přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 57/2011
Vyhláška č. 57/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 448/2006 Sb., o provedení některých ustanovení plemenářského zákona Čl.I

Čl. I
Vyhláška č. 448/2006 Sb., o provedení některých ustanovení plemenářského zákona, se mění takto:
1. V § 18 odst. 4 písm. j) se slova „u anglického plnokrevníka a klusáka původ do 3 generací předků, u ostatních koní původ do 4 generací předků“ nahrazují slovy „není-li řádem plemenné knihy stanoveno jinak“.
2. V § 20 písm. j) se slova „a kód katastrálního území“ zrušují.
3. V příloze č. 1 v části C se slovo „stanoví“ nahrazuje slovem „stanovení“.
4. V příloze č. 1 na konci textu části D poznámka zní:
„Poznámka: Žádost o udělení souhlasu se podává na každou odbornou činnost a na každý druh vyjmenovaných hospodářských zvířat samostatně. Na ovce a kozy je možné podat jednu žádost o udělení souhlasu.“.
5. Příloha č. 6 zní:
„Příloha č. 6 k vyhlášce č. 448/2006 Sb.
Ústřední registr plemeníků
Údaje v ústředním registru plemeníků (tabulka č. 10) jsou evidované na základě žádosti majitele plemeníka (tabulka č. 11).
Tabulka č. 10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Plemeníci 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
býci   a) označení býka v ústředním registru plemeníků - třímístné číslo linie a třímístné 
       pořadové číslo ústředního registru uvnitř linie (jednotlivé linie jsou označovány svými 
       názvy na 10 alfanumerických znaků a současně třímístnými alfabetickými zkratkami) 
     b) jméno a identifikační číslo býka 
     c) původ býka minimálně do 2. generace předků1) 
     d) plemeno býka 
     e) plemena všech zvířat v původu 
     f) datum narození 
     g) číslo testu pro ověření původu nebo stanovení genetického typu
     h) příjmení, jméno a trvalý pobyt nebo název a sídlo chovatele, u kterého se býk narodil 
     i) příjmení, jméno a trvalý pobyt nebo název a sídlo majitele
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
hřebci2) a) označení hřebce v ústředním registru plemeníků - čtyřmístné pořadové číslo 
       ústředního registru
     b) identifikační číslo hřebce 
     c) jméno hřebce 
     d) barva hřebce 
     e) původ hřebce podle podmínek stanovených řádem plemenné knihy, ve které je zapsán 
     f) plemeno 
     g) plemena předků v původu, pokud jsou známa
     h) datum narození 
     i) číslo testu stanoveného genetického typu 
     j) příjmení, jméno a trvalý pobyt3) nebo název a sídlo3) chovatele, u kterého se hřebec 
       narodil 
     k) příjmení, jméno a trvalý pobyt nebo název a sídlo majitele 
     l) datum zápisu a označení plemenné knihy, do které byl hřebec zapsán
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
kanci 4) a) označení kance v ústředním registru plemeníků - čtyřmístné číslo linie a pětimístné 
       pořadové číslo ústředního registru uvnitř linie (jednotlivé linie jsou označovány 
       názvy na nejvýše 15 alfanumerických znaků a současně nejvýše čtyřmístnými alfabetickými 
       zkratkami)
     b) identifikační číslo kance 
     c) původ kance 
     d) plemeno kance
     e) datum narození 
     f) příjmení, jméno a trvalý pobyt nebo název a sídlo chovatele, u kterého se kanec narodil 
     g) příjmení, jméno a trvalý pobyt nebo název a sídlo majitele
     h) číslo testu stanovení genetického typu podle § 12 odst. 5 zákona
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
berani  a) označení berana v ústředním registru plemeníků - čtyřmístné číslo linie a čtyřmístné 
       pořadové číslo ústředního registru uvnitř linie (jednotlivé linie jsou označovány svými 
       názvy na 10 alfanumerických znaků a současně třímístnými alfabetickými zkratkami)
     b) identifikační číslo berana 
     c) datum narození 
     d) označení plemene 
     e) příjmení, jméno a trvalý pobyt nebo název a sídlo chovatele, u kterého se beran narodil 
     f) příjmení, jméno a trvalý pobyt nebo název a sídlo majitele
     g) číslo testu stanovení genetického typu podle § 12 odst. 5 zákona
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
kozli   a) označení kozla v ústředním registru plemeníků - třímístné číslo linie a pořadové číslo 
       kozla v ústředním registru plemeníků (jednotlivé linie jsou označovány svými názvy na 
       10 alfanumerických znaků)
     b) identifikační číslo kozla 
     c) datum narození 
     d) označení plemene 
     e) příjmení, jméno a trvalý pobyt nebo název a sídlo chovatele, u kterého se kozel narodil 
     f) příjmení, jméno a trvalý pobyt nebo název a sídlo majitele
     g) číslo testu stanovení genetického typu podle § 12 odst. 5 zákona
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Poznámky:
1) U býků náležejících k málopočetným plemenům, pro která není v ČR vedena plemenná kniha, lze uvádět známý počet generací předků.
2) a) Dojde-li k vyřazení hřebce ze všech plemenných knih hřebců, není dále zapsán ani v ústředním registru plemeníků, je již v tomto registru pouze evidován.
b) Hodnocení plemeníků málopočetných nebo dovezených plemen podle § 8 odst. 2 písm. d) zákona se provádí posouzením dokladů o zápisu hřebce do plemenné knihy v zahraničí.
3) U hřebců dovezených ze zahraničí lze uvádět pouze jméno a příjmení nebo název chovatele, u kterého se hřebec narodil.
4) Ústřední registr kanců se dělí na dvě části:
a) kanci z domácího genofondu, kteří se zařazují do těchto oddílů:
1. oddíl, ve kterém jsou registrováni čistokrevní kanci působící v šlechtění,
2. oddíl, ve kterém jsou registrováni čistokrevní kanci působící v rozmnožovacích a užitkových chovech,
3. oddíl, ve kterém jsou registrováni hybridní kanci působící v užitkových chovech,
b) kanci chovatelských podniků.
Zařazení kance do prvního oddílu navrhuje kupující při hlášení prodeje pověřené osobě, jde-li o kance nakoupené jak do inseminačních stanic s cílem jejich využívání ve šlechtění, tak o kance nakoupené do přirozené plemenitby ve šlechtitelských chovech. Do prvního oddílu ústředního registru kanců se zapíše nejvýše tolik kanců plemena bílé ušlechtilé, landrase a české výrazně masné po stejném otci, kolik stanoví šlechtitelský program; při větším počtu kanců se shodným otcem se další kanci automaticky zařazují do druhého oddílu.
Každá část i oddíl mají samostatné číselné řady a samostatný způsob označování.
Tabulka č. 11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
A. Plemeník, s výjimkou hřebců  1. u plemeníků z tuzemského   a) doklad o výběru plemeníka
náležejících k plemenům, pro     chovu              do plemenitby s kladným
která není v České republice                     výsledkem výběru
vedena plemenná kniha, je                     b) doklad o zápisu plemeníka  
zapsán v ústředním registru                     do chovného registru v případě
plemeníků na základě žádosti                     chovatelského podniku prasat  
jeho majitele.                          c) u býků osvědčení o ověření
                                   původu s výsledkem "původ
Součástí žádosti je:                         souhlasí s uvedenými rodiči"
                                 d) osvědčení o stanovení 
                                   genetického typu podle  
                                   § 12 odst. 5 zákona
                                 e) potvrzení o původu plemenných   
                                   zvířat nebo doklad o původu
                                   prasat
                 2. u plemeníků a inseminačních a) potvrzení o původu vydané
                   dávek přemístěných z      zahraniční chovatelskou
                   členských zemí     Evropské     organizací5)
                   unie nebo dovezených ze   b) u býků a hřebců osvědčení
                   třetích zemí          o stanovení genetického typu        
                                   podle § 12 odst. 5 zákona                               
                                 c) u býků a jejich inseminačních
                                   dávek doklad o plemenné
                                   hodnotě pokud se stanovuje
                                 d) doklad o zápisu plemeníka    
                                   do plemenné knihy nebo
                                   chovného registru v České  
                                   republice, s výjimkou plemen, 
                                   pro která není v České   
                                   republice vedena plemenná
                                   kniha nebo chovný registr

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
B. Hřebec náležející k plemeni,  a) doklad o výběru plemeníka do plemenitby vydaný zahraniční
  pro které není v České       chovatelskou organizací nebo doporučení chovatelské organizace,
  republice vedena plemenná     která tuto plemennou knihu v České republice zastupuje, pokud
  kniha, je zapsán v ústředním    nejsou plemennou knihou stanovené podmínky výběru
  registru plemeníků na základě  b) osvědčení o stanovení genetického typu
  žádosti jeho majitele.     c) potvrzení o původu vydané zahraniční chovatelskou organizací

  Součástí žádosti je:  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Poznámka:

5) V případě oslů může být potvrzení o původu vydané tuzemským uznaným chovatelským sdružením.".       
6. V příloze č. 7 tabulka č. 13 zní:
Tabulka č. 13
---------------------------------------------------------------------
Druh evidence            Obsah provozních záznamů
---------------------------------------------------------------------
1. stájová evidence plemenného býka a) identifikační číslo býka 
                   b) značka a číslo ústředního 
                    registru plemenného býka 
                   c) doba působení býka na stanici
---------------------------------------------------------------------
7. V příloze č. 8 tabulka č. 18 zní:
"Tabulka č. 18
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Připouštěcí lístky Obsah záznamů
---------------------------------------------------------------------------------------------------
první a druhý    a) jméno, identifikační číslo, plemeno, otec a matka, barva a slovní popis 
připouštěcí lístek    zapuštěné klisny, oddíl plemenné knihy, do které je klisna zapsána
           b) jméno, příjmení, název, adresa majitele klisny 
           c) typ zapuštění (inseminace krátkodobě konzervovaným spermatem, inseminace 
             dlouhodobě konzervovaným spermatem, přirozená plemenitba, embryotransfer) 
           d) jméno a číslo ústředního registru hřebce, kterým byla klisna zapuštěna 
           e) označení, ve které plemenné knize je hřebec zapsán 
           f) datum zapuštění 
           g) stanice hřebců, na které hřebec působí
---------------------------------------------------------------------------------------------------
třetí a čtvrtý      obsahují údaje uvedené na prvních dvou připouštěcích lístcích a dále : 
připouštěcí lístek  a) datum narození hříběte, základní barvu, číslo hříběte v registrační knize koní, 
- hlášení o       číslo čipu nebo výžehu 
narození hříběte   b) pohlaví hříběte 
           c) údaje o narozeném hříběti (živé, mrtvé, dvojčata) 
           d) grafický popis hříběte (pouze na posledním lístku) 
           e) údaje o reprodukčním cyklu klisny (zmetání, vstřebání plodu, jalová po zapuštění)
           f) místo narození hříběte
---------------------------------------------------------------------------------------------------
První a druhý připouštěcí lístek (dále jen "PL") zůstávají v připouštěcím rejstříku. Po skončení 
připouštěcího období je prvopis zaslán prostřednictvím uznaného chovatelského sdružení pověřené 
osobě (nejpozději do konce příslušného roku). Druhý PL je určen pro potřebu uznaného chovatelského 
sdružení. Pokud se nevede v ČR plemenná kniha pro příslušné plemeno, zasílá držitel hřebce první 
PL přímo pověřené osobě, druhý PL si ponechá.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Třetí a čtvrtý PL jsou po připuštění klisny předávány držitelem hřebce majiteli klisny. Třetí PL 
slouží jako hlášenka o narození hříběte a zasílá se do 14 dnů po porodu příslušnému pracovníkovi 
označujícímu koně. Čtvrtý PL majitel hříběte předkládá při označení a registraci hříběte. 
Pracovník označující koně do něj zaznamenává přidělené číslo hříběte v registrační knize koní, 
číslo čipu nebo výžehu a grafický popis hříběte, včetně dalších předepsaných údajů a zajistí 
jeho zaslání pověřené osobě k vystavení průkazu koně.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
8. V příloze č. 8 v tabulce 20 v bodu 2 písm. c) se slova „zapuštění, po kterém“ nahrazují slovy „všech zapuštění, po kterých“.
9. V příloze č. 11 v části A písmeno c) zní:

-----------------------------------------------------------------
 kód    označení   datum   kód inseminační 
 plemene  býka     odběru  stanice     
      v ústředním spermatu (kód Evropské  
      registru        unie, popřípadě 
      plemeníků       kód národní)   
-----------------------------------------------------------------

Poznámka:
Pokud je uváděn národní kód inseminační stanice, uvádí se za ním ISO kód země.".
10. V příloze č. 11 v části B písm. c) se slovo „misí“ nahrazuje slovem „musí“.
11. V příloze č. 11 v části D se dosavadní písmena d) a e) označují jako písmena a) a b).
12. V příloze č. 11 v části D písm. b) se slovo „berana“ nahrazuje slovem „kozla“.