přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 330/2019
Nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření § 7

§ 7
Poskytnutí dotace na podopatření v rámci navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření
(1) Žádost o poskytnutí dotace na podopatření podle § 2 (dále jen "žádost o poskytnutí dotace") doručí každoročně žadatel Fondu na Fondem vydaném formuláři pro příslušný kalendářní rok v rámci jednotné žádosti9), a to do 15. května příslušného kalendářního roku, na který má být dotace poskytnuta.
(2) Dotace se poskytne žadateli v plné výši podle § 21, jestliže
a) je žadatel zařazen do příslušného podopatření podle § 3 odst. 5 a do tohoto podopatření je zařazen také díl půdního bloku uvedený v žádosti o zařazení, přičemž v případě
1. podopatření podle § 2 písm. d) je díl půdního bloku uvedený v žádosti o poskytnutí dotace vymezen podle § 1 nařízení vlády č. 307/2014 Sb. a zařazen podle § 13 odst. 5, nebo
2. podopatření podle § 2 písm. g) je díl půdního bloku uvedený v žádosti o poskytnutí dotace vymezen podle § 1 nařízení vlády č. 307/2014 Sb. a zařazen podle § 19 odst. 3 písm. c),
b) žadatel hospodaří a zaváže se hospodařit v souladu
1. s kontrolovanými požadavky podle aktů pro oblasti pravidel podmíněnosti uvedenými v přílohách č. 1 a 3 k nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, ve znění pozdějších předpisů, a s kontrolovanými standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti uvedenými v přílohách č. 2 a 4 k nařízení vlády č. 48/2017 Sb.,
2. s podmínkami oblasti minimálních požadavků pro použití hnojiv v navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatřeních uvedenými v části A oddílu I bodech 1 až 5 přílohy č. 1 k tomuto nařízení na dílech půdních bloků vedených v evidenci využití půdy na žadatele,
3. s podmínkami oblasti minimálních požadavků pro použití přípravků na ochranu rostlin v navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatřeních uvedenými v části A oddílu II bodech 1 až 3 přílohy č. 1 k tomuto nařízení na dílech půdních bloků vedených v evidenci využití půdy na žadatele a
4. s dalšími podmínkami stanovenými tímto nařízením,
c) žadatel v případě použití hnojiv a statkových hnojiv vede evidenci hnojení v souladu se zákonem o hnojivech a uchovává tuto evidenci pro potřeby kontroly prokazující poskytnutí a užití dotace minimálně po dobu 10 let,
d) žadatel v případě použití přípravků na ochranu rostlin vede záznamy o používání těchto přípravků v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie10) a zákonem o rostlinolékařské péči a uchovává tuto evidenci pro potřeby kontroly prokazující poskytnutí a užití dotace minimálně po dobu 10 let,
e) Fond nezjistil u žadatele nesplnění podmínek navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření vedoucí ke snížení, neposkytnutí nebo vrácení dotace v příslušném kalendářním roce a
f) Fond nezjistil u žadatele na dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury standardní orná půda zařazeného do podopatření podle § 2 písm. c), § 2 písm. f) nebo § 2 písm. g) v příslušném kalendářním roce nesplnění podmínky zemědělského obhospodařování standardní orné půdy stanovené v § 7 odst. 2 písm. c) a v § 7 odst. 5 nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů.
(3) Při posuzování užívané výměry a kultury zemědělské půdy podle evidence využití půdy je rozhodným obdobím
a) v případě podopatření podle § 2 písm. a) až e) a g) nebo h) období ode dne doručení žádosti o poskytnutí dotace do 31. prosince příslušného kalendářního roku, nebo
b) v případě podopatření podle § 2 písm. f) období ode dne doručení žádosti o poskytnutí dotace do 31. března následujícího kalendářního roku.
(4) Je-li žádost o poskytnutí dotace doručena po lhůtě uvedené v odstavci 1, Fond dotaci za podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie11) sníží, popřípadě žádost o poskytnutí dotace zamítne.
(5) Součástí žádosti o dotaci na příslušný kalendářní rok je
a) zákres příslušných dílů půdních bloků nebo jejich částí, které žadatel uvedl v této žádosti, v mapě dílů půdních bloků v měřítku 1: 10 000 nebo podrobnějším; v případě podopatření podle § 2 písm. a) jde o zákres produkční plochy, a
b) údaj o výměře jednotlivých dílů půdních bloků nebo jejich částí uvedených v písmenu a) vedených v evidenci využití půdy na žadatele.
(6) Rozhodne-li se žadatel obnovit trvalý travní porost v souladu se zákonem o zemědělství (dále jen "obnova") na dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost, zajistí, aby nejpozději do 31. srpna příslušného kalendářního roku byl na příslušném dílu půdního bloku souvislý travní porost a byla
a) provedena první seč spolu s odklizením biomasy, nebo
b) sklizena plodina určená k ochraně vzcházejícího travního porostu, byla-li vyseta.
(7) Stanoví-li se tímto nařízením termín provedení první seče před 31. srpnem příslušného kalendářního roku, považuje se v případě obnovy podle odstavce 6 provedení první seče s odklizením biomasy nebo sklizeň plodiny určené k ochraně vzcházejícího travního porostu do 31. srpna příslušného kalendářního roku za splnění této podmínky.
(8) Případnou změnu žádosti o poskytnutí dotace podle podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie22) doručí žadatel Fondu do 31. května příslušného kalendářního roku na formuláři vydaném Fondem.
9) Čl. 72 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1306/2013, v platném znění.
Čl. 11 nařízení Komise v přenesené pravomoci č. 640/2014.
10) Čl. 67 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1107/2009.
11) Čl. 13 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.
22) Čl. 15 odst. 1 a 2 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 809/2014, v platném znění.