 písm. a), § 18 odst. 8 písm. a) nebo § 19 odst. 5 písm. c) vystavených na jméno žadatele,
f) záznamů o výsledku rozborů vzorků ovoce podle § 10 odst. 5 písm. d), nebo
g) záznamů o výsledku rozborů vzorků zeleniny a jahod podle § 12 odst. 6 písm. f), § 12 odst. 7 písm. f) nebo § 12 odst. 8 písm. e),
jejichž vedení nebo uchovávání je stanoveno tímto nařízením; nesplnění podmínek se vždy posuzuje ve vztahu k jednotlivým podopatřením nebo titulům podle § 2.
(5) Doklady podle odstavce 4 písm. e) uchovává žadatel minimálně po dobu 10 kalendářních let následujících po kalendářním roce, ve kterém byl výsev nebo výsadba provedena.
(6) Zjistí-li Fond, že žadatel v rámci jednotné žádosti9) neuvedl veškerou plochu v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky20), a rozdíl mezi celkovou plochou uvedenou v žádosti a souhrnem celkové plochy uvedené v žádosti a v žádosti nevykázané je
a) vyšší než 3 %, avšak nižší nebo roven 4 % plochy uvedené v žádosti, sníží platbu o 1 %21),
b) vyšší než 4 %, avšak nižší nebo roven 5 % plochy uvedené v žádosti, sníží platbu o 2 %21), nebo
c) vyšší než 5 % plochy uvedené v žádosti, sníží platbu o 3 %21).
(7) Nesplnění podmínek provádění jednotlivého podopatření nebo titulu podle § 2 se vždy posuzuje ve vztahu k příslušnému závazku podle § 3.
9) Čl. 72 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1306/2013, v platném znění.
Čl. 11 nařízení Komise v přenesené pravomoci č. 640/2014.
20) Čl. 72 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, v platném znění.
21) Čl. 16 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.