přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 416/2012
Vyhláška č. 416/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve znění pozdějších předpisů Čl.I

Čl. I
Vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve znění vyhlášky č. 260/2005 Sb. a vyhlášky č. 156/2006 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 10 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 53, § 56 písm. c) a f), § 79 a § 80 se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.
2. V § 3 se věta druhá zrušuje.
3. V § 11 se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“ a slova „budou stanovena rozhodnutím orgánů Evropské unie“ se nahrazují slovy „sděluje Komise“.
4. § 12 včetně poznámky pod čarou č. 17 zní:
㤠12
Odesílání prasat určených pro členské státy nebo jejich oblasti prosté Aujeszkyho choroby, které jsou uvedeny v příloze I rozhodnutí Komise o stanovení dalších záruk týkajících se Aujeszkyho choroby při obchodu s prasaty uvnitř Společenství a o stanovení kritérií pro poskytování informací o této nákaze17), a pocházejících z jiných členských států nebo oblastí, které nejsou v příloze tohoto rozhodnutí uvedeny, je povoleno pouze za podmínek uvedených v příloze č. 3 k této vyhlášce.
17) Rozhodnutí Komise 2008/185/ES ze dne 21. února 2008 o stanovení dalších záruk týkajících se Aujeszkyho choroby při obchodu s prasaty uvnitř Společenství a o stanovení kritérií pro poskytování informací o této nákaze, v platném znění.“.
5. § 14 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 18 zní:
㤠14
Zvláštní veterinární záruky obchodování se skotem týkající se infekční rinotracheitidy skotu
Skot, který pochází z jiných členských států nebo oblastí než z těch, které jsou uvedeny v příloze II rozhodnutí Komise o realizaci směrnice Rady 64/432/EHS ohledně dalších záruk pro obchod s hovězím dobytkem v rámci Společenství v souvislosti s infekční rinotracheitidou hovězího dobytka a schválením vymýcovacích programů navrhovaných některými členskými státy18), a který je určen pro členské státy nebo oblasti uvedené v příloze II tohoto rozhodnutí, musí splňovat podmínky uvedené v příloze č. 6 k této vyhlášce.
18) Rozhodnutí Komise 2004/558/ES ze dne 15. července 2004 o realizaci směrnice Rady 64/432/EHS ohledně dalších záruk pro obchod s hovězím dobytkem v rámci Společenství v souvislosti s infekční rinotracheitidou hovězího dobytka a schválením vymýcovacích programů navrhovaných některými členskými státy, v platném znění.“.
6. V § 15b odst. 1 písm. b) se slova „svodem nebo stanicí odpočinku13a)“ nahrazují slovy „shromažďovacím střediskem nebo kontrolním stanovištěm“.
Poznámka pod čarou č. 13a se zrušuje.
7. V § 15d úvodní části ustanovení se slova „ , jiné prostory a zařízení“ nahrazují slovy „a jiné prostory“.
8. V § 15d písm. c) bod 2 zní:
„2. vhodné prostory pro nakládání a vykládání zvířat, a je-li to třeba, pro ustájení, napájení, krmení a nezbytné ošetření zvířat; tyto prostory musí být dobře čistitelné a dezinfikovatelné,“.
9. V § 16 písm. b) bodě 3 se slova „v souladu s metodickým návodem Státní veterinární správy“ zrušují.
10. V § 20 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „a určení“.
11. V § 27 odst. 1 písm. a) bod 3 zní:
„3. v průběhu 72 hodin předcházejících odeslání bylo podrobeno veterinárnímu vyšetření provedenému ošetřujícím veterinárním lékařem, při němž nebyl zjištěn žádný klinický příznak nákazy, ani jakékoli podezření z nákazy, na kterou je drůbež vnímavá, anebo bylo podrobováno veterinárnímu vyšetření provedenému ošetřujícím veterinárním lékařem každý měsíc, naposledy nejvýše 31 dnů před odesláním. V tomto případě musí být v průběhu 72 hodin předcházejících odeslání zkontrolovány záznamy o zdravotním stavu drůbeže a posouzen její současný zdravotní stav na základě aktuálních informací, poskytnutých chovatelem. Nasvědčují-li záznamy nebo poskytnuté informace podezření z nákazy, na kterou je drůbež vnímavá, musí být úředním veterinárním lékařem provedena další veterinární kontrola, která vyloučí možnou přítomnost nákazy,“.
12. V § 29 písm. b) se slova „úředním veterinárním lékařem“ nahrazují slovy „ošetřujícím veterinárním lékařem“.
13. § 30 až 33 se zrušují.
14. V § 34 se odstavce 2 a 3 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.
15. V § 35 odstavec 2 zní:
„(2) Ustanovení § 26 se na drůbež uvedenou v odstavci 1 nevztahuje.“.
16. V § 36 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „§ 26 až 34“ nahrazují slovy „§ 26 až 29, § 34“.
17. V § 36 odst. 1 písm. a) bodě 3 se číslo „9“ nahrazuje číslem „8“.
18. V § 36 odst. 1 písmeno b) zní:
„b) veškerá drůbež jedné zásilky mít v měsíci předcházejícím odeslání negativní výsledek bakteriologického nebo sérologického vyšetření na Salmonellu pullorum a Salmonellu gallinarum v souladu s přílohou č. 7 této vyhlášky,“.
19. V § 41 odst. 3 se za slovo „Drůbež“ vkládají slova „určená k repopulaci“.
20. V § 45 odst. 1 písm. b) a c) a v § 51 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „ze zařízení“ nahrazují slovy „z podniku“.
21. V § 45 odstavec 2 zní:
„(2) Nejsou-li zvířata uvedená v odstavci 1 provázena veterinárním osvědčením nebo obchodním dokladem, musí být provázena písemným prohlášením, jímž provozovatel podniku potvrzuje, že odesílaná zvířata nejevila v době odesílání žádný zjevný příznak onemocnění a že podnik nepodléhá mimořádným veterinárním opatřením.“.
22. V § 46 odst. 2 se slova „od chovatele, který ji má v zájmovém chovu“ nahrazují slovy „od jiného chovatele“.
23. V § 47 písm. a) a v § 49 odst. 2 písm. b) se slovo „zařízení“ nahrazuje slovem „podnik“.
24. V § 47 písm. d) se slova „ze zařízení, které“ nahrazují slovy „z podniku, který“.
25. V § 47 písm. e), § 49 odst. 1 písm. b) a odst. 2 písm. c), § 51 odst. 1 písm. a) a v § 51 odst. 2 se slovo „zařízení“ nahrazuje slovem „podniku“.
26. V § 49 odst. 1 písmeno a) zní:
„a) pocházejí z podniku, ve kterém v průběhu 30 dnů před odesláním nebyla diagnostikována aviární influenza ptáků a z podniku nebo oblasti, které nepodléhají mimořádným veterinárním opatřením, přijatým vzhledem k výskytu nebo nebezpečí šíření newcastleské choroby,“.
27. V § 49 odst. 2 písmeno a) zní:
„a) nesmí pocházet z podniku nebo přijít do styku se zvířaty z podniku, ve kterém byla diagnostikována psitakóza (Chlamydia psittaci), pokud ještě neuplynula doba nejméně dvou měsíců od posledního zjištěného případu a doba léčení, provedeného pod veterinárním dozorem, trvala nejméně 2 měsíce,“.
28. § 52 včetně nadpisu zní:
㤠52
Lišky a norci
Lišky a norci nesmí být předmětem obchodování, jestliže pocházejí z podniku nebo byli ve styku se zvířaty z podniku, ve kterém se vyskytuje vzteklina nebo existuje podezření, že se v něm vyskytla v průběhu 6 měsíců před odesláním, a ve kterém není uskutečňován program systematického očkování.“.
29. § 54 se včetně poznámky pod čarou č. 14b zrušuje.
30. V § 56 písm. d), e) a g) se slovo „Společenství“ nahrazuje slovy „Evropské unie“.
31. § 63 včetně nadpisu zní:
„Koňovití
§ 63
Není-li stanoveno jinak, mohou být zvířata předmětem dovozu z třetí země jen za předpokladu, že
a) pocházejí z třetí země, popřípadě její části, která je uvedena na seznamu třetích zemí a jejich částí, z nichž je možno dovážet zvířata do Evropské unie, sestaveném a zveřejněném orgány Evropské unie,
b) byla během tří měsíců před odesíláním chována v odesílající zemi v podniku s veterinárním dozorem,
c) byla po dobu 30 dnů před odesláním izolována od zvířat odlišného nákazového statusu.“.
32. V § 73 odst. 1 písm. d) se za slovo „karanténě“ vkládají slova „nebo izolaci“.
33. V § 73 odstavec 3 zní:
„(3) Jde-li o psy, kočky a fretky, musí být veterinární podmínky jejich dovozu rovnocenné podmínkám stanoveným přímo použitelným předpisem Evropské unie16). Tato zvířata musí být doprovázena veterinárním osvědčením, obsahujícím rovněž potvrzení, že 24 hodin před odesláním zvířat provedl schválený veterinární lékař klinické vyšetření, při němž se ukázalo, že jsou zvířata v dobrém zdravotním stavu a že jsou schopna snést přepravu do místa určení.“.
34. § 76 se zrušuje.
35. V příloze č. 1 písm. f) se slovo „chobotnatci“ nahrazuje slovy „asijští sloni“.
36. V příloze č. 1 se na konci textu písmene f) doplňují slova:
„Ebola                  Primáti
Neštovice opic              Rodentia a primáti
Malý úlový brouk (Aethina tumida)     Včela a čmelák (Apis a Bombus)
Roztoč Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.)  Včela (Apis)“.
37. Příloha č. 2 se zrušuje.
38. Příloha č. 3 zní:
"Příloha č. 3 k vyhlášce č. 382/2003 Sb.
ZVLÁŠTNÍ VETERINÁRNÍ ZÁRUKY PŘI OBCHODOVÁNÍ S PRASATY TÝKAJÍCÍ SE AUJESZKYHO CHOROBY
I.
(1) Odesílání plemenných a užitkových prasat určených pro členské státy nebo jejich oblasti prosté Aujeszkyho choroby, které jsou uvedeny v části III. této přílohy, a pocházejících z jiných členských států nebo oblastí, které nejsou ve zmíněné příloze uvedeny, je povoleno pouze za následujících podmínek:
a) Aujeszkyho choroba musí v členském státě původu patřit mezi nákazy povinně hlášené,
b) v členském státě nebo oblastech původu musí být pod dozorem příslušného úřadu používán program ozdravování pro Aujeszkyho chorobu, splňující požadavky ustanovení § 77 této vyhlášky. Podle tohoto plánu musí být používána vhodná opatření pro přepravu a přemísťování prasat, zabraňující šíření nákazy mezi hospodářstvími s rozdílným nákazovým statusem,
c) pokud jde o hospodářství původu prasat:
1. v dotyčném hospodářství nebyly v předchozích 12 měsících zaznamenány žádné klinické, patologické nebo sérologické důkazy Aujeszkyho choroby,
2. v hospodářstvích nacházejících se v okruhu 5 km kolem hospodářství původu prasat nebyly v předchozích 12 měsících zaznamenány žádné klinické, patologické nebo sérologické důkazy Aujeszkyho choroby; toto ustanovení se však neuplatňuje, pokud jsou v hospodářstvích nacházejících se v okruhu 5 km kolem hospodářství původu pod dozorem příslušného úřadu a v souladu s programem ozdravování uvedeným v písm. b) pravidelně uplatňována opatření pro monitoring a eradikaci této nákazy a pokud tato opatření účinně zabraňují jakémukoli šíření nákazy do dotyčných hospodářství,
3. nejméně 12 měsíců nebylo prováděno očkování proti Aujeszkyho chorobě;
4. prasata byla podrobena alespoň dvakrát v intervalu alespoň dvou měsíců sérologickému vyšetření na přítomnost protilátek proti glykoproteinům viru Aujeszkyho choroby (ADV-gE nebo ADV-gB nebo ADV-gD) nebo protilátek proti celému viru Aujeszkyho choroby. Toto vyšetření musí prokázat nepřítomnost Aujeszkyho choroby a u očkovaných prasat nepřítomnost protilátek proti ADV- gE,
5. v předchozích 12 měsících nebyla do stáda zařazena žádná prasata ze stád s nižším nákazovým statusem Aujeszkyho choroby, pokud nebyla na Aujeszkyho chorobu testována s negativními výsledky,
d) prasata, která mají být přemístěna:
1. nebyla očkována,
2. byla po dobu 30 dní před přemístěním držena v izolaci ve stáji, aby se zabránilo nebezpečí šíření Aujeszkyho choroby na tato prasata,
3. musela žít v hospodářství původu nebo v hospodářství s rovnocenným nákazovým statusem od narození a pobývat v hospodářství původu nejméně:
3.1. 30 dní v případě prasat užitkových,
3.2. 90 dní v případě prasat plemenných,
4. byla s negativním výsledkem podrobena nejméně dvěma sérologickým testům v rozmezí nejméně 30 dní na protilátky proti ADV-gB nebo ADV-gD nebo na protilátky proti celému viru Aujeszkyho choroby. V případě prasat mladších než 4 měsíce však může být rovněž použit sérologický test na protilátky proti ADV- gE. Odběr vzorků pro poslední test musí být proveden během 15 dní před odesláním. Počet prasat testovaných v izolaci musí být dostatečně vysoký ke zjištění:
4.1. 2% séroprevalence s 95% spolehlivostí u užitkových prasat v izolaci,
4.2. 0,1% séroprevalence s 95% spolehlivostí u plemenných prasat v izolaci,
5. první test však není nezbytný pokud:
5.1. v rámci plánu uvedeného v písm. b) bylo v hospodářství původu provedeno mezi 45. a 170. dnem před odesláním sérologické vyšetření prokazující nepřítomnost protilátek proti celému viru Aujeszkyho choroby a nepřítomnost protilátek proti ADV-gE u očkovaných prasat,
5.2. prasata, která mají být přemístěna, žila v hospodářství původu od narození,
5.3. do hospodářství původu nebyla přemístěna žádná prasata v době, kdy prasata, která mají být přemístěna, pobývala v izolaci.
(2) Odesílání jatečných prasat určených pro členské státy nebo oblasti prosté Aujeszkyho choroby, které jsou uvedeny v části III. této přílohy, a pocházejících z jiných členských států nebo oblastí, které nejsou ve zmíněné příloze uvedeny, je povoleno pouze za následujících podmínek:
a) Aujeszkyho choroba musí v členském státě původu patřit mezi nákazy povinně hlášené,
b) v členském státě nebo oblastech původu musí být používán program ozdravování pro Aujeszkyho chorobu splňující požadavky ustanovení § 77 této vyhlášky,
c) veškerá dotyčná prasata musí být přepravena přímo na jatka určení a buď:
1. pocházejí z hospodářství, které splňuje podmínky stanovené v odst. 1 písm. c), nebo
2. byla očkována proti Aujeszkyho chorobě nejméně 15 dní před odesláním a pocházejí z hospodářství původu, kde
2.1. byla v rámci plánu uvedeného v písmenu b) pod dozorem příslušného úřadu v předchozích 12 měsících pravidelně uplatňována opatření pro monitoring a eradikaci Aujeszkyho choroby,
2.2. tato prasata pobývala nejméně 30 dní před odesláním a nebyly zde v době vyplňování veterinárního osvědčení zjištěny žádné klinické nebo patologické důkazy této nákazy, nebo
3. nebyla očkována a pocházejí z hospodářství, kde
3.1. byla v rámci plánu uvedeného v písmenu b) pod dozorem příslušného úřadu v předchozích 12 měsících pravidelně uplatňována opatření pro monitoring a eradikaci Aujeszkyho choroby a v předchozích 6 měsících zde nebyly zaznamenány žádné klinické, patologické nebo sérologické důkazy Aujeszkyho choroby,
3.2. očkování proti Aujeszkyho chorobě a uvádění očkovaných prasat do chovu jsou zakázány, protože hospodářství se v souladu s plánem uvedeným v písmenu b) snaží o dosažení vyššího nákazového statusu Aujeszkyho choroby,
3.3. tato prasata žila nejméně 90 dní před odesláním.
(3) Plemenná prasata určená pro členské státy nebo oblasti uvedené v části II. této přílohy, ve kterých jsou používány schválené programy eradikace Aujeszkyho choroby, musí buď
a) pocházet z členských států nebo oblastí uvedených v části III. této přílohy, nebo
b) pocházet
1. z členských států nebo oblastí uvedených v části II. této přílohy, a
2. z hospodářství, které splňuje podmínky stanovené v odst. 1 písm. c), nebo
c) splňovat následující podmínky:
1. Aujeszkyho choroba musí v členském státě původu patřit mezi nákazy povinně hlášené,
2. v členském státě nebo oblasti původu je používán plán pro tlumení a eradikaci Aujeszkyho choroby, který splňuje kritéria stanovená v § 5 vyhlášky č. 299/2003 Sb.,
3. v hospodářství původu dotyčných prasat nebyly v předchozích 12 měsících zaznamenány žádné klinické, patologické nebo sérologické důkazy Aujeszkyho choroby,
4. prasata musí být po dobu 30 dní bezprostředně před přemístěním držena v izolaci ve stáji, aby se zabránilo nebezpečí šíření Aujeszkyho choroby,
5. prasata musela být s negativním výsledkem podrobena sérologickému testu na přítomnost protilátek proti ADV-gE. Odběr vzorků pro poslední test musí být proveden během 15 dní před odesláním. Počet testovaných prasat musí být dostatečně vysoký ke zjištění 2% séroprevalence s 95% spolehlivostí u těchto prasat,
6. prasata musela žít v hospodářství původu od narození nebo v hospodářství s rovnocenným nákazovým statusem pobývat nejméně 90 dní.
(4) Užitková prasata určená pro členské státy nebo oblasti uvedené v části II. této přílohy, ve kterých jsou používány schválené programy eradikace Aujeszkyho choroby, musí buď
a) pocházet z členských států nebo oblastí uvedených v části III. této přílohy, nebo
b) pocházet z
1. členských států nebo oblastí uvedených v části II. této přílohy,
2. hospodářství, které splňuje požadavky odst. 1 písm. c), nebo
c) splňovat následující podmínky:
1. Aujeszkyho choroba musí v členském státě původu patřit mezi nákazy povinně hlášené,
2. v členských státech nebo oblasti původu je používán plán pro tlumení a eradikaci Aujeszkyho choroby, který splňuje kritéria stanovená v § 5 vyhlášky č. 299/2003 Sb.,
3. v hospodářství původu dotyčných prasat nebyly v předchozích 12 měsících zaznamenány žádné klinické, patologické nebo sérologické důkazy Aujeszkyho choroby,
4. v hospodářství původu bylo mezi 45. a 170. dnem před odesláním provedeno sérologické vyšetření na Aujeszkyho chorobu, prokazující nepřítomnost této choroby a nepřítomnost protilátek proti ADV-gE u očkovaných prasat,
5. prasata musela buď žít v hospodářství původu od narození, nebo pobývat v těchto hospodářstvích nejméně 30 dní po příchodu z hospodářství s rovnocenným nákazovým statusem, ve kterém bylo prováděno sérologické vyšetření srovnatelné s jedním ze sérologických vyšetření uvedených v bodě 4.
(5) Sérologická vyšetření, prováděná v souladu s touto vyhláškou za účelem monitoringu nebo zjištění Aujeszkyho choroby u prasat, musí vyhovovat následujícím požadavkům:
a) vyšetření uvedená v písmenech b) a c) se musí provádět před schválením testu a vyšetřením uvedeným v písmenu d), a poté musí být provedena alespoň na každé dávce,
b) citlivost testu musí být na takové úrovni, že následující referenční séra jsou pozitivní:
* referenční sérum Společenství ADV 1 při zředění 1:8,
* referenční sérum Společenství ADV-gE A,
* referenční sérum Společenství ADV-gE B,
* referenční sérum Společenství ADV-gE C,
* referenční sérum Společenství ADV-gE D,
* referenční sérum Společenství ADV-gE E,
* referenční sérum Společenství ADV-gE F,
c) specifičnost testu musí být na takové úrovni, že následující referenční séra jsou negativní:
* referenční sérum Společenství ADV-gE G,
* referenční sérum Společenství ADV-gE H,
* referenční sérum Společenství ADV-gE J,
* referenční sérum Společenství ADV-gE K,
* referenční sérum Společenství ADV-gE L,
* referenční sérum Společenství ADV-gE M,
* referenční sérum Společenství ADV-gE N,
* referenční sérum Společenství ADV-gE O,
* referenční sérum Společenství ADV-gE P,
* referenční sérum Společenství ADV-gEQ,
d) pro kontrolu dávky musí být referenční sérum Společenství ADV 1 pozitivní při zředění 1:8 a jedno z referenčních sér Společenství od ADV-gE G do ADV-gE Q, jak je uvedeno v písmenu c), musí být negativní,
e) pro kontrolu souborů ADV-gB a ADV-gD musí být referenční sérum Společenství ADV 1 pozitivní při zředění 1:2 a referenční sérum Společenství Q, jak je uvedeno v písmenu c), musí být negativní.
(6) Aniž jsou dotčena ustanovení § 78 odst. 2, informace o výskytu Aujeszkyho choroby, včetně podrobností o programech monitoringu a eradikace používaných ve členských státech uvedených v části II. této přílohy a v ostatních členských státech nebo oblastech ve zmíněné příloze neuvedených, ve kterých se programy monitoringu a eradikace používají, musí být každým členským státem poskytovány nejméně jednou za rok v souladu s jednotnými kritérii stanovenými v příloze č. 4 k této vyhlášce.
(7) Aniž jsou dotčena ustanovení stanovená v právních předpisech Evropské unie týkajících se veterinárních osvědčení, před vyplněním části C veterinárního osvědčení pro prasata určená pro členské státy nebo oblasti uvedené v části II. nebo III. této přílohy musí úřední veterinární lékař zjistit
a) nákazový status hospodářství a členského státu nebo oblasti původu dotyčných prasat vzhledem k Aujeszkyho chorobě,
b) v případě prasat, která nepocházejí z členského státu nebo oblasti prosté této nákazy, nákazový status hospodářství a členského státu nebo oblastí určení dotyčných prasat vzhledem k Aujeszkyho chorobě,
c) zda tato prasata splňují podmínky stanovené v této příloze.
(8) Při přepravě nebo tranzitu prasat určených pro členské státy nebo oblasti uvedené v části II. nebo III. této přílohy nesmí dojít ke styku těchto prasat s prasaty s jiným nebo neznámým nákazovým statusem Aujeszkyho choroby.
II.
ČLENSKÉ STÁTY NEBO JEJICH OBLASTI, VE KTERÝCH JSOU POUŽÍVÁNY SCHVÁLENÉ PROGRAMY OZDRAVOVÁNÍ PRO AUJESZKYHO CHOROBU
Seznam členských států nebo jejich oblastí, ve kterých jsou používány schválené programy ozdravování pro Aujeszkyho chorobu je uveden v příloze II rozhodnutí Komise o stanovení dalších záruk týkajících se Aujeszkyho choroby při obchodu s prasaty uvnitř Společenství a o stanovení kritérií pro poskytování informací o této nákaze17).
III.
ČLENSKÉ STÁTY NEBO JEJICH OBLASTI PROSTÉ AUJESZKYHO CHOROBY, VE KTERÝCH JE ZAKÁZÁNO OČKOVÁNÍ
Seznam členských států nebo jejich oblastí prostých Aujeszkyho choroby, ve kterých je zakázáno očkování, je uveden v příloze I rozhodnutí Komise o stanovení dalších záruk týkajících se Aujeszkyho choroby při obchodu s prasaty uvnitř Společenství a o stanovení kritérií pro poskytování informací o této nákaze17).".
39. V příloze č. 4 v bodě 5 se v poznámce č. (1) slovo „řadu“ nahrazuje slovem „úřadu“.
40. Příloha č. 5 se zrušuje.
41. Příloha č. 6 zní:
"Příloha č. 6 k vyhlášce č. 382/2003 Sb.
ZVLÁŠTNÍ VETERINÁRNÍ ZÁRUKY OBCHODOVÁNÍ SE SKOTEM TÝKAJÍCÍ SE INFEKČNÍ RINOTRACHEITIDY SKOTU
I.
(1) Plemenný a užitkový skot určený pro členské státy nebo jejich oblasti, které uskutečňují povinný vnitrostátní program tlumení infekční rinotracheitidy skotu, pocházející z členských států nebo oblastí daných států, které nejsou uvedeny v části III. této přílohy, musí splňovat alespoň následující dodatečné záruky:
a) musí pocházet z chovu, u kterého nebyl za posledních 12 měsíců podle úřední informace objeven žádný klinický ani patologický důkaz příznaků infekční rinotracheitidy skotu,
b) zvířata musí být umístěna v izolaci schválené příslušným orgánem po dobu 30 dnů bezprostředně před převezením a u žádného skotu v jednom izolačním zařízení se nesměly během této doby projevit klinické příznaky infekční rinotracheitidy skotu,
c) všechen skot v jednom izolačním zařízení musí mít negativní výsledky zkoušek séroreakce provedených na krevních vzorcích, přičemž tyto zkoušky nesmí být provedeny dříve než 21 dnů po jeho přivezení do izolačního zařízení a musí zjišťovat následující protilátky:
1. v případě očkovaného skotu jsou to protilátky proti gE-glykoproteinu BHV1, nebo
2. u neočkovaného skotu jsou to protilátky proti celému BHV1.
(
2) Příslušný orgán může povolit odeslání skotu do chovů nacházejících se v oblastech, které uskutečňují povinný vnitrostátní program tlumení infekční rinotracheitidy skotu, pokud splňuje alespoň jednu z následujících podmínek:
a) zvířata pocházejí z členských států, které uskutečňují povinný vnitrostátní program tlumení infekční rinotracheitidy skotu a pocházejí z chovů, kde byl BHV1 vymýcen, a splňují alespoň požadavky uvedené v příloze č. 9 k této vyhlášce,
b) zvířata jsou určena pro výrobu masa a splňují následující podmínky:
1. zvířata pocházejí z chovů, kde byl BHV1 vymýcen, jak je definováno v příloze č. 9 k této vyhlášce, nebo
2. pocházejí z očkovaných a pravidelně přeočkovávaných matek, nebo
3. byla pravidelně očkována a přeočkována podle pokynů výrobce "gE-deleted" vakcíny, nebo
4. byla vyšetřena v členském státě, ze kterého pocházejí, a výsledek zkoušky séroreakce na protilátky byl negativní, přičemž zkouška byla provedena tak, jak je uvedeno v odst. 1 písm. c) na vzorku krve odebraném během 14 dnů před expedicí, a
5. jsou převezena tak, aby nepřišla do kontaktu se zvířaty, která mají nižší nákazový status, do chovu, jehož status BHV1 není znám, v členském státě určení, který uskutečňuje povinný vnitrostátní program tlumení infekční rinotracheitidy skotu, kde jsou podle schváleného vnitrostátního programu eradikace všechna zvířata vykrmována v budovách, z nichž mohou být převezena pouze na jatka,
c) zvířata pocházejí z chovů, v nichž je všechen skot v chovu starší 15 měsíců očkován a je pravidelně přeočkováván a všechna zvířata v chovu starší 9 měsíců jsou v intervalech ne delších než 12 měsíců podrobována zkoušce séroreakce zjišťující protilátky proti gE-glykoproteinu BHV1, přičemž tyto zkoušky mají negativní výsledky, a jak je uvedeno v odst. 1 písm. c) bodu i),
zkoušky jsou prováděny na vzorcích krve odebraných během posledních 14 dnů před expedicí zvířat,
d) zvířata pocházejí z chovů, kde se BHV1 nevyskytuje dle definice v příloze č. 9 k této vyhlášce a které se nacházejí v členských státech, v nichž je povinnost infekční hovězí rinotracheitidu hlásit a u nichž se během posledních 30 dnů v okruhu 5 km okolo daného chovu nevyskytl žádný klinický ani patologický důkaz infekce BHV1 a zvířata byla s negativním výsledkem testována na protilátky tak, jak je uvedeno v odst. 1 písm. c), přičemž testy byly prováděny na vzorcích krve odebrané během posledních 14 dnů před expedicí zvířete.
(3) Jatečný skot pocházející z členských států nebo jejich oblastí, které nejsou uvedeny v části III. této přílohy, a který je určen pro členské státy nebo jejich oblasti, které uskutečňují povinný vnitrostátní program tlumení infekční rinotracheitidy skotu, musí být převezen přímo do jatek určení, nebo do shromažďovacího střediska, odkud bude převezen v souladu s § 9 písm. a) této vyhlášky do jatek určení, kde bude poražen.
II.
(1) Plemenný a užitkový skot pocházející z jiných členských zemí nebo jejich oblastí než z těch, které jsou uvedeny v části III. této přílohy, který je určen pro členské státy nebo jejich oblasti, v nichž byla infekční rinotracheitida skotu vymýcena a které jsou uvedeny v části III. této přílohy, musí splňovat následující dodatečné záruky:
a) musí splňovat dodatečné záruky uvedené v části I. odst. 1 písm. a) a b) této přílohy,
b) tato zvířata a všechen další skot umístěný v témže izolačním zařízení, na které je odkaz v části I. odst. 1 písm. b) této přílohy, musela být podrobena zkoušce séroreakce na určení protilátek proti celé BHV1 provedené na vzorcích krve odebrané nejdříve 21 dnů po jejich příjezdu do izolačního zařízení, přičemž výsledek testu musí být negativní,
c) nesměla být dříve očkována proti infekční rinotracheitidě skotu.
(2) Jatečný skot pocházející z jiných členských států nebo jejich oblastí než z těch, které jsou uvedeny v části III. této přílohy, který je určen pro členské státy nebo jejich oblasti uvedené v části III. této přílohy, bude převezen přímo do jatek určení, kde bude v souladu s § 9 písm. b) této vyhlášky poražen.
III.
ČLENSKÉ STÁTY NEBO JEJICH OBLASTI PROSTÉ INFEKČNÍ RINOTRACHEITIDY SKOTU
Seznam členských států nebo jejich oblastí prostých infekční rinotracheitidy skotu je uveden v příloze II rozhodnutí Komise o realizaci směrnice Rady 64/432/EHS ohledně dalších záruk pro obchod s hovězím dobytkem v rámci Společenství v souvislosti s infekční rinotracheitidou hovězího dobytka a schválením vymýcovacích programů navrhovaných některými členskými státy18).".
42. Příloha č. 7 zní:
"Příloha č. 7 k vyhlášce č. 382/2003 Sb.
SCHVÁLENÍ PODNIKŮ
I.
Všeobecné podmínky pro schválení podniku
(1) Podnik lze schválit pro obchodování, jestliže
a) odpovídá podmínkám zařízení a provozu tak, jak uvádí část II. této přílohy a § 26 písm. a) této vyhlášky,
b) uplatňuje a dodržuje program dozoru nákaz schválený krajskou veterinární správou při respektování požadavků části III. této přílohy,
c) umožňuje uskutečnění úkonů uvedených v písmenu d),
d) podřizuje se na úseku organizované veterinární kontroly dohledu krajské veterinární správy; tato veterinární kontrola zahrnuje zejména:
1. nejméně jednu inspekci ročně, uskutečněnou krajskou veterinární správou a doplněnou kontrolou uplatňování hygienických opatření a kontrolou provozu podniku v souladu s podmínkami uvedenými v části II. této přílohy,
2. zaznamenávat všechny informace nutné pro soustavnou kontrolu zdravotního statutu podniku krajskou veterinární správou,
e) chová pouze drůbež, jak je definována v § 2 písm. o) této vyhlášky.
(2) Krajská veterinární správa přidělí každému podniku, který odpovídá podmínkám uvedeným v odstavci 1, veterinární schvalovací číslo podle zvláštního právního předpisu3).
II.
Zařízení a provoz
A. Šlechtitelské, rozmnožovací a odchovné podniky
(1) Haly
a) Poloha a uspořádání hal musí vyhovovat typu výroby a umožňovat prevenci zavlečení nákazy. V případě, že se nákaza vyskytne, umožnit její tlumení. Pokud je v hospodářství chováno více druhů drůbeže, musí být striktně odděleny.
b) Haly musí zajišťovat dobré hygienické podmínky a umožnit provádění veterinární kontroly.
c) Vybavení musí odpovídat typu chovu a umožnit čištění a dezinfekci zařízení a dopravních prostředků pro drůbež a násadová vejce na nejvhodnějším místě.
(2) Odchov
a) Technologie odchovu musí být založena v nejvyšší možné míře na zásadách "odchovu s uzavřeným systémem" s jednorázovým vyskladněním a naskladněním. Čištění, dezinfekce a "období bez zvířat" musí být uplatněno mezi jednotlivými skupinami.
b) V šlechtitelských, rozmnožovacích a odchovných podnicích se nesmí chovat jiná drůbež než drůbež pocházející
1. z podniku samotného, nebo
2. z jiných šlechtitelských, rozmnožovacích a odchovných podniků v Evropské unii, schválených v souladu s § 26 této vyhlášky, nebo
3. z dovozu ze třetích zemí v souladu s touto vyhláškou.
c) Hygienická opatření musí být stanovena vedením podniku. Zaměstnanci musí nosit vhodný pracovní oděv a návštěvníci ochranný oděv.
d) Stavby, haly pro drůbež, ohrady a vybavení musí být udržovány v dobrém stavu.
e) Vejce musí být
1. sbírána v krátkých intervalech, nejméně jednou denně, a co nejdříve po snášce,
2. očištěna a co nejdříve dezinfikována, pokud se dezinfekce neprovádí v líhni ve stejném členském státě,
3. uložena buď do nového, nebo čistého a vydezinfikovaného obalového materiálu.
f) Záznamy o chovu, kartotéka nebo počítačové záznamy se pro každé hejno musí uchovávat minimálně 2 roky od likvidace hejna a musí obsahovat:
1. naskladnění a vyskladnění drůbeže,
2. užitkovost,
3. nemocnost, úmrtnost a jejich příčiny,
4. provedená laboratorní vyšetření a jejich výsledky,
5. místo původu drůbeže,
6. místo určení vajec.
g) V případě výskytu nákazy drůbeže musí být výsledky laboratorních vyšetření neprodleně oznámeny ošetřujícímu veterinárnímu lékaři.
B. Líhně
(1) Stavby
a) Líheň musí být fyzicky i funkčně oddělena od odchovných stájí. Uspořádání musí zajistit oddělení těchto různých funkčních celků:
1. skladování a třídění vajec,
2. dezinfekci,
3. předlíheň,
4. líhnutí,
5. expedici včetně balení.
b) Stavby musí být chráněny proti vnikání ptáků a proti hlodavcům. Podlahy a stěny musí být z odolného, nepropustného a omyvatelného materiálu. Musí být vybaveny přiměřeným přirozeným nebo umělým osvětlením, regulací větrání a teploty. Musí být zajištěno hygienické odstraňování odpadu (skořápek, nedolíhlých vajec a kuřat).
c) Vybavení musí mít hladké a vodotěsné povrchy.
(2) Provoz
a) Provoz musí vycházet ze zásady, aby pohyb vajec, mobilního vybavení a pracovníků byl v jednom směru.
b) Násadová vejce musí pocházet
1. ze šlechtitelských nebo rozmnožovacích podniků Evropské unie schválených podle § 26 této vyhlášky, nebo
2. z dovozů ze třetích zemí v souladu s touto vyhláškou.
c) Hygienická pravidla jsou vypracována vedením podniku. Personál musí nosit vhodný pracovní oděv a návštěvníci ochranné oděvy.
d) Budovy a vybavení musí být udržovány v dobrém stavu.
e) Dezinfekční postupy zahrnují ošetření:
1. vajec mezi jejich příjmem a vložením do líhně nebo při jejich expedici k obchodování uvnitř Evropské Unie nebo vývozu do třetí země, pokud již nebyla dezinfikována v chovném zařízení původu.
2. inkubátorů - pravidelně,
3. líhně a vybavení po každém líhnutí.
f) Program kontrol mikrobiologické kvality musí umožnit ohodnocení hygienického stavu líhně.
g) Chovatel musí hlásit ošetřujícímu veterinárnímu lékaři všechny změny v užitkovosti nebo všechny další příznaky, na jejichž základě by mohlo vzniknout podezření z výskytu nákazy drůbeže. Jakmile vznikne podezření z nákazy, schválený veterinární lékař musí zaslat do schválené laboratoře vzorky potřebné pro stanovení nebo potvrzení diagnózy a informovat krajskou veterinární správu, která rozhodne, jaká opatření budou přijata.
h) Záznamy o líhnutí, kartotéka nebo počítačové záznamy pro každé hejno se musí uchovávat minimálně 2 roky a, podle možností u každého hejna, obsahovat:
1. původ vajec a datum jejich příchodu,
2. výsledky líhnutí,
3. zjištěné abnormality,
4. provedená laboratorní vyšetření a jejich výsledky,
5. podrobnosti všech očkovacích programů,
6. množství a místo určení inkubovaných nevylíhnutých vajec,
7. místo určení jednodenních kuřat.
i) V případě výskytu nákazy drůbeže musí být výsledky laboratorních vyšetření ihned sděleny ošetřujícímu veterinárnímu lékaři.
III.
Program dozoru nákaz
Program dozoru musí, bez dotčení veterinárních opatření a § 77 a 78, přinejmenším zahrnovat dozor u uvedených infekcí a druhů.
A. Infekce Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum a Salmonella arizonae
(1) Druhy, kterých se týká
a) Salmonella pullorum a Salmonella gallinarum: kur domácí, krůty, perličky, křepelky, bažanti, koroptve a kachny; Salmonellou pullorum se rozumí Salmonella enterica poddruh enterica sérovar Gallinarum biochemická varianta (biovar) Pullorum a Salmonellou gallinarum se rozumí Salmonella enterica poddruh enterica sérovar Gallinarum biochemická varianta (biovar) Gallinarum.
b) Salmonella arizonae: krůty; Salmonellou arizonae se rozumí Salmonella enterica poddruh arizonae séroskupina K (O18) arizonae.
(2) Program dozoru nákazy
a) Ke stanovení, zda se nákaza vyskytuje, musí být použita sérologická a/nebo bakteriologická vyšetření, přičemž je třeba vést v patrnosti, že sérologické vyšetřování u ptáků jiných než je kur domácí může někde vést k nepřijatelnému podílu falešně pozitivních reakcí.
b) Vzorky k vyšetření musí být podle povahy případu odebrány z krve, embryí, která se nevylíhnou, zejména z embryí mrtvých ve skořápce, kuřat z druhého výběru, mekonia nebo mrtvých tkání, zejména z jater, sleziny, vaječníku, vejcovodu a ileocekálního přechodu, přičemž je třeba vést v patrnosti, že vzorky odebrané z okolního prostředí nejsou zpravidla spolehlivé pro zjištění Salmonella pullorum a Salmonella gallinarum.
c) U vzorků výkalů/mekonia a střevních vzorků se musí používat přímé pomnožení v selenit-cystinovém bujonu. V případě vzorků, u nichž se předpokládá pouze minimální existence konkurenční flóry, lze použít neselektivní předběžné pomnožení následované selektivním pomnožením v sójovém bujonu podle Rappaporta a Vassiliadise nebo v Müller-Kauffmannově tetrathionát-novobiocinovém bujonu, přičemž je třeba vést v patrnosti, že pro diagnózu se hodí také přímé roztěry sterilně odebraných tkání na minimálně selektivní agar, jako např. MacConkeyův agar; Salmonella pullorum a Salmonella gallinarum nerostou lehce v modifikovaném polotuhém médiu Rappaport-Vassiliadis (MSRV), které se používá pro sledování zoonotické Salmonella spp. v Evropské unii.
d) Pro stanovení počtu vzorků, které je třeba odebrat, se při odběru vzorků krve z hejna pro sérologické vyšetření na Salmonella pullorum a Salmonella gallinarum nebo Salmonella arizonae musí brát v úvahu prevalence nákazy v příslušné zemi a její výskyt v podniku v minulosti. Vždy se odebere statisticky reprezentativní počet vzorků k sérologickým a/nebo bakteriologickým vyšetřením pro stanovení nákazy.
e) Hejno musí být kontrolováno v každém snáškovém období v okamžiku nejvhodnějším pro stanovení příslušné nákazy.
f) Vzorky k bakteriologickému vyšetření nesmí být odebírány z drůbeže a vajec, která byla v průběhu dvou nebo tří týdnů před vyšetřením ošetřena antimikrobiálními léčivými přípravky.
g) Detekční techniky musí být schopny odlišit sérologické odpovědi na nákazy Salmonella pullorum a Salmonella gallinarum od sérologických odpovědí v důsledku použití očkovací látky Salmonella enteritidis tam, kde je tato očkovací látka použita, přičemž je třeba vést v patrnosti, že v současnosti neexistuje žádné vyšetření, které by odlišilo mezi odpověďmi na nákazu Salmonella pullorum a Salmonella gallinarum a očkovací látku pro tento sérotyp. Taková očkovací látka nesmí být proto použita, jestliže se má použít sérologické sledování. Byla-li použita očkovací látka, musí být použito bakteriologické vyšetření, ale použitá metoda ověření musí být schopna odlišit živé očkovací kmeny od terénních kmenů.
B. Infekce Mycoplasma gallisepticum a Mycoplasma meleagridis
(1) Druhy, kterých se týká
a) Mycoplasma gallisepticum: kur domácí, krůty.
b) Mycoplasma meleagridis: krůty.
(2) Program dozoru nákazy
a) Výskyt nákazy musí být zjišťován validovaným sérologickým a/nebo bakteriologickým a/nebo molekulárním vyšetřením. Výskyt zánětlivých změn ve vzdušných vacích u jednodenních kuřat a krůťat naznačuje, že je přítomna nákaza Mycoplasma a musí být vyšetřena.
b) Vzorky k vyšetření na výskyt nákazy Mycoplasma musí být podle povahy případu odebrány z krve, jednodenních kuřat a krůťat, spermatu, výtěrů z trachey, nozder, kloaky nebo vzdušných vaků a zejména na stanovení Mycoplasma meleagridis musí být vzorky odebrány z vejcovodu krůt a kopulačního orgánu krocanů.
c) Vyšetření na stanovení Mycoplasma gallisepticum nebo Mycoplasma meleagridis se provádí na reprezentativním vzorku, aby bylo možné soustavné sledování nákazy během odchovu a snášky, nejlépe před začátkem snášky a potom každé tři měsíce.
C. Výsledky a opatření, která je třeba přijmout
Pokud nejsou reagenti, test se považuje za negativní. V opačném případě je hejno podezřelé a musí v něm být uplatněna opatření stanovená v části IV. této přílohy.
D.
V případě hospodářství, která sestávají ze dvou nebo více oddělených produkčních jednotek, může krajská veterinární správa upustit od opatření podle části IV. odst. 3 písm. b) této přílohy ve zdravých produkčních jednotkách zamořeného provozu za podmínky, že schválený veterinární lékař potvrdil, že struktura a velikost těchto produkčních jednotek a provoz v nich jsou takového charakteru, že ustájení a krmení jsou dokonale oddělené, takže není možný přenos uvedené nákazy z jedné jednotky do druhé.
IV.
Kritéria pro pozastavení nebo odebrání schválení podniku
(1) Schválení udělené podniku musí být pozastaveno:
a) pokud nejsou dále plněny podmínky stanovené v části II. této přílohy,
b) do ukončení potřebného vyšetřování nákazy:
1. v případě podezření na aviární influenzu ptáků nebo newcastleskou chorobu v podniku,
2. když podnik obdržel drůbež nebo násadová vejce z podniku podezřelého z aviární influenzy ptáků nebo newcastleské choroby nebo zamořeného aviární influenzou ptáků nebo newcastleskou chorobou,
3. když došlo ke kontaktu mezi podnikem a ohniskem aviární influenzy ptáků nebo newcastleské choroby, na základě kterého mohlo dojít k přenosu infekce,
c) až do vykonání nových vyšetření, pokud výsledky sledování provedeného v souladu s podmínkami stanovenými v částech II. a III. této přílohy pro nákazu Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum, Salmonella arizonae, Mycoplasma gallisepticum nebo Mycoplasma meleagridis opravňují k podezření z nákazy,
d) až do vykonání příslušných opatření požadovaných úředním veterinárním lékařem, jestliže podnik neodpovídá požadavkům části I. odst. 1 písm. a), b) a c) této přílohy.
(2) Schválení musí být odebráno:
a) v případě výskytu aviární influenzy ptáků nebo newcastleské choroby v podniku,
b) pokud druhé specifické vyšetření potvrdí přítomnost infekce Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum, Salmonella arizonae, Mycoplasma gallisepticum nebo Mycoplasma meleagridis,
c) jestliže i po dalším upozornění krajské veterinární správy nebyla provedena opatření, aby podnik byl uveden do souladu s požadavky části I. odst. 1 písm. a), b) a c) této přílohy.
(3) Podmínky pro obnovení schválení:
a) pokud schválení bylo odebráno na základě výskytu aviární influenzy ptáků nebo newcastleské choroby, může být znovu uděleno 21 dnů po provedení sanitní porážky a závěrečné dezinfekce,
b) pokud schválení bylo odebráno v důsledku infekce vyvolané
1. Salmonella pullorum a gallinarum, nebo Salmonella arizonae, může být znovu uděleno poté, když byla v hospodářství po sanitním poražení zamořeného hejna a závěrečné dezinfekci, u které byla vhodnými vyšetřeními na suchých površích potvrzena účinnost, provedena dvě vyšetření s negativními výsledky, přičemž interval mezi jednotlivými vyšetřeními musí být minimálně 21 dnů,
2. Mycoplasma gallisepticum nebo Mycoplasma meleagridis, může být znovu uděleno buď poté, když byla u celého hejna provedena dvě vyšetření s negativními výsledky, přičemž interval mezi jednotlivými vyšetřeními musí být minimálně 60 dnů, nebo poté, když byla v chovu provedena dvě vyšetření a negativními výsledky v rozmezí nejméně 21 dnů, po sanitním poražení zamořeného hejna a po provedení dezinfekce.".
43. Příloha č. 8 včetně poznámky pod čarou č. 13c zní:
"Příloha č. 8 k vyhlášce č. 382/2003 Sb.
PODMÍNKY PRO OČKOVÁNÍ DRŮBEŽE
(1) Vakcíny použité při očkování drůbeže nebo hejn produkujících násadová vejce musí být zaregistrovány příslušným úřadem členského státu, ve kterém je vakcína použita.
(2) V programech pravidelného očkování proti newcastleské chorobě mohou být použity živé oslabené očkovací látky proti newcastleské chorobě musí být připravovány z kmene viru newcastleské choroby, jehož matečné inokulum bylo podrobeno testu, který ukázal, že má index intracerebrální patogenity (ICPI)
a) menší než 0,4, pokud se každému ptáku v testu ICPI nepodalo méně než 107 EID50, nebo
b) menší než 0,5, pokud se každému ptáku v testu ICPI nepodalo méně než 108 EID50.
(3) Programy očkování proti Salmonelle nesmí ovlivňovat výsledek sérologického stanovení v rámci terénního vyšetřování a nebo vést k falešně pozitivním výsledkům.
(4) Živé očkovací látky Salmonella nesmí být používány v rámci vnitrostátních kontrolních programů
a) u chovné a užitkové drůbeže během jejího reproduktivního či nosného stádia, pokud nebyla prokázána bezpečnost jejich použití a nebyly pro takový účel schváleny v souladu se zvláštním předpisem13c),
b) jestliže výrobce neposkytne vhodnou metodu pro bakteriologické odlišení divokých kmenů salmonely od očkovacích kmenů.
13c) Zákon č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění zákona pozdějších předpisů.".
44. Příloha č. 9 zní:
"Příloha č. 9 k vyhlášce č. 382/2003 Sb.
HOSPODÁŘSTVÍ PROSTÁ INFEKČNÍ RINOTRACHEITIDY SKOTU
(1) Hospodářství s chovem skotu se považuje za prosté infekční rinotracheitidy skotu splňuje-li následující podmínky:
a) v hospodářství nebylo během posledních šesti měsíců zaznamenáno žádné podezření na infekci BHV1 a všechen skot v hospodářství je prostý klinických příznaků typických pro infekci BHV1,
b) hospodářství a všechny nepřiléhající pastviny nebo budovy, které - nezávisle na vlastnických poměrech - tvoří součást hospodářství jako epizootologické jednotky, musí být od pastvin a budov s horším nákazovým statusem, pokud jde o BHV1, účinně odděleny přírodními nebo fyzickými překážkami, aby se účinně předešlo přímému kontaktu zvířat s různým zdravotním statusem,
c) do hospodářství byl přesunut pouze skot z hospodářství, která se nacházejí v členských státech nebo jejich oblastech, které jsou uvedeny v části III. přílohy č. 6 k této vyhlášce, nebo z hospodářství prostých BHV1, a žádný kus skotu v hospodářství nebyl v kontaktu s jiným skotem než s tím, který pochází z hospodářství nacházejících se v členských státech nebo jejich oblastech, které jsou uvedeny v části III. přílohy č. 6 k této vyhlášce, nebo z hospodářství prostých BHV1,
d) samice skotu jsou inseminovány pouze spermatem skotu získaným v souladu s vyhláškou č. 380/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se spermatem, vaječnými buňkami a embryi a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve znění pozdějších předpisů, nebo jsou připuštěny býky z hospodářství, která se nacházejí v členských státech nebo jejich oblastech, které jsou uvedeny v části III. přílohy č. 6 k této vyhlášce, nebo z hospodářství prostých BHV1,
e) v hospodářství musí být použit alespoň jeden z následujících kontrolních režimů:
1. sérologické vyšetření protilátek proti BHV1 je provedeno s negativním výsledkem nejméně na dvou krevních vzorcích odebraných v intervalu pěti až sedmi měsíců od všech samic skotu starších devíti měsíců a od všech samců skotu starších devíti měsíců používaných nebo plánovaných pro plemenitbu,
2. sérologické vyšetření protilátek proti BHV1 je provedeno s negativním výsledkem nejméně na
2.1. dvou vzorcích mléka odebraných v intervalu pěti až sedmi měsíců od všech krav v laktaci, a to buď na individuálních vzorcích mléka, nebo na smíšených vzorcích mléka odebraných nejvýše od pěti zvířat, a
2.2. dvou krevních vzorcích odebraných v intervalu pěti až sedmi měsíců od všech samic skotu neprodukujících mléko starších devíti měsíců a od všech samců skotu starších devíti měsíců používaných nebo plánovaných pro plemenitbu,
3. v případě hospodářství produkujících mléko, ve kterých tvoří alespoň 30 % krávy v laktaci, je sérologické vyšetření protilátek proti BHV1 provedeno s negativním výsledkem nejméně na
3.1. třech vzorcích mléka odebraných z mléka od nejvýše 50 krav - podle specifikace použitého testu - v intervalu alespoň tří měsíců a
3.2. jednom individuálním krevním vzorku odebraném od všech samic skotu neprodukujících mléko starších devíti měsíců a od všech samců skotu starších devíti měsíců používaných nebo plánovaných pro plemenitbu,
4. všechen skot v hospodářství pochází buď z hospodářství, která se nacházejí v členských státech nebo jejich oblastech, které jsou uvedeny v části III. přílohy č. 6 k této vyhlášce, nebo z hospodářství prostých BHV1.
(2) Status hospodářství s chovem skotu prostého BHV1 je zachován, pokud
a) jsou splněny podmínky v odstavci 1 a
b) v hospodářství je během období dvanácti měsíců použit alespoň jeden z těchto kontrolních režimů:
1. sérologické vyšetření protilátek proti BHV1 je provedeno s negativním výsledkem nejméně na jednom individuálním krevním vzorku odebraném od všech kusů skotu starších 24 měsíců,
2. sérologické vyšetření protilátek proti BHV1 je provedeno s negativním výsledkem nejméně na
2.1. jednom individuálním vzorku mléka odebraném od všech krav v laktaci, a to buď na individuálních vzorcích mléka, nebo na smíšených vzorcích mléka odebraných nejvýše od pěti zvířat, a
2.2. jednom individuálním krevním vzorku odebraném od všech krav, které nejsou v laktaci a jalovic starších 24 měsíců a od všech býků starších 24 měsíců,
3. v případě hospodářství produkujících mléko, ve kterých tvoří alespoň 30 % skotu krávy, je sérologické vyšetření protilátek proti BHV1 provedeno s negativním výsledkem nejméně na
3.1. dvou vzorcích mléka odebraných z mléka od nejvýše 50 krav v laktaci - podle specifikace použitého testu - v intervalu tří až dvanácti měsíců, a
3.2. jednom individuálním krevním vzorku odebraném od všech krav, které nejsou v laktaci a jalovic starších 24 měsíců a od všech býků starších 24 měsíců.
(3) Status hospodářství s chovem skotu prostého BHV1 se pozastavuje tam, kde během vyšetření popsaných v odstavci 2 písm. b) bodech 1. až 3. mělo některé zvíře v testu na protilátky proti BHV1 pozitivní výsledek.
(4) Status hospodářství prostého BHV1, který byl pozastaven v souladu s odstavcem 3, může být obnoven pouze po provedení sérologického vyšetření protilátek proti BHV1, které je zahájeno nejdříve 30 dnů po odstranění sérologicky pozitivních zvířat, přičemž vyšetření je provedeno s negativním výsledkem nejméně na
a) dvou vzorcích mléka odebraných v intervalu alespoň dvou měsíců od všech krav v laktaci, a to buď na individuálních vzorcích mléka, nebo na smíšených vzorcích mléka odebraných nejvýše od pěti zvířat a
b) dvou krevních vzorcích odebraných v intervalu alespoň tří měsíců od všech krav, které nejsou v laktaci, a jalovic a od všech býků.
(5) Pro sérologické testy na zjištění protilátek proti BHV1 uvedené v této příloze platí zásady stanovené v příloze č. 6 části I. odst. 1 písm. c) k této vyhlášce, které se týkají statusu očkování testovaných zvířat.
(6) Rozsah smíšených vzorků mléka, na něž se v této příloze odkazuje, může být upraven na základě doložených důkazů o tom, že test je za všech okolností každodenní laboratorní práce dostatečně citlivý, aby zjistil i jedinou slabou pozitivní reakci ve smíšeném vzorku upraveného rozsahu.".
45. Příloha č. 10 se zrušuje.
46. V příloze č. 11 bodě 2 se slovo „klusavka“ zrušuje.
47. V příloze č. 12 odst. 1 písm. d) bodě 2 se slova „určení, zásilce nebo“ nahrazují slovy „místu určení, přepravě z nebo do“.
48. V příloze č. 12 odst. 1 písm. e) se za slovo „dohodu“ vkládá slovo „s“.
49. V příloze č. 12 odst. 1 písm. g) bod 1 zní:
„1. bude vyhovovat s nutnými změnami v podrobnostech (mutatis mutandis) požadavkům uvedeným v § 17a odst. 5 a 6 zákona,“.
50. V příloze č. 12 odst. 2 úvodní části ustanovení se slovo „prosazeno“ nahrazuje slovem „zachováno“.
51. V příloze č. 13 písm. a) se slova „příslušným úřadem“ nahrazují slovy „Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv“.
52. Příloha č. 14 se zrušuje.
53. V příloze č. 16 se v řádku katarální horečka ovcí slova „žádný případ nákazy a žádné očkování v posledních 12 měsících s vhodnou kontrolou populace Culicoides“ nahrazují slovy „žádný případ nákazy a žádné očkování v posledních 24 měsících s vhodným tlumením populace Culicoides“ a slova „všechny druhy kromě druhů čeledi Suidae (prasatovití)“ se nahrazují slovy „všechny druhy kromě druhů rodu Bos, Bison, Bubalus, Ovis a Capra a čeledi Suidae“.