přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 482/2005
Vyhláška č. 482/2005 Sb., o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy Příl.1

Příloha 1
Zařazení druhů biomasy, které jsou předmětem podpory, do jednotlivých skupin podle kategorií
Tabulka č. 1: Procesy termické přeměny
----------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ Kategorie ----------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ Spoluspalování Spalování (S), paralelní a zplynování spalování (P) čisté biomasy (O) ----------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ Skupina Popis druhu biomasy ----------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ a) cíleně pěstované plodiny a jejich oddělené části s původem v zemědělské výrobě, které jsou primárně určeny k 1 energetickému využití a neprošly technologickou úpravou, S1,P1 O1 b) cíleně pěstované energetické dřeviny, tj. dřeviny vypěstované mimo lesní půdu, jejichž hmota je zcela využita k energetickým účelům a biopaliva z nich vyrobená ----------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ 2 a) sláma obilovin a olejnin, sláma kukuřice na zrno a biopaliva z ní vyrobená včetně vedlejších a zbytkových produktů z jejich zpracování, b) znehodnocené zrno potravinářských obilovin a semeno olejnin, a biopaliva z nich vyrobená včetně vedlejších a zbytkových produktů z jejich zpracování, c) ostatní rostlinná pletiva, rostliny a části rostlin včetně sena, použité jako biopalivo, jejich vedlejší a zbytkové produkty, biopaliva z nich vyrobená, d) rostliny uvedené v příloze č. 2 této vyhlášky, avšak pouze v případě, pokud se jedná výlučně o využití biomasy vzniklé odstraněním těchto rostlin na jejich stávajících stanovištích, a biopaliva z nich vyrobená, e) ostatní zbytková biomasa v podobě kalů z praní, čištění, extrakce, loupání, odstřeďování a separace, včetně zbytkové biomasy ze zpracování ovoce, zeleniny, obilovin, jedlých olejů, kakaa, kávy a tabáku, z mlékárenského, S2,P2 O2 konzervárenského, cukrovarnického, pivovarnického a tabákového průmyslu, z výroby droždí a kvasničného extraktu, z přípravy a kvašení melasy, z pekáren a výroby cukrovinek, výroby alkoholických a nealkoholických nápojů a další obdobná biomasa, která je nevhodná ke spotřebě nebo pro další zpracování a dále biopaliva z ní vyrobená, f) travní hmota z údržby trvalých travních porostů a z biomasy z údržby veřejné i soukromé zeleně, včetně údržby tratí, vodotečí, ochranných pásem apod., kromě dřeva, v případě přímého termického využití pouze biopaliva z ní vyrobená, g) zbytková hmota z těžby dřeva, tzv. nehroubí, tj. dřevo do průměru 7cm, biopaliva z ní vyrobená a vedlejší a zbytkové produkty jejího zpracování, hroubí do délky 1 metru, biopaliva z ní vyrobená a vedlejší a zbytkové produkty jejího zpracování, biomasa vzniklá v lese z probírek a prořezávek, dřevní hmota z údržby veřejné i soukromé zeleně včetně tratí, vodotečí, rozvodů elektřiny apod., biopaliva z této zbytkové hmoty vyrobená a vedlejší a zbytkové produkty jejich zpracování, jinak nevyužitelné dřevo a biopaliva z něj vyrobená a vedlejší a zbytkové produkty z jeho zpracování, h) použité dřevo, použité výrobky vyrobené ze dřeva a dřevěných materiálů, dřevěné obaly, při splnění ostatních požadavků, biopaliva z nich vyrobená a vedlejší a zbytkové produkty z jeho zpracování, i) zbytková dřevní hmota vznikající při výrobě celulózy, vyjma kůry, biopaliva z této zbytkové dřevní hmoty vyrobená a vedlejší a zbytkové produkty z jejího zpracování, j) kompost nevyhovující jakosti nebo určený k energetickému využití a tvarované nebo jiné biopalivo z něj vyrobené, vyplozené substráty z pěstování hub v podobě energetického kompostu, k) biopaliva vyrobená z kalů z čistíren odpadních vod, vzniklých v aeračních nádržích při biologickém zpracování odpadních vod nebo při biologickém procesu čištění, a separovaných sedimentací nebo flotací, s vyloučením ostatních kalů a usazenin z vodních těles, l) výmět z rozvlákňování odpadního papíru a lepenky, výmětová vlákna a biopaliva z nich vyrobená, m) druhotně nevyužitelný papír a lepenka a biopaliva z nich vyrobená, n) kaly z mechanického oddělování obsahující vlákna a biopaliva z nich vyrobená, o) vlákninové kaly vznikající v sedimentačních nádržích při čištění odpadních vod z produkce papíru a celulózy separované sedimentací nebo flotací, výplně a povrchové vrstvy z mechanického třídění a biopaliva z nich vyrobená p) deinkingové kaly q) zbytková biomasa z kožedělného a textilního průmyslu a biopaliva z nich vyrobená ----------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ 3 a) piliny, biopaliva z nich vyrobená a vedlejší a zbytkové produkty jejich zpracování, b) hobliny, biopaliva z nich vyrobená a vedlejší a zbytkové produkty jejich zpracování, c) bílá a hnědá štěpka vzniklá při pilařském zpracování odkorněného a neodkorněného dřeva, d) odřezky a dřevo určené pro materiálové využití, biopaliva z nich vyrobená a vedlejší a zbytkové produkty jejich zpracování, e) materiál vznikající při pilařském zpracování dřeva, tj. zejména krajiny, odřezy, řezivo, biopaliva z něj vyrobená a vedlejší a zbytkové produkty jeho zpracování, f) palivové dřevo, g) sulfátový, sulfitový výluh, surové tálové mýdlo a biopaliva z nich vyrobená S3,P3 O3 ----------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ 4 a) zbytkový jedlý olej a tuk, směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze jedlé oleje a jedlé tuky a dále biopaliva z nich vyrobená, včetně vedlejších a zbytkových produktů jejich zpracování, b) zbytkové produkty z destilace lihu, výpalky a obdobné rostlinné zbytky a vedlejší produkty z rostlin a dále biopaliva z nich vyrobená, včetně vedlejších a zbytkových produktů jejich zpracování, c) rostlinné oleje a živočišné tuky s výjimkou živočišných tuků podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství5) a palivo vyrobené výlučně z rostlinných olejů nebo živočišných tuků, d) alkoholy vyráběné z biomasy, e) ostatní kapalná biopaliva, f) kůra, S3,P3 O2 ----------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ 5 a) biologicky rozložitelné zbytky z kuchyní a stravoven, b) biologicky rozložitelná část vytříděného průmyslového a komunálního odpadu pocházející z odděleného sběru nebo z procesu mechanicko-biologické úpravy, s vyloučením biomasy zpracovávané v procesu čištění odpadních vod - O3 ----------------------------------------------------------------------- ------------------------------------
Tabulka č. 2: Proces anaerobní fermentace
------------------------------------------------------------------------- ----------------- Kategorie Anaerobní Skupina Popis druhu biomasy fermentace (AF) ------------------------------------------------------------------------- ----------------- cíleně pěstované plodiny a jejich oddělené části s původem v AF 1 1 zemědělské výrobě, které jsou primárně určeny k energetickému využití a neprošly technologickou úpravou ------------------------------------------------------------------------- ----------------- a) znehodnocené zrno potravinářských obilovin a semeno olejnin, včetně vedlejších a zbytkových produktů z jejich zpracování, b) ostatní rostlinná pletiva, rostliny a části rostlin, jejich vedlejší a zbytkové produkty ze zemědělských a potravinářských výrob, které prošly technologickou úpravou, včetně ostatní zbytkové biomasy ze zpracování ovoce, zeleniny, obilovin, pícnin, c) rostliny uvedené v příloze č. 2 této vyhlášky, avšak pouze v případě, pokud se jedná výlučně o využití biomasy vzniklé odstraněním těchto rostlin na jejich stávajících stanovištích, travní hmota z údržby veřejné i soukromé zeleně, výpalky z lihovarů vyrábějících kvasný líh pro potravinářské účely a z pěstitelských pálenic, zemědělské meziprodukty z živočišné výroby vznikající při chovu hospodářských zvířat, včetně tuhých a kapalných exkrementů s původem z živočišné výroby - kejda, hnůj, mrva, močůvka, hnojůvka, separovaná kejda, trus, nedožerky, g) nepoužité oleje z olejnatých rostlin a pokrutiny vzniklé při lisování rostlinného oleje, h) ostatní zbytková biomasa v podobě kalů z praní, čištění, extrakce, loupání, odstřeďování a separace, včetně zbytkové biomasy z mlékárenského, konzervárenského, cukrovarnického, pivovarnického a tabákového průmyslu, z výroby jedlých olejů, kakaa, kávy, droždí a kvasničného extraktu, z přípravy a kvašení melasy, z pekáren a výroby cukrovinek, výroby alkoholických a nealkoholických nápojů a další obdobná biomasa, i) nestabilizované kaly z čistíren odpadních vod, vzniklé v 2 aeračních nádržích při biologickém zpracování odpadních vod AF2 nebo při biologickém procesu čištění výlučně z čistíren vybavených pouze aerobním stupněm čištění, s vyloučením ostatních kalů a usazenin z vodních těles, j) rostlinné oleje a živočišné tuky s výjimkou živočišných tuků podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství5), k) zbytkový jedlý olej a tuk, směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze jedlé oleje a jedlé tuky, l) alkoholy vyráběné z biomasy, m) zbytkové produkty z destilace kvasného lihu n) zpracované produkty pocházející z živočišných materiálů kategorie 2 a 3, podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství5), nezpracovaných živočišných materiálů, kalů z praní a čištění živočišných tkání kategorie 3, podle právního předpisu evropských společenství, mléka, mleziva, hnoje a obsahu trávicího traktu z něj vyjmutého, vše kategorie 3, podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství5), v případě těchto materiálů kategorie 2 podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství5), tj. pouze pokud jsou předem tepelně zpracovány, o) masokostní moučka pouze kategorie 2 a 3 podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství5), p) kafilerní tuk pouze kategorie 2 a 3 podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství5), q) biologicky rozložitelné zbytky z kuchyní a stravoven, r) biologicky rozložitelná část vytříděného průmyslového a komunálního odpadu pocházející z odděleného sběru nebo z procesu mechanicko- biologické úpravy, s vyloučením biomasy zpracovávané v procesu čištění odpadních vod ------------------------------------------------------------------------- -----------------
Poznámky k tabulce č. 1:
I. Sloupec pro procesy termické přeměny obsahuje kategorie biomasy pro její využití přímým spalováním, včetně společného spalování, a zplynováním za účelem výroby elektřiny.
II. Jednotlivé druhy biomasy jsou systematicky zařazeny do 5 skupin následujícím způsobem:
skupina 1 zahrnuje pouze cíleně pěstovanou energetickou biomasu,
skupina 2 zahrnuje biomasu nezařazenou do skupiny 1, 3 nebo 4 a současně využitelnou pro procesy termické přeměny; jedná se o orientační výčet druhů biomasy,
skupina 3 zahrnuje materiálově využitelnou, jednoznačně určitelnou biomasu, zejména piliny a tzv. bílou a hnědou štěpku,
skupina 4 zahrnuje biomasu, kterou je možné využít pomocí procesů termické přeměny, ale s rozlišením zařazení do kategorií dle druhu termické přeměny,
skupina 5 zahrnuje biomasu využitelnou v procesu zplynování se zařazením do kategorie O3.
Poznámky k tabulce č. 2:
I. Sloupec pro proces anaerobní fermentace obsahuje kategorie biomasy pro využití prostřednictvím vývinu bioplynu pro následné energetické využití.
II. Jednotlivé druhy biomasy jsou systematicky zařazeny do 2 skupin následujícím způsobem:
skupina 1 zahrnuje pouze cíleně pěstované plodiny a jejich části s původem v zemědělské výrobě, které jsou určeny k energetickým účelům.
skupina 2
písmena a) až g) zahrnuje biomasu s původem v zemědělství nebo v bezprostředně navazujícím zpracovatelském průmyslu,
písmena h) až r) zahrnuje veškerou ostatní biomasu vhodnou pro zpracování pomocí anaerobní fermentace s tvorbou bioplynu.
Biomasa uvedená ve skupině 1 je zařazena do kategorie AF1 v případě, že zahrnuje pouze energetické plodiny a také v případě, že energetické plodiny a jejich části tvoří v daném kalendářním měsíci více než polovinu hmotnostního podílu v sušině vstupní suroviny do bioplynové stanice a zbytek vstupní suroviny tvoří biomasa stanovená v skupině č. 2, písmena a) až g). Všechna ostatní biomasa včetně jejich směsí je zařazena do kategorie AF2.
5) Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1774/2002, o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu, ve znění pozdějších předpisů.
6) § 32 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.