přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 26/2017
Zákon č. 26/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Čl.VI

Čl.VI
Zákon č. 110/1997 Sb., ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 306/2000 Sb., zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 94/2004 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 120/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 139/2014 Sb. a zákona č. 180/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 12b odst. 3 větě první se za slovo "vyrobených" vkládají slova " , distribuovaných, dovezených".
2. V § 12b odst. 3 větě třetí se za slova "Zakazuje se" vkládají slova "vyrábět, distribuovat, dovážet a".
3. V § 12h odst. 5 se slova "odstavce 3 písm. a)" nahrazují slovy "odstavce 4 písm. a)".
4. V § 12i odst. 1 se text "§ 12h odst. 3 písm. a) a § 12h odst. 4" nahrazuje textem "§ 12h odst. 4 písm. a) a § 12h odst. 5" a text "§ 12h odst. 3 písm. b)" se nahrazuje textem "§ 12h odst. 4 písm. b)".
5. V § 13b odst. 4 se text "§ 12h odst. 3, § 12h odst. 4, § 12h odst. 5 písm. c)" nahrazuje textem "§ 12h odst. 4, § 12h odst. 5, § 12h odst. 6 písm. c)".
6. V § 13e odst. 1 se text "§ 12h odst. 1 a 2" nahrazuje textem "§ 12h odst. 2 a 3".
7. V § 13e odst. 2 se text "§ 12h odst. 1 písm. a) až d), f) a g), § 12h odst. 2" nahrazuje textem "§ 12h odst. 2 písm. a) až d), f) a g), § 12h odst. 3".
8. V § 16 odst. 9 se slova "odstavci 1" nahrazují slovy "odstavcích 1 až 5" a slova "odstavce 1" se nahrazují slovy "odstavců 1 až 5".
9. V § 16 odst. 17 se slova "Orgány dozoru uvedené v odstavci 1 písm. b) a c)" nahrazují slovy "Státní veterinární správa a Státní zemědělská a potravinářská inspekce".
10. V § 16a odst. 8 se text "§ 16 odst. 1 písm. b) a c)" nahrazuje textem "Státní veterinární správy a Státní zemědělské a potravinářské inspekce".
11. V § 17c odst. 2 písm. h) se za slova "v rozporu s § 12b odst. 3" vkládají slova "vyrobí, distribuuje, doveze nebo".
12. V § 17i se doplňuje odstavec 7, který zní:
"(7) Pokuty vybírá správní orgán, který je uložil.".
13. V § 18 odst. 1 písmeno p) zní:
"p) výši paušální částky nákladů dodatečné kontroly podle § 16 odst. 11, výši paušální částky nákladů na ověření souladu se specifikacemi podle § 16 odst. 12, výši paušální částky nákladů vzniklých v souvislosti se vstupem potravin ze třetích zemí podle § 16 odst. 13 a výši paušální částky nákladů vzniklých v souvislosti s dovozem potravin ze třetích zemí podle § 16 odst. 13 a 14,".