přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 330/2019
Nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření § 17

§ 17
Podopatření údržba zatravněných dílů půdních bloků
(1) Žadatel v žádosti o zařazení do podopatření údržba zatravněných dílů půdních bloků uvede
a) seznam jím obhospodařovaných dílů půdních bloků vedených v evidenci využití půdy na žadatele s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost nebo travní porost, které hodlá zařadit do podopatření údržba zatravněných dílů půdních bloků, včetně titulů podle § 2 písm. e) bodu 1 nebo 2, a
b) údaj o výměře jednotlivých dílů půdních bloků podle písmene a) vedených v evidenci využití půdy na žadatele.
(2) Součástí žádosti o zařazení do podopatření údržba zatravněných dílů půdních bloků je zákres příslušných dílů půdních bloků, které žadatel uvedl v této žádosti, v mapě dílů půdních bloků v měřítku 1: 10 000 nebo podrobnějším. Žadatel u jednotlivých dílů půdních bloků zakreslených v mapě označí titul podle § 2 písm. e) bodu 1 nebo 2.
(3) Zařadit do podopatření údržba zatravněných dílů půdních bloků lze díl půdního bloku,
a) na kterém není uplatňováno
1. žádné z podopatření uvedených v § 2, nebo
2. žádné z podopatření uvedených v § 2 nařízení vlády č. 75/2015 Sb. a
b) jehož převážná část evidovaná v evidenci využití půdy byla k 31. prosinci 2019 nebo 31. prosinci 2020 zařazená podle § 3 odst. 3 nařízení vlády č. 75/2015 Sb. v závazku v rámci podopatření podle § 2 písm. e) nařízení vlády č. 75/2015 Sb.
(4) Minimální výměra pro zařazení do podopatření údržba zatravněných dílů půdních bloků činí 0,5 hektaru zemědělské půdy s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost nebo travní porost podle nařízení vlády č. 307/2014 Sb.
(5) Díl půdního bloku lze zařadit do podopatření
a) podle § 2 písm. e) bodu 1, pokud se jedná o díl půdního bloku, který byl zařazen podle § 3 odst. 3 nařízení vlády č. 75/2015 Sb. v závazku v rámci podopatření podle § 2 písm. e) bodu 1, 2 nebo 3 nařízení vlády č. 75/2015 Sb., nebo
b) podle § 2 písm. e) bodu 2, pokud se jedná o díl půdního bloku, který byl zařazen podle § 3 odst. 3 nařízení vlády č. 75/2015 Sb. v závazku v rámci podopatření podle § 2 písm. e) bodu 4, 5 nebo 6 nařízení vlády č. 75/2015 Sb.
(6) Žadatel po celou dobu zařazení do podopatření údržba zatravněných dílů půdních bloků
a) neaplikuje hnojiva13); za aplikaci hnojiva se nepovažuje pastva zvířat a vápnění,
b) zajistí
1. zemědělské obhospodařování v souladu s § 7 nařízení vlády č. 50/2015 Sb. za podmínky uvedené v písmenu c) a
2. provedení druhé seče s odklizením biomasy nebo pastvu do 31. října příslušného kalendářního roku;
seč a pastvu lze kombinovat,
c) zajistí likvidaci nedopasků sečením nebo mulčováním
1. do 30 dní od skončení pastvy, nebo
2. v případě celoroční pastvy nejpozději do 31. prosince příslušného kalendářního roku; tato podmínka se nevztahuje na plochy s průměrnou sklonitostí převyšující 10°,
d) neprovádí rozorání nebo obnovu travního porostu,
e) ve zvláště chráněných územích2), ochranných pásmech národních parků3) a v oblastech soustavy Natura 20004) neprovádí mulčování, vápnění nebo přísev travního porostu nebo trvalého travního porostu bez souhlasného stanoviska místně příslušného orgánu ochrany přírody, a
f) aplikuje herbicidy povolené v příslušném kalendářním roce k používání v České republice pouze bodově; jedná li se o hospodaření ve zvláště chráněných územích2), ochranných pásmech národních parků3) a v oblastech soustavy Natura 20004) aplikuje herbicidy pouze se souhlasným stanoviskem místně příslušného orgánu ochrany přírody.
(7) O skončení pastvy podle odstavce 6 písm. c) se nejedná, pokud je pastva přerušena nejdéle na 29 dnů.
2) § 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
3) § 37 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
4) Část čtvrtá zákona č. 114/1992 Sb.
13) § 2 písm. a) zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd, ve znění pozdějších předpisů.