přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 136/2004
Vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem § 80

§ 80
Hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť k 1. září kalendářního roku
(1) Každý chovatel včel předává pověřené osobě4) k 1. září kalendářního roku údaje o počtu včelstev a umístění stanovišť, a to
a) jméno, případně jména, a příjmení nebo obchodní firma anebo název chovatele,
b) rodné číslo nebo datum narození, nemá-li fyzická osoba přiděleno rodné číslo; v případě právnické osoby identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
c) adresa místa trvalého pobytu nebo sídla chovatele,
d) jméno, případně jména, a příjmení kontaktní osoby, kontaktní adresa, popřípadě telefonní číslo,
e) e-mail,
f) umístění každého stanoviště včelstev, číselný kód katastrálního území, parcelní číslo, typ parcely, případně název stanoviště,
g) počet včelstev k 1. září kalendářního roku na jednotlivých stanovištích,
h) jde-li o cizince, kromě údajů uvedených v písmenech a) až g), číslo dokladu totožnosti a stát, který tento doklad vydal,
i) jde-li o právnickou osobu nebo podnikajícího cizince, kromě údajů uvedených v písmenech a) až g), identifikační číslo a stát, který toto identifikační číslo vydal.
(2) Hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť se předávají nejpozději do 15. září kalendářního roku na formuláři, který chovateli včel poskytuje pověřená osoba.4)
(3) Vzor hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť je uveden v příloze č. 15.
(4) V případě přemístění včel z jiných členských států nebo dovozu včel ze třetích zemí zasílá chovatel pověřené osobě4) do 30 dnů ode dne přemístění nebo dovozu údaje o přemístění nebo dovozu včel, a to
a) zemi, odkud byly včely přemístěny nebo dovezeny,
b) plemeno,
c) počet přemístěných nebo dovezených jedinců nebo včelstev.
4) § 2 písm. o) zákona č. 154/2000 Sb., ve znění zákona č. 282/2003 Sb. a zákona 130/2006 Sb.