přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 226/2013
Zákon č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh § 8

§ 8
(1) Generální ředitelství cel poskytuje příslušným orgánům nebo pověřené osobě o dovozu dřeva nebo dřevařských výrobků, tyto informace:
a) identifikační údaje deklaranta nebo dovozce, a to jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo pobytu, popřípadě obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, nebo název a sídlo příjemce,
b) popis, včetně obchodního názvu a druhu výrobku podle svého zařazení v kombinované nomenklatuře uvedené v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 22),
c) informace o zemi odeslání a zemi původu vytěženého dřeva nebo dřevařského výrobku,
d) množství vyjádřené v objemu, hmotnosti nebo počtu jednotek.
(2) Generální ředitelství cel předává ministerstvu informace nezbytné pro zpracování výroční zprávy v souladu s ustanovením § 5 písm. g) a h).
(3) Poskytnutí informací podle odstavců 1 a 2 není porušením mlčenlivosti podle daňového řádu23).
22) Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku.
23) § 52 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.