přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 330/2019
Nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření § 3

§ 3
Žádost o zařazení do podopatření v rámci navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření
(1) Žádost o zařazení do některého z podopatření v rámci navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření podle § 2 (dále jen "žádost o zařazení") může podat fyzická nebo právnická osoba (dále jen "žadatel"), jestliže
a) obhospodařuje zemědělskou půdu vedenou v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů podle zákona o zemědělství (dále jen "evidence využití půdy") na žadatele a
b) splňuje další podmínky pro zařazení do příslušného podopatření podle § 2 stanovené tímto nařízením.
(2) Žádost o zařazení se podává na
a) celý díl půdního bloku v případě podopatření uvedených v § 2 písm. a) až e) a g) a h) nebo
b) část dílu půdního bloku v případě podopatření uvedeného v § 2 písm. f).
(3) Žádost o zařazení se podává
a) na období závazku v délce trvání 2 let, které začíná běžet
1. dnem 1. ledna prvního roku dvouletého období, na které je podávána žádost o zařazení, jde-li o podopatření podle § 2 písm. a) až e) a g) a h), a končí uplynutím dne 31. prosince druhého roku závazku, nebo
2. dnem 1. dubna prvního roku závazku, na které je podávána žádost o zařazení, jde-li o podopatření podle § 2 písm. f), a končí uplynutím dne 31. března druhého roku závazku, a
b) od roku 2021 na období závazku v délce trvání 1 roku, které začíná běžet
1. dnem 1. ledna roku, ve kterém je podána žádost o zařazení, jde-li o podopatření podle § 2 písm. a) až e) a g) a h), a končí uplynutím dne 31. prosince roku, ve kterém je podána žádost o zařazení, nebo
2. dnem 1. dubna roku, ve kterém je podána žádost o zařazení, jde-li o podopatření podle § 2 písm. f) bodu 1, a končí uplynutím dne 31. března roku následujícího po roce, ve kterém je podána žádost o zařazení.
(4) Žádost o zařazení doručí žadatel Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen "Fond") na Fondem vydaném formuláři pro příslušný kalendářní rok, a to do 15. května prvního roku závazku podle odstavce 3. V 1 kalendářním roce je možné podat pouze 1 žádost o zařazení.
(5) Fond žadatele zařadí do příslušného podopatření, jestliže jsou splněny podmínky stanovené zákonem o zemědělství a tímto nařízením.
(6) V období ode dne doručení žádosti o zařazení do dne zařazení žadatele do příslušného podopatření nelze
a) do žádosti o zařazení doplnit další díl půdního bloku,
b) v žádosti o zařazení zvýšit výměru dílu půdního bloku, nebo
c) v žádosti o zařazení změnit zvolené podmínky vztahující se k dílu půdního bloku.
(7) Žádost o zařazení do titulu nektarodárné biopásy podle § 2 písm. f) bodu 2 nelze Fondu podat pro období počínající rokem 2021 a pro období následující.