přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 136/2004
Vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem § 48

§ 48
Registr koní a oslů a jejich kříženců v databázi ústřední evidence
V registru koní, oslů a jejich kříženců se u každého kusu eviduje
a) identifikační číslo zvířete,
b) jméno,
c) druh,
d) pohlaví,
e) barva,
f) příslušnost k plemenné knize,
g) otec a matka,
h) otec matky,
i) datum narození,
j) registrační číslo hospodářství narození, není-li, místo narození,
k) datum porážky, případně úhynu, ztráty nebo utracení,
l) výžehy, číslo elektronického identifikátoru, popřípadě číslo osvědčení o stanovení genetického typu,
m) slovní popis,
n) jméno, případně jména a příjmení nebo obchodní firma anebo název chovatele, v jehož chovu se zvíře narodilo, a jeho adresa místa trvalého pobytu nebo sídlo,
o) jméno, případně jména a příjmení nebo obchodní firma anebo název majitele koně a jeho adresa místa trvalého pobytu nebo sídlo, včetně data změny majitele a data nahlášení této události,
p) označení země přemístění, dovozu nebo vývozu, jde-li o zvíře přemístěné z jiného nebo do jiného členského státu nebo dovezené nebo vyvezené ze třetích zemí,
q) známý status zvířete jako neurčeného k poražení pro lidskou spotřebu20a),
r) údaje o vydaných duplikátech průkazu koně a náhradních průkazech koně,
s) u hřebců zapsaných v ústředním registru plemeníků číslo osvědčení o stanovení genetického typu,
t) u hříbat narozených po inseminaci nebo po přenosu embryí číslo osvědčení o stanovení ověření původu,
u) datum vydání a jakékoli změny identifikačního dokladu20a),
v) jméno a adresa majitele, který předložil identifikační doklad či podal žádost podle čl. 11 odst. 1, čl. 15 odst. 1, čl. 29 odst. 2 nebo čl. 32 odst. 2 nařízení Komise (EU) 2015/262,
w) status zvířete jakožto evidovaného koně nebo koně pro chov a produkci20a),
x) sériové číslo, pokud takové číslo je přiděleno identifikačnímu dokladu20a),
y) označení země, v níž se nachází hospodářství, kde je kůň držen20a),
z) označení země, ve které se kůň narodil, jde-li o koně pocházejícího ze zahraničí20a).
20a) Čl. 38 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/262 ze dne 17. února 2015, kterým se stanoví pravidla podle směrnic Rady 90/427/EHS a 2009/156/ES, pokud jde o metody identifikace koňovitých (nařízení o průkazu koňovitých) (Text s významem pro EHP).