přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 330/2019
Nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření § 21

§ 21
Sazby dotace
(1) Sazba dotace činí
a) 400 EUR/1 hektar ovocného sadu19) zařazeného do podopatření integrovaná produkce ovoce podle § 2 písm. a), na kterém žadatel plní podmínky podle § 10,
b) v podopatření integrovaná produkce révy vinné
1. 197 EUR/1 hektar vinice19) zařazeného do titulu základní ochrana vinic podle § 2 písm. b) bodu 1, na kterém žadatel plní podmínky podle § 11 odst. 5 a 6,
2. 550 EUR/1 hektar vinice19) zařazeného do titulu nadstavbová ochrana vinic podle § 2 písm. b) bodu 2, na kterém žadatel plní podmínky podle § 11 odst. 5 a 7,
c) v podopatření integrovaná produkce zeleniny a jahodníku
1. 425 EUR/1 hektar standardní orné půdy19) zařazeného do titulu integrovaná produkce zeleniny podle § 2 písm. c) bodu 1, na kterém žadatel plní podmínky podle § 12 odst. 5 a 6,
2. 425 EUR/1 hektar jiné trvalé kultury19) zařazeného do titulu integrovaná produkce zeleniny podle § 2 písm. c) bodu 1, na kterém žadatel plní podmínky podle § 12 odst. 5 a 7,
3. 431 EUR/1 hektar standardní orné půdy19) zařazeného do titulu integrovaná produkce jahodníku podle § 2 písm. c) bodu 2, na kterém žadatel plní podmínky podle § 12 odst. 5 a 8,
d) v podopatření ošetřování travních porostů
1. 96 EUR/1 hektar trvalého travního porostu19) zařazeného do titulu obecná péče o extenzivní louky a pastviny podle § 2 písm. d) bodu 1, na kterém žadatel plní podmínky podle § 16 odst. 2,
2. 166 EUR/1 hektar trvalého travního porostu19) zařazeného do titulu mezofilní a vlhkomilné louky hnojené podle § 2 písm. d) bodu 2, na kterém žadatel plní podmínky podle § 16 odst. 3,
3. 185 EUR/1 hektar trvalého travního porostu19) zařazeného do titulu mezofilní a vlhkomilné louky nehnojené podle § 2 písm. d) bodu 3, na kterém žadatel plní podmínky podle § 16 odst. 4,
4. 147 EUR/1 hektar trvalého travního porostu19) zařazeného do titulu horské a suchomilné louky hnojené podle § 2 písm. d) bodu 4, na kterém žadatel plní podmínky podle § 16 odst. 5, jedná-li se o závazek podle § 3 odst. 3 písm. a),
5. 170 EUR/1 hektar trvalého travního porostu19) zařazeného do titulu horské a suchomilné louky nehnojené podle § 2 písm. d) bodu 5, na kterém žadatel plní podmínky podle § 16 odst. 6,
6. 692 EUR/1 hektar trvalého travního porostu19) zařazeného do titulu trvale podmáčené a rašelinné louky podle § 2 písm. d) bodu 6, na kterém žadatel plní podmínky podle § 16 odst. 7,
7. 173 EUR/1 hektar trvalého travního porostu19) zařazeného do titulu ochrana modrásků podle § 2 písm. d) bodu 7, na kterém žadatel plní podmínky podle § 16 odst. 8,
8. 198 EUR/1 hektar trvalého travního porostu19) zařazeného do titulu ochrana chřástala polního podle § 2 písm. d) bodu 8, na kterém žadatel plní podmínky podle § 16 odst. 9,
9. 353 EUR/1 hektar trvalého travního porostu19) zařazeného do titulu suché stepní trávníky a vřesoviště podle § 2 písm. d) bodu 9, na kterém žadatel plní podmínky podle § 16 odst. 10,
10. 213 EUR/1 hektar trvalého travního porostu19) zařazeného do titulu druhově bohaté pastviny podle § 2 písm. d) bodu 10, na kterém plní žadatel podmínky podle § 16 odst. 11,
11. 121 EUR/1 hektar trvalého travního porostu19) zařazeného do titulu horské a suchomilné louky hnojené podle § 2 písm. d) bodu 4, na kterém žadatel plní podmínky podle § 16 odst. 5, jedná-li se o závazek podle § 3 odst. 3 písm. b),
e) v podopatření údržba zatravněných dílů půdních bloků
1. 107 EUR/1 hektar zemědělské půdy19) zařazeného do titulu základní údržba zatravněných dílů půdních bloků podle § 2 písm. e) bodu 1, na kterém žadatel plní podmínky podle § 17,
2. 115 EUR/1 hektar zemědělské půdy19), zařazeného do titulu údržba zatravněných dílů půdních bloků podél vodního útvaru podle § 2 písm. e) bodu 2, na kterém žadatel plní podmínky podle § 17,
f) v podopatření biopásy
1. 670 EUR/1 hektar zemědělské půdy19) zařazeného do titulu krmné biopásy podle § 2 písm. f) bodu 1, na kterém žadatel plní podmínky podle § 18 odst. 6 a 7,
2. 609 EUR/1 hektar zemědělské půdy19) zařazeného do titulu nektarodárné biopásy podle § 2 písm. f) bodu 2, na kterém žadatel plní podmínky podle § 18 odst. 6 a 8,
g) 667 EUR/1 hektar zemědělské půdy19) zařazeného do podopatření ochrana čejky chocholaté podle § 2 písm. g), na kterém žadatel plní podmínky podle § 19,
h) 135 EUR/1 hektar zemědělské půdy19) zařazeného do podopatření údržba zatravněných drah soustředěného odtoku podle § 2 písm. h), na kterém žadatel plní podmínky podle § 20.
(2) Sazba dotace podle odstavce 1 písm. d) bodů 1, 2, 4 a 11 se zvýší o 11 EUR/1 hektar, jde-li o díl půdního bloku podle § 15 odst. 4 písm. a) nebo c).
(3) Sazba dotace podle odstavce 1 písm. d) bodů 3 a 5 se zvýší o 5 EUR/1 hektar, jde-li o díl půdního bloku podle § 15 odst. 4 písm. a) nebo c).
(4) Sazba dotace podle odstavce 1 písm. d) bodů 2 až 5, 7, 8, 10 a 11 se sníží
a) o 86 EUR/1 hektar, jde-li o díl půdního bloku nacházející se na území 1. zóny chráněné krajinné oblasti2), popřípadě ve zranitelné oblasti na území vymezeném podle § 7 odst. 11 věty první nařízení vlády č. 262/2012 Sb.; nachází-li se díl půdního bloku na území 1. zóny chráněné krajinné oblasti2) jen zčásti, dotace se sníží jen na této části dílu půdního bloku,
b) o 76 EUR/1 hektar, jde-li o díl půdního bloku nacházející se na území národního parku2) ; nachází-li se díl půdního bloku na území národního parku2) jen zčásti, dotace se sníží jen na této části dílu půdního bloku; v případě, že žadatel prokáže, že se díl půdního bloku nachází v zastavěném území obce nebo zastavitelné ploše obce, toto snížení se neuplatní.
(5) Sazba dotace podle odstavce 1 písm. d) bodu 2 se sníží o 69 EUR/1 hektar, jde-li o díl půdního bloku, na který je zároveň poskytnuta dotace na trvalý travní porost podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb. nebo nařízení vlády č. 331/2019 Sb.; toto snížení se neuplatní na dílu půdního bloku, na kterém je aplikováno snížení podle odstavce 4.
(6) Sazba dotace podle odstavce 1 písm. d) bodu 3 se sníží o 47 EUR/1 hektar, jde-li o díl půdního bloku, na který je zároveň poskytnuta dotace na trvalý travní porost podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb. nebo nařízení vlády č. 331/2019 Sb.; toto snížení se neuplatní na dílu půdního bloku, na kterém je aplikováno snížení podle odstavce 4.
(7) Sazba dotace podle odstavce 1 písm. d) bodu 4 se sníží o 56 EUR/1 hektar, jde-li o díl půdního bloku, na který je zároveň poskytnuta dotace na trvalý travní porost podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb. nebo nařízení vlády č. 331/2019 Sb.; toto snížení se neuplatní na dílu půdního bloku, na kterém je aplikováno snížení podle odstavce 4.
(8) Sazba dotace podle odstavce 1 písm. d) bodu 5 se sníží o 39 EUR/1 hektar, jde-li o díl půdního bloku, na který je zároveň poskytnuta dotace na trvalý travní porost podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb. nebo nařízení vlády č. 331/2019 Sb.; toto snížení se neuplatní na dílu půdního bloku, na kterém je aplikováno snížení podle odstavce 4.
(9) Sazba dotace podle odstavce 1 písm. d) bodu 6 se sníží o 56 EUR/1 hektar, jde-li o díl půdního bloku, na který je zároveň poskytnuta dotace na trvalý travní porost podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb. nebo nařízení vlády č. 331/2019 Sb.
(10) Sazba dotace podle odstavce 1 písm. d) bodu 7 se sníží o 41 EUR/1 hektar, jde-li o díl půdního bloku, na který je zároveň poskytnuta dotace na trvalý travní porost podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb. nebo nařízení vlády č. 331/2019 Sb.; toto snížení se neuplatní na dílu půdního bloku, na kterém je aplikováno snížení podle odstavce 4.
(11) Sazba dotace podle odstavce 1 písm. d) bodu 8 se sníží o 40 EUR/1 hektar, jde-li o díl půdního bloku, na který je zároveň poskytnuta dotace na trvalý travní porost podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb. nebo nařízení vlády č. 331/2019 Sb.; toto snížení se neuplatní na dílu půdního bloku, na kterém je aplikováno snížení podle odstavce 4.
(12) Sazba dotace podle odstavce 1 písm. d) bodu 10 se sníží o 48 EUR/1 hektar, jde-li o díl půdního bloku, na který je zároveň poskytnuta dotace na trvalý travní porost podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb. nebo nařízení vlády č. 331/2019 Sb.; toto snížení se neuplatní na dílu půdního bloku, na kterém je aplikováno snížení podle odstavce 4.
(13) Sazba dotace podle odstavce 1 písm. e) nebo h) se sníží
a) o 86 EUR/1 hektar, jde-li o díl půdního bloku nacházející se na území 1. zóny chráněné krajinné oblasti2), popřípadě ve zranitelné oblasti na území vymezeném podle § 7 odst. 11 věty první nařízení vlády č. 262/2012 Sb.; nachází-li se díl půdního bloku na území 1. zóny chráněné krajinné oblasti2) jen zčásti, dotace se sníží jen na této části dílu půdního bloku,
b) o 76 EUR/1 hektar, jde-li o díl půdního bloku nacházející se na území národního parku2) ; nachází-li se díl půdního bloku na území národního parku2) jen zčásti, dotace se sníží jen na této části dílu půdního bloku; v případě, že žadatel prokáže, že se díl půdního bloku nachází v zastavěném území obce a zastavitelné ploše obcí, toto snížení se neuplatní.
(14) Sazba dotace podle odstavce 1 písm. f) bodu 1 se sníží o 182 EUR/1 hektar, je-li směs plodin pěstovaná na dílu půdního bloku, na který je podávána žádost o poskytnutí dotace, zahrnuta do výpočtu podílů jednotlivých plodin v rámci diverzifikace plodin podle § 9 odst. 3 nařízení vlády č. 50/2015 Sb., a je-li touto směsí plodin zároveň splněna podmínka uvedená v čl. 43 odst. 1 a čl. 44 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013.
(15) Sazba dotace podle odstavce 1 písm. f) bodu 2 se sníží o 78 EUR/1 hektar, je-li směs plodin pěstovaná na dílu půdního bloku, na který je podávána žádost o poskytnutí dotace, zahrnuta do výpočtu podílů jednotlivých plodin v rámci diverzifikace plodin podle § 9 odst. 3 nařízení vlády č. 50/2015 Sb., a je-li touto směsí plodin zároveň splněna podmínka uvedená v čl. 43 odst. 1 a čl. 44 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013.
(16) Sazba dotace podle odstavce 1 písm. g) se sníží o 158 EUR/1 hektar, je-li směs plodin pěstovaná na dílu půdního bloku, na který je podávána žádost o poskytnutí dotace, zahrnuta do výpočtu podílů jednotlivých plodin v rámci diverzifikace plodin podle § 9 odst. 3 nařízení vlády č. 50/2015 Sb., a je-li touto směsí plodin zároveň splněna podmínka uvedená v čl. 43 odst. 1 a čl. 44 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013.
(17) Dochází-li u žadatele k souběhu podopatření podle § 2 písm. f) bodu 1, § 2 písm. f) bodu 2 nebo § 2 písm. g), postupuje Fond při snížení sazby dotace podle odstavců 14 až 16 tak, že
a) sazbu sníží za podopatření podle § 2 písm. f) bodu 2,
b) po snížení sazby podle písmene a) sníží sazbu za podopatření podle § 2 písm. g) a
c) po snížení sazby podle písmene b) sníží sazbu za podopatření podle § 2 písm. f) bodu 1.
(18) Sazba dotace podle odstavce 1 písm. d) bodu 11 se sníží o 72 EUR/1 hektar, jde-li o díl půdního bloku, na který je zároveň poskytnuta dotace na trvalý travní porost podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb. nebo nařízení vlády č. 331/2019 Sb.; toto snížení se neuplatní na dílu půdního bloku, na kterém je aplikováno snížení podle odstavce 4.
(19) Výši dotace při uplatňování jednotlivých podopatření podle § 2 Fond vypočte jako součin výměry, na kterou je poskytována dotace v rámci příslušného podopatření podle § 2, a sazby stanovené podle odstavců 1 až 18 pro příslušné podopatření podle § 2.
(20) Fond poskytne dotaci v měně České republiky; sazba dotace podle odstavce 19 se přepočte podle směnného kurzu, který je uveřejněn v posledním Úředním věstníku Evropské unie ke dni 31. prosince kalendářního roku předcházejícímu roku, za který se dotace poskytuje. Není-li k tomuto datu směnný kurz stanoven, použije se nejbližší předcházející směnný kurz.
(21) Dotace podle odstavce 1 se neposkytne na díl půdního bloku, který se nachází na území hlavního města Prahy.
(22) Dotace podle odstavce 1 se neposkytne na část dílu půdního bloku evidovanou v evidenci využití půdy, na které byl uplatněn postup podle § 3g odst. 4 zákona o zemědělství.
2) § 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
19) § 3 nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, ve znění pozdějších předpisů.