přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 330/2019
Nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření § 18

§ 18
Podopatření biopásy
(1) Žadatel v žádosti o zařazení do podopatření biopásy uvede
a) seznam všech jím obhospodařovaných dílů půdních bloků vedených v evidenci využití půdy na žadatele s druhem zemědělské kultury standardní orná půda, které hodlá zařadit do podopatření biopásy, včetně uvedení jednotlivých titulů podle § 2 písm. f) bodu 1 nebo 2, a
b) údaj o výměře biopásu podle § 2 písm. f) bodu 1 nebo 2, které hodlá zařadit do podopatření podle § 2 písm. f) bodu 1 nebo 2.
(2) Součástí žádosti o zařazení do podopatření biopásy je zákres příslušných dílů půdních bloků, které žadatel uvedl v této žádosti, včetně zákresu plánovaného biopásu v mapě dílů půdních bloků v měřítku 1: 10 000 nebo podrobnějším. Žadatel u jednotlivých dílů půdních bloků zakreslených v mapě označí titul podle § 2 písm. f) bodu 1 nebo 2.
(3) Zařadit do podopatření biopásy lze díl půdního bloku,
a) na kterém není uplatňováno
1. žádné z podopatření uvedených v § 2,
2. žádné z podopatření uvedených v § 2 nařízení vlády č. 75/2015 Sb.,
3. podopatření podle § 2 písm. f) bodu 2, v případě zařazení do podopatření podle § 2 písm. f) bodu 1, nebo
4. podopatření podle § 2 písm. f) bodu 1, v případě zařazení do podopatření podle § 2 písm. f) bodu 2, a
b) jehož část evidovaná v evidenci využití půdy byla k 31. prosinci 2019 nebo 31. prosinci 2020 zařazená podle § 3 odst. 3 nařízení vlády č. 75/2015 Sb. v závazku v rámci podopatření podle § 2 písm. f) nařízení vlády č. 75/2015 Sb.
(4) Minimální výměra pro zařazení do podopatření biopásy činí 2 hektary zemědělské půdy s druhem zemědělské kultury standardní orná půda podle nařízení vlády č. 307/2014 Sb., na které žadatel hodlá založit biopás.
(5) Žadatel vytvoří biopás
a) o šíři nejméně 6 metrů a nejvýše 24 metrů, přičemž na části příslušného dílu půdního bloku, na které není vytvořen biopás, může pěstovat plodinu ze směsi plodin pro biopás, pouze je-li pěstována samostatně nebo jako hlavní plodina s podsevem,
b) v souvislé délce nejméně 30 metrů,
c) o souhrnné ploše nejvýše 40 % rozlohy příslušného dílu půdního bloku,
d) při okrajích nebo uvnitř dílu půdního bloku ve směru orby a
e) nejméně 50 metrů od dálnice, silnice I. nebo II. třídy nebo od dalšího biopásu uvnitř příslušného dílu půdního bloku, přičemž oddělení biopásů prolukou kratší než 50 m není považováno za nesplnění podmínky.
(6) Žadatel po celou dobu zařazení do podopatření podle § 2 písm. f) neaplikuje na plochu biopásu
a) přípravky na ochranu rostlin a
b) hnojiva13).
(7) Žadatel každoročně v průběhu zařazení do titulu podle § 2 písm. f) bodu 1
a) založí krmný biopás
1. nejpozději do 15. června příslušného kalendářního roku,
2. stanovenou směsí osiva uvedenou v části A přílohy č. 12 k tomuto nařízení, vytvořenou z uznaného osiva nebo u druhů neuvedených v druhovém seznamu podle zákona o oběhu osiva a sadby z osiva kontrolovaného úředně nebo pod úředním dozorem podle zákona o oběhu osiva a sadby,
3. přičemž výsev musí být proveden nejpozději do 24 měsíců ode dne vydání míchacího protokolu nebo vydání osvědčení prokazujícího kvalitu osiva podle zákona o oběhu osiva a sadby,
b) ponechá vytvořený krmný biopás bez zásahu zemědělskou nebo jinou technikou do 15. března následujícího kalendářního roku a
c) zapraví porost biopásu do půdy v období od 16. března do 15. června následujícího kalendářního roku.
(8) Žadatel v průběhu zařazení do titulu podle § 2 písm. f) bodu 2
a) založí nektarodárný biopás
1. nejpozději do 15. června příslušného kalendářního roku,
2. stanovenou směsí osiva uvedenou v části B přílohy č. 12 k tomuto nařízení, vytvořenou z uznaného osiva nebo u druhů neuvedených v druhovém seznamu podle zákona o oběhu osiva a sadby z osiva kontrolovaného úředně nebo pod úředním dozorem podle zákona o oběhu osiva a sadby,
3. přičemž výsev musí být proveden nejpozději do 24 měsíců ode dne vydání míchacího protokolu nebo vydání osvědčení prokazujícího kvalitu osiva podle zákona o oběhu osiva a sadby,
b) založený biopás
1. ponechá na stejné ploše po dobu 2 po sobě následujících kalendářních let a
2. zapraví biopás do půdy v termínu od 16. března do 15. června příslušného kalendářního roku,
c) provádí každoročně seč s odklizením biomasy v termínu od 1. července do 15. září příslušného kalendářního roku a
d) nepoužívá plochu biopásu k pojezdům zemědělské nebo jiné techniky, ani jako souvrať, s výjimkou plnění podmínky uvedené v písmenu c).
13) § 2 písm. a) zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd, ve znění pozdějších předpisů.