přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 330/2019
Nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření § 22

§ 22
Vyhodnocení porušení podmínek oblasti minimálních požadavků pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin
(1) Fond vyhodnotí zprávu o kontrole podle zákona o zemědělství za jednotlivé požadavky uvedené v § 7 odst. 2 písm. b) bodu 2 nebo 3.
(2) Fond při vyhodnocení zpráv o kontrole sčítá míru porušení každého kontrolovaného požadavku podle § 7 odst. 2 písm. b) bodu 2 nebo 3 za účelem stanovení celkové míry porušení za každou z oblastí požadavků. Dále sčítá míru porušení za všechny zprávy o kontrole příslušné oblasti požadavků. Je-li v rámci 1 oblasti požadavků více zpráv o kontrole s porušením stejného požadavku, pro stanovení celkové míry porušení za daný požadavek zohlední Fond pouze porušení s nejvyšší mírou.
(3) Celkovou míru porušení za každou z oblastí požadavků podle § 7 odst. 2 písm. b) bodů 2 a 3 Fond vyhodnotí podle části C přílohy č. 1 k tomuto nařízení.
(4) Jestliže zpráva o kontrole neobsahuje údaj o opakovaném nebo úmyslném porušení kontrolovaného požadavku, Fond na základě celkové míry porušení podle odstavce 2 provede procentní snížení dotace v rámci příslušné oblasti požadavků podle § 7 odst. 2 písm. b) bodu 2 nebo 3 takto:
a) 0 %, bylo-li zjištěno celkové zanedbatelné porušení,
b) 3 %, bylo-li zjištěno celkové malé porušení,
c) 5 %, bylo-li zjištěno celkové střední porušení, nebo
d) 10 %, bylo-li zjištěno celkové velké porušení.
(5) Jestliže zpráva o kontrole obsahuje údaj o opakovaném porušení kontrolovaného požadavku, Fond na základě celkové míry porušení podle odstavce 2 provede procentní snížení dotace v rámci příslušné oblasti požadavků ve výši dvojnásobku procentního snížení podle odstavce 4.
(6) Pro účely tohoto opatření se za opakované porušení kontrolovaného požadavku za každou z oblastí požadavků podle § 7 odst. 2 písm. b) bodu 2 nebo 3 považuje druhé a každé další porušení téhož požadavku v průběhu trvání závazku.
(7) Jestliže zpráva o kontrole obsahuje údaj o úmyslném porušení kontrolovaného požadavku, Fond na základě celkové míry porušení podle odstavce 2 provede procentní snížení dotace v rámci příslušné oblasti požadavků podle § 7 odst. 2 písm. b) bodu 2 nebo 3 takto:
a) 0 %, bylo-li zjištěno celkové zanedbatelné porušení,
b) 20 %, bylo-li zjištěno celkové malé porušení,
c) 30 %, bylo-li zjištěno celkové střední porušení, nebo
d) 40 %, bylo-li zjištěno celkové velké porušení.