přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 226/2013
Zákon č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh § 3

§ 3
Centrální evidence
(1) Centrální evidence slouží k potřebám kontroly systému náležité péče8) u hospodářských subjektů a je informačním systémem veřejné správy9), který obsahuje informace
a) poskytované hospodářskými subjekty ze svých systémů náležité péče pro účely provádění kontrol,
b) poskytované příslušnými orgány podle § 4 a správními orgány uvedenými v § 6a při uplatňování přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky10),
c) sloužící k celkovému hodnocení uplatňování přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky11),
d) sloužící k plánování kontrol hospodářských subjektů na základě analýzy rizik12),
e) sloužící k plánování kontrol u kontrolních organizací13),
f) sloužící ke komplexnímu posouzení a hodnocení rizik uvádění nezákonně vytěženého dřeva nebo dřevařských výrobků z tohoto dřeva na trh, včetně záznamů o kontrolách14).
(2) Informace z centrální evidence podle odstavce 1 se zpřístupňují pro potřeby příslušných orgánů, Generálního ředitelství cel a pověřené osoby podle § 5 písm. a) na internetové stránce ministerstva. Hospodářským subjektům se zpřístupňují informace podle odstavce 1 písm. f). Informace se uchovávají po dobu nejméně 5 let.
(3) Ministerstvo stanoví vyhláškou rozsah informací a způsob, jakým tyto informace do centrální evidence předávají hospodářské subjekty, příslušné orgány podle § 4 a správní orgány uvedené v § 6a při uplatňování přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky10).
8) Čl. 4 odst. 2 a 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 607/2012.
9) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
10) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010.
11) Čl. 20 odst. 1 a 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010.
12) Čl. 10 odst. 1 a 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010.
13) Čl. 8 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010.
14) Čl. 11 odst. 1 a 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010.