přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 26/2017
Zákon č. 26/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Čl.VII

Čl.VII
Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 94/2004 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 321/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 120/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 308/2013 Sb., zákona č. 138/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 180/2016 Sb. a zákona č. 243/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 3 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno o), které zní:
"o) pokud je to požadováno přímo použitelným předpisem Evropské unie, schvaluje nebo podmíněně schvaluje v mezích své působnosti podle zákona upravujícího potraviny na základě žádosti provozovatele potravinářského podniku podané v listinné nebo v elektronické podobě podniky, závody, popřípadě jiná zařízení vyrábějící potraviny jiného než živočišného původu a odnímá nebo pozastavuje schválení, a to jsou-li splněny podmínky stanovené přímo použitelnými předpisy Evropské unie3a); žádost o schválení musí splňovat náležitosti podle § 3 odst. 1 písm. i) zákona upravujícího potraviny a musí obsahovat údaje o druhu a rozsahu činnosti, a to zejména údaje o objemu výroby a uvádění potravin na trh; tímto ustanovením není dotčena působnost Státní veterinární správy podle veterinárního zákona a podle § 16 odst. 4 zákona upravujícího potraviny.".
2. V § 3 se doplňuje odstavec 12, který zní:
"(12) Odběr, přípravu a zkoušení kontrolních vzorků za účelem zjišťování souladu zemědělských výrobků s právními předpisy a souladu podmínek jejich výroby a uvádění na trh s právními předpisy zajišťuje inspekce přiměřeně podle pravidel stanovených zákonem o potravinách a tabákových výrobcích pro odběr, přípravu a zkoušení kontrolních vzorků za účelem zjišťování souladu potravin s právními předpisy a souladu podmínek jejich výroby a uvádění na trh s právními předpisy.".
3. V § 11 odst. 1 písm. e) se text "§ 4 odst. 1 písm. h)" nahrazuje textem "§ 4 odst. 1 písm. a)".