přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 226/2013
Zákon č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh § 12

§ 12
Přestupky
(1) Hospodářský subjekt se dopustí přestupku tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky, a v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o prováděcích pravidlech pro systém náležité péče a pro četnost a povahu kontrol kontrolních organizací
a) nepoužívá systém náležité péče nebo pravidelně neudržuje a nehodnotí svůj vlastní systém náležité péče,
b) uvede na trh nezákonně vytěžené dřevo nebo dřevařské výrobky vyrobené z tohoto dřeva,
c) nesplní nápravné opatření podle § 6 odst. 1 písm. b), nebo
d) nesplní okamžité prozatímní opatření podle § 6 odst. 1 písm. e).
(2) Obchodník se dopustí přestupku tím, že v rozporu s čl. 5 přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky, neposkytne při kontrole nebo na vyžádání požadované informace.
(3) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2,
b) 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo c),
c) 3 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo d).
(4) Byl-li přestupek podle odstavce 1 spáchán opakovaně, lze uložit pokutu do
a) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a),
b) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b).
(5) Přestupek je spáchán opakovaně, jestliže od nabytí právní moci rozhodnutí o stejném přestupku, z něhož byl obviněný uznán vinným, do jeho spáchání neuplynulo 12 měsíců.
(6) Za přestupek podle odstavce 1 písm. b) lze spolu s pokutou uložit správní trest zveřejnění rozhodnutí o přestupku a správní trest zákazu činnosti do 1 roku. Správní trest zákazu činnosti lze uložit pouze tehdy, byl-li přestupek podle odstavce 1 písm. b) spáchán opakovaně.
(7) Za přestupek podle odstavce 1 písm. d) lze spolu s pokutou uložit správní trest zákazu činnosti do 1 roku.
(8) Spáchá-li přestupek uvedený v odstavci 1 písm. a) fyzická osoba, uloží se jí správní trest napomenutí. Při opakovaném spáchání tohoto přestupku se uloží fyzické osobě pokuta podle odstavce 3 písm. b).
(9) Pravomocné rozhodnutí o přestupku se zveřejňuje v centrální evidenci podle § 3 a zapisuje do evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů.