přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 136/2004
Vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem § 64a

§ 64a
Registr drůbeže v hospodářství, v němž je chováno hejno pro odchov nebo výkrm mimo kuřat chovaných na maso
(1) Pro každé hospodářství, v němž je chováno hejno větší než 500 kusů drůbeže pro odchov nebo výkrm mimo kuřat chovaných na maso, vede chovatel drůbeže registr drůbeže v hospodářství, a to v listinné podobě nebo elektronicky formou počítačové databáze (§ 32). Registr drůbeže, lze vést i po jednotlivých halách, v takovém případě se v registru zaznamenává i přesun mezi halami.
(2) V každém registru drůbeže v hospodářství musí být na titulní straně uvedeny tyto náležitosti:
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo obchodní firma anebo název chovatele,
b) registrační číslo hospodářství,
c) adresa hospodářství,
d) druh a kategorie drůbeže, pro který se vede registr drůbeže v hospodářství,
e) celkový počet hal, jejich označení a označení haly, pro kterou se registr drůbeže v hospodářství vede, vede-li chovatel registr drůbeže v hospodářství po jednotlivých halách.
(3) V registru drůbeže v hospodářství se eviduje
a) počet naskladněné drůbeže,
b) každá změna počtu držené drůbeže, přičemž se eviduje
1. počet drůbeže, které se tato změna týká,
2. datum, kdy ke změně došlo,
3. charakter změny (příjem, úhyn, prodej, převod, přesun),
4. registrační číslo hospodářství, líhně, provozovny jatek, asanačního podniku nebo uživatelského zařízení, odkud nebo kam byla zvířata přemístěna, popřípadě kód země, jde-li o zvířata přemístěná z nebo do jiných členských států anebo dovezená ze nebo vyvezená do třetích zemí,
c) konečný počet drůbeže po změně počtu.
(4) Orgány dozoru15) do registru drůbeže v hospodářství zaznamenávají provedené kontroly, a to datum kontroly, jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis osoby, která kontrolu prováděla, a název orgánu dozoru.
(5) Vzor registru drůbeže v hospodářství je uveden v příloze č. 12 části 1 a je závazný pouze z hlediska jeho obsahu.
15) § 24 zákona č. 154/2000 Sb., ve znění zákona č. 282/2003 Sb.