přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 226/2013
Zákon č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh § 5

§ 5
Ministerstvo
a) pověřuje prováděním odborných činností uvedených v § 10 pověřenou osobu,
b) neprodleně informuje Evropskou komisi (dále jen "Komise") v případě, že kontrolní organizace již neplní funkce nebo již nesplňuje požadavky16) stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky, nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie o procedurálních pravidlech pro uznávání kontrolních organizací a odejímání takových uznání17),
c) se na návrh Komise vyjadřuje k návrhům na uznání nebo odejmutí uznání kontrolní organizaci Komisí17),
d) zasílá Komisi v termínech podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky, zprávu o uplatňování tohoto předpisu a zprávu o přijetí právních předpisů k adaptaci tohoto předpisu včetně jejich změn,
e) je správcem centrální evidence podle jiného právního předpisu18),
f) je odvolacím orgánem proti rozhodnutí krajského úřadu vydanému podle tohoto zákona,
g) oznamuje Komisi veškeré informace o tom, že dochází nebo došlo k porušení přímo použitelného předpisu Evropské unie o zavedení režimu licencí pro dovoz dřeva,
h) zpracovává a zasílá Komisi v termínech podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o zavedení režimu licencí pro dovoz dřeva výroční zprávu za předcházející rok,
i) v případě pochybností o platnosti licence pro dovoz dřeva požaduje po licenčním orgánu vyvážející partnerské země v souladu s dohodou o partnerství uzavřenou s vyvážející partnerskou zemí dodatečné ověření platnosti licence pro dovoz dřeva a další vysvětlení; o výsledku bez zbytečného odkladu informuje Generální ředitelství cel.
16) Čl. 8 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010.
17) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 363/2012.
18) § 2 písm. c) zákona č. 365/2000 Sb.