přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 136/2004
Vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem § 95

§ 95
Náležitosti a obsah kontrolního protokolu z kontrol hospodářství s chovem zvířat s výjimkou turů, ovcí a koz
(1) Kontroly hospodářství s chovem koní, oslů a jejich kříženců a běžců jsou prováděny na místě inventarizačním způsobem.
(2) Kontroly hospodářství s chovem prasat nebo zvěře ve farmovém chovu jsou prováděny na místě administrativním způsobem s individuální kontrolou náhodně vybraného vzorku zvířat.
(3) Kontroly ostatních druhů hospodářských zvířat, kontroly provozoven jatek, líhní, shromažďovacích středisek, obchodníků, uživatelských zařízení, asanačních podniků, dopravců a pověřené osoby4) jsou prováděny na místě administrativním způsobem.
(4) Kontroly podle odstavců 1 a 3 jsou neohlášeny. Jestliže je nezbytné upozornit kontrolovanou osobu předem, nesmí toto upozornění překročit 48 hodin.
(5) Kontroly jsou prováděny podle metodických pokynů, které společně zpracovávají orgány dozoru15) a v rámci své koordinační činnosti schvaluje příslušný úřad. Součástí metodických pokynů jsou též předepsané protokoly pro jednotlivé druhy kontrol.
(6) Při každé kontrole musí být vyhotoven protokol, který obsahuje, kromě údajů stanovených zvláštním zákonem,22) též výsledek kontroly a zjištěné závady, důvod provedené kontroly a osoby, které byly při kontrole přítomny. Chovateli nebo jeho zákonnému zástupci musí být dána možnost kontrolní protokol podepsat a vyjádřit se k jeho obsahu.
4) § 2 písm. o) zákona č. 154/2000 Sb., ve znění zákona č. 282/2003 Sb. a zákona 130/2006 Sb.
15) § 24 zákona č. 154/2000 Sb., ve znění zákona č. 282/2003 Sb.
22) Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).