přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 28/2010
Vyhláška č. 28/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 323/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství, ve znění vyhlášky č. 437/2005 Sb. Čl.I

Čl. I
Vyhláška č. 323/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství, ve znění vyhlášky č. 437/2005 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 1a zní:
„(1) Seznam moštových odrůd révy vinné, ze kterých je dovoleno vyrábět jakostní víno stanovené oblasti, je veden ve Státní odrůdové knize1) nebo v Odrůdových knihách ostatních zemí Evropských společenství. Odrůdy révy vinné musí splňovat podmínky stanovené předpisem Evropských společenství pro zatřídění moštových odrůd1a).
1a) Článek 120a nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“), ve znění nařízení Rady (ES) č. 491/2009 ze dne 25. května 2009.“.
2. Za § 4 se vkládá nový § 4a, který včetně poznámek pod čarou č. 1b až 1d zní:
㤠4a
(1) U červeného vína vyrobeného z hroznů révy vinné sklizených v České republice lze zvýšit celkový obsah alkoholu na 12 % objemových ve vinařské zóně A a na 12,5 % objemových ve vinařské zóně B1b).
(2) U vína s označením původu vyrobeného z hroznů révy vinné sklizených v České republice lze zvýšit celkový obsah alkoholu na 15 % objemových1c).
(3) U jakostních vín s přívlastkem výběr z bobulí nebo ledové víno nesmí obsah těkavých kyselin překročit 30 miliekvivalentů na litr vína. U jakostních vín s přívlastkem výběr z cibéb nebo slámové víno nesmí obsah těkavých kyselin překročit 35 miliekvivalentů na litr vína1d).
1b) Příloha XVa část B odst. 7 písm. a) nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“), ve znění nařízení Rady (ES) č. 491/2009 ze dne 25. května 2009.
1c) Příloha XVa část B odst. 7 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“), ve znění nařízení Rady (ES) č. 491/2009 ze dne 25. května 2009.
1d) Nařízení Komise (ES) č. 606/2009 ze dne 10. července 2009, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o druhy výrobků z révy vinné, enologické postupy a omezení, která se na ně použijí, Příloha I C bod 3.“.
3. § 6 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 1e a 1f zní:
㤠6
Vzory oznámení o zvyšování nebo snižování obsahu kyselin, zvyšování cukernatosti a slazení
[K § 12 odst. 7 písm. b), § 13 odst. 4, § 14 odst. 3 zákona]
(1) Vzory oznámení pro zvyšování nebo snižování obsahu kyselin a o obohacování1e) jsou uvedeny v přílohách č. 11 a 12.
(2) Vzor prohlášení o slazení1f) je uveden v příloze č. 13.
(3) Vzory podle odstavců 1 a 2 zveřejňuje Ministerstvo zemědělství (dále jen „ministerstvo“) způsobem umožňujícím dálkový přístup.
1e) Příloha XVa část D odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“), ve znění nařízení Rady (ES) č. 491/2009 ze dne 25. května 2009.
1f) Nařízení Komise (ES) č. 606/2009 ze dne 10. července 2009, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o druhy výrobků z révy vinné, enologické postupy a omezení, která se na ně použijí, Příloha I D.“.
4. V § 9 odst. 2 písm. b) se za slovo „ „claret“ “ vkládá slovo „ „clairet“ “.
5. V § 9 odst. 2 písm. h) se za slova „ „krášleno na kvasnicích“ “ vkládají slova „nebo „sur lie“ “.
6. V § 9 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:
„i) „chateau“ nebo „château“ s doplněním zeměpisného označení; jedná se o historický výraz, který se vztahuje k určitému prostředí nebo k určitým vínům a je určen vínům, která pocházejí z podniku, který skutečně existuje a který je skutečně nazýván tímto jménem.“.
7. V § 9 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Vína s chráněným označením původu nebo vína s chráněným zeměpisným označením nelze označit jako „rose“, „rosé“ nebo „růžové“, pokud vznikla mísením bílého a červeného vína.“.
8. V § 12 odst. 3 písm. c) se číslo „0,5“ nahrazuje číslem „1,5“.
9. V § 13 odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 2b zní:
„(5) Vzory prohlášení o sklizni, o produkci a o zásobách, včetně jejich termínu podávání v souladu s předpisy Evropských společenství2b), jsou uvedeny v přílohách č. 20, 21 a 22.
2b) Nařízení Komise (ES) č. 436/2009 ze dne 26. května 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o registr vinic, povinná prohlášení a shromažďování údajů pro sledování trhu, průvodní doklady pro přepravu vinařských produktů a evidenční knihy vedené v odvětví vína, články 12, 13, 14, 15, 16 a Přílohy II, III, IV, V.“.
10. V § 13 se doplňuje odstavec 6, který zní:
„(6) Vzory podle odstavců 1 až 5 zveřejňuje ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.
11. § 15 se včetně nadpisu zrušuje.
12. V příloze č. 2 se poznámka **) zrušuje.
13. V příloze č. 3 se v poznámce *) věta poslední zrušuje.
14. V příloze č. 4 část B bod 12 se slova „Číslo jednací rozhodnutí o udělení práva na opětovnou výsadbu“ nahrazují slovy „Registrační číslo vinice, ze které pochází právo na opětovnou výsadbu“ a bod 16 se zrušuje.
15. V příloze č. 6 se slovo „stolní“ zrušuje.
16. Příloha č. 10 zní:
„Příloha č. 10 k vyhlášce č. 323/2004 Sb.
Fyzikální a chemické požadavky na jakost vína
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
barva vína   jakostní víno s přívlastkem             jakostní víno  víno,       perlivé  šumivé víno                        likérové  aromatizované
        --------------------------------------------------          zemské víno    víno   -------------------------------------------------------- víno,   víno
        kabinetní pozdní výběr z výběr z bobulí, slámové                        šumivé víno jakostní aromatické    jakostní      jakostní
        víno   sběr  hroznů  výběr z cibéb,  víno                               šumivé  jakostní     šumivé       likérové
                     ledové víno                                    víno   šumivé víno   víno s. o.,    víno
                                                                    a aromatické   pěstitelský sekt
                                                                    jakostní šumivé
                                                                    víno s. o.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
celkový obsah alkoholu v % objemových
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
bílé      min. 8,5 min. 8,5 min. 8,5 min. 8,5   min. 8,5  min. 8,5    min. 8,5     min. 7                                            
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  min.8,5  min. 9     min.10   min. 10      min.15   min.14,5
červené     min. 8,5 min. 8,5 min. 8,5 min. 8,5   min. 8 ,5  min. 8,5    min. 8,5     min. 7                                max. 22  max. 22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poznámky:
Pro růžové víno platí hodnoty předepsané pro bílé víno. 

Mezní hodnoty pro hustotu, celkový suchý extrakt, bezcukerný extrakt, redukující cukry, popel, zásaditost popela, veškerý obsah kyselin, 
vázané kyseliny, pH a volný SO
2
nejsou stanoveny.
17. V příloze č. 14 v části „Přílohy:“ v poslední odrážce se za slovo „složení“ vkládají slova „obou senzorických zkoušek podle vyjádření Ministerstva zemědělství čj. 19095/2008-17220 ze dne 30. 7. 2008“.
18. Příloha č. 15 zní:
„Příloha č. 15 k vyhlášce č. 323/2004 Sb.
Seznam odrůd, ze kterých je dovoleno vyrábět zemské víno
Bílý Portugal
Damascenka
Kamenorůžák bílý
Mladen
Modrava
Modrý Janek
Prachttraube
Ranuše muškátová
Ryzlink buketový
Rulenka
Šedý Portugal
Tramín bílý
Veltlínské červenobílé.“.
19. Příloha č. 20 zní:
„Příloha č. 20 k vyhlášce č. 323/2004 Sb.
      


     
      


     
20. Příloha č. 21 zní:
„Příloha č. 21 k vyhlášce č. 323/2004 Sb.
      


     
      


     
21. Příloha č. 22 zní:
„Příloha č. 22 k vyhlášce č. 323/2004 Sb.
      


     
22. Příloha č. 34 se zrušuje.