přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 34/2013
Vyhláška č. 34/2013 Sb., o veterinárních požadavcích na porážení krokodýlů a další zpracování masa a živočišných produktů pocházejících z krokodýlů § 9

§ 9
(1) Výkon státního veterinárního dozoru a provádění prohlídek zahrnuje
a) audity správné hygienické praxe, které se zejména zaměřují na
1. kontrolu informací o potravinovém řetězci,
2. uspořádání a údržbu prostor a vybavení,
3. hygienu před zahájením činnosti, při činnosti a po ní,
4. osobní hygienu,
5. školení o hygieně a pracovních postupech,
6. hubení škůdců,
7. jakost vody,
8. kontrolu teploty,
9. kontrolu potravin vstupujících do zařízení a opouštějících zařízení a kontrolu přiložených dokladů,
b) audity postupů založené na analýze rizika a na analýze kritických kontrolních bodů (HACCP), které zejména ověřují, zda produkty živočišného původu z krokodýlů
1. splňují mikrobiologická kritéria stanovená v příloze k této vyhlášce,
2. vyhovují požadavkům o reziduích, kontaminujících látkách a zakázaných látkách,
3. neobsahují fyzikální zdroje rizika, například cizorodá tělesa,
c) úřední kontroly krokodýlího masa na jatkách a v bourárnách uvádějících toto krokodýlí maso na trh, které se zejména zaměřují na
1. informace o potravinovém řetězci,
2. prohlídky před porážkou,
3. dobré životní podmínky zvířat,
4. prohlídky po porážce,
5. vedlejší produkty živočišného původu,
6. laboratorní testy,
d) zvláštní úkoly pro audity vymezené v přílohách nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004.
(2) Úřední veterinární lékař při výkonu státního dozoru a při provádění prohlídek postupuje podle přílohy I oddílu I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004, přičemž zejména
a) ověřuje, zda provozovatel podniku, závodu nebo jiného zařízení, v němž se porážejí krokodýli a získávají, vyrábějí, zpracovávají, ošetřují, balí, skladují, přepravují a uvádějí do oběhu živočišné produkty pocházející z krokodýlů u vedlejších produktů živočišného původu soustavně dodržuje vlastní postupy týkající se sběru, přepravy, skladování, manipulace, zpracování a jejich používání nebo likvidace, včetně specifikovaného rizikového materiálu, za něž je provozovatel odpovědný,
b) kontroluje, zda postupy provozovatele v maximální míře zaručují, že krokodýlí maso
1. nevykazuje patologické odchylky a změny, nebo
2. není znečištěno fekáliemi nebo jinými nečistotami,
c) před porážkou a po porážce kontroluje a analyzuje příslušné informace ze záznamů hospodářství, ze kterého zvířata určená k porážce pocházejí.