přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 136/2004
Vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem § 60

§ 60
Registr zvěře v hospodářství
(1) Pro každé hospodářství jelenovitých, muflonů a prasat divokých ve farmovém chovu vede chovatel registr zvěře v hospodářství, a to písemně na formulářích, které mu poskytuje pověřená osoba,4) nebo formou počítačové databáze (§ 32).
(2) Pro každý druh zvěře ve farmovém chovu se vede registr zvěře v hospodářství samostatně.
(3) Na každém registru zvěře v hospodářství musí být na titulní straně uvedeno
a) jméno, případně jména a příjmení nebo název nebo obchodní firma chovatele,
b) registrační číslo hospodářství,
c) adresa hospodářství,
d) druh zvěře ve farmovém chovu, pro kterou se registr zvěře v hospodářství vede.
(4) V registru zvěře v hospodářství se eviduje
a) počet zvířat držených v hospodářství,
b) každá změna v počtu zvířat držených v hospodářství, zejména narození, přemístění, úhyn, ztráta, utracení nebo domácí porážka zvířat, přičemž se eviduje
1. počet zvířat, kterých se změna týká,
2. datum, kdy ke změně došlo,
3. v případě přemístění zvířat registrační číslo hospodářství, provozovny jatek, asanačního podniku nebo uživatelského zařízení, odkud nebo kam bylo zvíře přemístěno, případně kód země, jde-li o zvíře přemístěné z jiného nebo do jiného členského státu nebo dovezené nebo vyvezené ze třetích zemí.
(5) Orgány dozoru15) do registru zvěře v hospodářství zaznamenávají provedené kontroly, a to datum kontroly, jméno, případně jména, příjmení a podpis osoby, která kontrolu prováděla, a název orgánu dozoru.
(6) Vzor registru zvěře v hospodářství je uveden v příloze č. 11.
4) § 2 písm. o) zákona č. 154/2000 Sb., ve znění zákona č. 282/2003 Sb. a zákona 130/2006 Sb.
15) § 24 zákona č. 154/2000 Sb., ve znění zákona č. 282/2003 Sb.