přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 246/1992
Zákon České národní rady č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání § 18g

§ 18g
Metody usmrcování pokusných zvířat
(1) Chovatel pokusných zvířat, dodavatel pokusných zvířat a uživatel pokusných zvířat je povinen zajistit, aby pokusná zvířata byla při usmrcování vystavena co nejmenší míře bolesti, utrpení a strachu.
(2) Chovatel pokusných zvířat, dodavatel pokusných zvířat a uživatel pokusných zvířat je povinen zajistit, aby usmrcování pokusných zvířat prováděla v jeho zařízení osoba odborně způsobilá k navrhování pokusů nebo projektů pokusů nebo osoba odborně způsobilá k provádění pokusů na pokusných zvířatech, péči o pokusná zvířata a usmrcování pokusných zvířat. V případě terénní studie však může osoba uvedená ve větě první pokusné zvíře usmrtit mimo zařízení.
(3) Při usmrcování pokusných zvířat použijí osoby uvedené v odstavci 2 následující metody:
a) předávkování anestetikem,
b) upoutaný projektil,
c) oxid uhličitý,
d) zlomení vazu,
e) tupý úder do hlavy,
f) oddělení hlavy od trupu,
g) omráčení elektrickým proudem,
h) inertní plyny (Ar, N
2
), nebo
i) zastřelení volným projektilem odpovídající střelnou zbraní a střelivem.
(4) Jiné metody, které nejsou uvedeny v odstavci 3, je možné použít u pokusných zvířat, která
a) nejsou při vědomí, pokud pokusné zvíře před smrtí opět nenabude vědomí, a
b) jsou používána k zemědělskému výzkumu, při němž cíl projektu pokusů vyžaduje, aby byla pokusná zvířata chována za obdobných podmínek jako hospodářská zvířata; tato pokusná zvířata mohou být usmrcena v souladu s požadavky stanovenými v přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím ochranu zvířat při usmrcování16).
(5) Usmrcení pokusných zvířat musí být dokončeno jedním z těchto způsobů:
a) potvrzením trvalého zastavení oběhu,
b) destrukcí mozku,
c) zlomením vazu,
d) vykrvením, nebo
e) potvrzením nástupu posmrtné ztuhlosti.
(6) Státní orgán příslušný ke schvalování projektů pokusů může v rozhodnutí o schválení projektu pokusů na základě odůvodněné žádosti uživatele pokusných zvířat udělit výjimky z požadavků uvedených v odstavcích 3 až 5
a) s cílem povolit použití jiné metody za předpokladu, že je tato metoda na základě vědeckých poznatků považována za alespoň stejně humánní, nebo
b) pokud uživatel pokusných zvířat předloží doklady o tom, že je vědecky doloženo, že účelu pokusu nelze dosáhnout za použití metody usmrcování uvedené v odstavci 3 nebo 4.
(7) Odstavce 2 až 5 se nevztahují na případy, kdy je třeba pokusné zvíře usmrtit za mimořádných okolností z důvodu ochrany zvířat proti týrání, veřejného zdraví, veřejného pořádku a bezpečnosti, zdraví zvířat nebo životního prostředí.
(8) Metody usmrcování jednotlivých druhů pokusných zvířat podle odstavce 3 stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem.
16) Příloha I nařízení Rady (ES) č. 1099/2009.