přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 185/2015
Nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády § 6

§ 6
Žádost o poskytnutí dotace na péči o lesní porost a žádost o poskytnutí dotace za ukončení zemědělské výroby
(1) Žádost o poskytnutí dotace na péči o lesní porost doručí žadatel Fondu na Fondem vydaném formuláři pro příslušný kalendářní rok do 15. května příslušného kalendářního roku7); žádost se podává každoročně po dobu 5 kalendářních let počínaje rokem následujícím po roce založení lesního porostu.
(2) Žádost o poskytnutí dotace za ukončení zemědělské výroby doručí žadatel Fondu na Fondem vydaném formuláři pro příslušný kalendářní rok do 15. května příslušného kalendářního roku7); žádost se podává každoročně po dobu 10 kalendářních let počínaje rokem následujícím po roce založení lesního porostu.
(3) Je-li žádost o poskytnutí dotace doručena po lhůtě uvedené v odstavci 1 nebo 2, Fond dotaci za podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie8) sníží nebo žádost o poskytnutí dotace zamítne.
(4) Současně s doručením žádosti uvedené v odstavci 1 nebo 2 žadatel doručí Fondu formulář jednotné žádosti, ve kterém uvede veškerou jím obhospodařovanou plochu v souladu s přímo použitelnými předpisy Evropské unie upravujícími financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky9).
(5) Případnou změnu žádosti o poskytnutí dotace na péči o lesní porost nebo žádosti o poskytnutí dotace za ukončení zemědělské výroby podle podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie16) doručí žadatel Fondu do 31. května příslušného kalendářního roku na formuláři vydaném Fondem.
7) Čl. 13 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 809/2014.
8) Čl. 13 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.
9) Čl. 72 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013.
Čl. 11 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.
16) Čl. 15 odst. 1 a 2 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 809/2014, v platném znění.