přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 11/2015
Vyhláška č. 11/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, ve znění vyhlášky č. 61/2009 Sb. Čl.II

Čl. II
Část první vyhlášky č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, ve znění vyhlášky č. 61/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 1 se na konci písmene m) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena n) a o), která znějí:
„n) údaje o provedených vyšetřeních, jež jsou laboratoře povinny předkládat úřednímu veterinárnímu lékaři, včetně termínu jejich předložení,
o) rozsah a limity vyšetřování syrového mléka ke zjištění přítomnosti patogenních mikroorganismů ohrožujících zdraví lidí.“.
2. V § 10 odst. 3 se slova „10 kusů drůbeže v průběhu 1 týdne celkem“ nahrazují slovy „10 kusů krůt, 10 kusů hus, 10 kusů kachen a 35 kusů ostatní drůbeže v průběhu jednoho týdne“.
3. V § 12 odst. 1 se slova „nebo účastník lovu (dále jen „lovec“)“ zrušují.
4. V § 12 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno c), které zní:
„c) do maloobchodního zařízení, které bylo krajskou veterinární správou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 registrováno jako zařízení určené pro zacházení se zvěřinou a které je na území kraje, v němž byla zvěř ulovena, nebo krajů sousedních.“.
5. V § 12 odst. 3 se slovo „Lovec“ nahrazuje slovy „Uživatel honitby“.
6. V § 12 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:
„(6) Pro maloobchodní zařízení podle odstavce 1 písm. c), které bylo krajskou veterinární správou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 registrováno jako zařízení určené pro zacházení se zvěřinou, která je dodávána přímo konečnému spotřebiteli, platí vedle veterinárních a hygienických požadavků stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 také veterinární a hygienické požadavky stanovené v příloze III k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004
a) v oddílu I kapitole V odstavcích 2 a 3, v kapitole VII odstavci 1 písm. a) a v odstavcích 2, 4 a 5, pokud jde o velkou volně žijící zvěř,
b) v oddílu II kapitole V odstavcích 1, 5 a 6, pokud jde o velkou volně žijící zvěř,
c) v oddílu IV kapitole II odstavcích 4 až 6, pokud jde o velkou volně žijící zvěř,
d) v oddílu IV kapitole III odstavcích 4 a 5, pokud jde o drobnou volně žijící zvěř,
e) v oddílu V kapitolách II a III, pokud jde o požadavky na hygienické zacházení s mletým masem a masnými polotovary před jejich výrobou a po jejich výrobě, zejména o požadavky na jejich teplotu,
f) v oddílu VI, pokud jde o suroviny používané k přípravě výrobků z masa volně žijící zvěře.“.
Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 7 a 8.
7. V § 12 odstavec 7 zní:
„(7) Za malé množství zvěře, určené k prodeji (dodání) podle odstavce 1, se považuje 1 kus velké volně žijící zvěře a 35 kusů drobné volně žijící zvěře za týden, nejvýše však 30 % uživatelem honitby odlovené zvěře za rok, přičemž těchto 30 % nesmí překročit 30 kusů velké volně žijící zvěře a 400 kusů drobné volně žijící zvěře.“.
8. V § 12 odst. 8 se za slova „odstavci 1“ vkládají slova „písm. a) nebo b)“.
9. V § 12a odst. 3 písm. a) se slovo „lovce“ nahrazuje slovy „uživatele honitby“.
10. Za § 12a se vkládá nový § 12b, který včetně nadpisu zní:
㤠12b
Údaje o provedených vyšetřeních, jež jsou laboratoře povinny předkládat úřednímu veterinárnímu lékaři, a termín jejich předložení
(1) Laboratoř, které bylo vydáno osvědčení o akreditaci k provádění tohoto vyšetření, státní veterinární ústav a laboratoř, které bylo krajskou veterinární správou vydáno podle § 50 odst. 3 zákona povolení pro tento druh vyšetřování, předkládá úřednímu veterinárnímu lékaři údaje o provedených vyšetřeních na přítomnost svalovce (trichinel) jednou ročně, vždy v termínu do 15. dubna, a to za období od 1. dubna předcházejícího kalendářního roku do 31. března kalendářního roku, v němž se údaje předkládají.
(2) Hlášení podle odstavce 1 obsahuje
a) název laboratoře, která vyšetření provedla,
b) identifikaci objednavatele vyšetření - uživatele honitby,
c) číslo plomby vyšetřeného uloveného kusu volně žijící zvěře,
d) datum vyšetření,
e) výsledek vyšetření na svalovce,
f) metodu, která byla k vyšetření na přítomnost svalovce (trichinel) použita.“.
11. V § 13 odst. 1 se slova „syrové, mlékárensky neošetřené mléko a syrovou smetanu“ nahrazují slovy „syrové mléko“ a za slovo „výroby“ se vkládají slova „nebo prostřednictvím prodejního automatu“.
12. V § 13 odst. 4 se za slova „syrového mléka“ vkládají slova „v místě výroby“ a slovo „převařit“ se nahrazuje slovy „tepelně opracovat nebo pasterovat“.
13. V § 13 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:
„(5) V případě přímého prodeje syrového mléka prostřednictvím prodejního automatu musí být na viditelném místě na prodejním automatu umístěno upozornění „Syrové mléko, před použitím tepelně opracovat nebo pasterovat“. Přímý prodej syrového mléka konečnému spotřebiteli prostřednictvím prodejního automatu může být prováděn i v mléčnici. Jde-li však o hospodářství, ze kterého je dodáváno mléko do sběrného střediska, standardizačního střediska nebo podniku pro ošetření mléka, musí být prodej zajištěn tak, aby konečný spotřebitel nevstupoval do mléčnice.“.
Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 6 a 7.
14. V § 13 se na konci textu odstavce 6 doplňují slova „ , nebo musí být zchlazeno na 6 °C a zchlazené prodáno do 48 hodin po nadojení“.
15. V § 13 odst. 7 se slova „syrového, mlékárensky neošetřeného mléka a syrové smetany, určené“ nahrazují slovy „syrového mléka, určeného“ a slova „nebo syrové smetany“ se zrušují.
16. Za § 13 se vkládá nový § 13a, který včetně nadpisu zní:
㤠13a
Rozsah a limity vyšetřování syrového mléka ke zjištění přítomnosti patogenních mikroorganismů ohrožujících zdraví lidí
Chovatel, který prodává syrové mléko podle § 27a odst. 1 písm. e) zákona, zajistí vyšetření syrového mléka na přítomnost patogenních mikroorganismů ohrožujících zdraví lidí uvedených v příloze č. 6 k této vyhlášce.“.
17. V § 14 odst. 5 se číslo „60“ nahrazuje číslem „600“.
18. V § 15 se odstavec 1 zrušuje.
Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 1 až 4.
19. V § 15 odstavec 3 zní:
„(3) Za malé množství medu, určeného k prodeji chovatelem v domácnosti chovatele, hospodářství chovatele, na stanovišti včel, v tržnici nebo na tržišti přímo spotřebiteli pro spotřebu v jeho domácnosti, anebo k dodání medu chovatelem do maloobchodní prodejny, která zásobuje přímo konečného spotřebitele a která je na území kraje, v němž se nachází stanoviště včel, se považuje množství nepřevyšující 2 tuny ročně.“.
20. V § 15 odst. 4 se číslo „4“ nahrazuje číslem „3“.
21. Doplňuje se příloha č. 6, která včetně nadpisu zní:
„Příloha č. 6 k vyhlášce č. 289/2007 Sb.
ROZSAH A LIMITY VYŠETŘOVÁNÍ SYROVÉHO MLÉKA KE ZJIŠTĚNÍ PŘÍTOMNOSTI PATOGENNÍCH MIKROORGANISMŮ OHROŽUJÍCÍCH ZDRAVÍ LIDÍ
 
+-------------------------+----------------+
| Parametr        | Limit     |
+-------------------------+----------------+
| Staphylococcus aureus  | 500 KTJ/1ml  |
+-------------------------+----------------+“.