přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 136/2004
Vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem § 39

§ 39
Průvodní list skotu
(1) Průvodní list skotu vystavuje a zasílá každému chovateli turů pověřená osoba4) nejpozději do 14 dnů ode dne doručení hlášení o narození zvířat, jejich úhynu, ztrátě, utracení a přemístění.
(2) Průvodní list skotu musí provázet tura po celou dobu jeho života.
(3) Průvodní list skotu se skládá,
a) jde-li o samičí pohlaví, ze dvou částí, a to z části A a z části B,
b) jde-li o samčí pohlaví, pouze z části B.
(4) Část A i část B průvodního listu skotu musí obsahovat
a) identifikační číslo zvířete,
b) registrační číslo hospodářství, v němž se zvíře narodilo,
c) datum narození,
d) pohlaví,
e) plemenná příslušnost, není-li známa, barva zvířete,
f) identifikační číslo matky a plemennou příslušnost matky,
g) označení otce v ústředním registru plemeníků a plemennou příslušnost otce, je-li znám,
h) název pověřené osoby,4) která průvodní list skotu vystavila,
i) datum vystavení a za lomítkem zkratku označující
1. originál - písmena "ORG", nebo
2. duplikát - písmena "DUPL/pořadové číslo duplikátu",
j) čárový kód vyjadřující identifikační číslo zvířete.
(5) Část B průvodního listu skotu musí kromě údajů uvedených v odstavci 4 obsahovat
a) registrační číslo hospodářství, provozovny jatek, obchodníka, shromažďovacího střediska, uživatelského zařízení, kam bylo zvíře přemístěno, případně kód země, jde-li o zvíře dovezené nebo vyvezené,
b) datum přemístění,
c) podpis chovatele nebo provozovatele,
d) ochranný prvek ve formě vodoznaku,
e) v případě, že se jedná o duplikát, označení pořadí duplikátu,
f) údaje uvedené v přímo použitelných předpisech Evropské unie.
(6) Vzor průvodního listu skotu je uveden v příloze č. 7.
(7) V případě přemístění zvířete předá spolu se zvířetem původní chovatel, obchodník, provozovatel shromažďovacího střediska nebo uživatelského zařízení průvodní list skotu část B novému chovateli, obchodníkovi, provozovateli shromažďovacího střediska nebo uživatelského zařízení, který do průvodního listu skotu při jeho převzetí zapíše své registrační číslo nebo registrační číslo své provozovny, jméno, případně jména a příjmení nebo obchodní firmu nebo název, datum přemístění a uvedené údaje stvrdí svým podpisem.
(8) Při vývozu zvířete do třetí země nebo ztrátě zvířete zašle poslední chovatel, obchodník, provozovatel shromažďovacího střediska nebo uživatelského zařízení část B průvodního listu skotu pověřené osobě,4) a to do 7 dnů ode dne, kdy k vývozu nebo ztrátě zvířete došlo; část A průvodního listu skotu si ponechá.
(9) Při přemístění zvířete do jiného členského státu je zvíře doprovázeno průvodním listem skotu.
(10) Při přemístění zvířete z jiného členského státu předá neprodleně chovatel jeho zahraniční průvodní list skotu pověřené osobě, která mu do 14 kalendářních dnů vystaví průvodní list skotu.
(11) Dojde-li k přemístění zvířete na jatka, nebo dojde-li k úhynu nebo utracení zvířete předá chovatel nebo obchodník část B průvodního listu skotu provozovateli jatek nebo asanačnímu podniku, který ho po vyplnění zasílá pověřené osobě,4) a to do 7 dnů od přemístění zvířete.
(12) Dojde-li ke ztrátě nebo zničení průvodního listu skotu, oznámí chovatel, obchodník nebo provozovatel uživatelského zařízení písemně tuto skutečnost pověřené osobě4), v případě jeho poškození zasílá pověřené osobě4) také původní průvodní list skotu. Pokud chovatel žádá o opravu údajů o původu zvířete, zasílá průvodní list skotu se žádostí o vystavení a zaslání opraveného duplikátu. Pověřená osoba4) vydá duplikát průvodního listu skotu do 5 pracovních dnů.
(13) Na duplikátu průvodního listu skotu musí být uvedeno datum jeho vystavení, označení, že jde o duplikát, a pořadí vydaného duplikátu pro daný kus. V případě několika vydaných duplikátů průvodních listů skotu pro jeden kus zvířete platí posledně vydaný duplikát průvodního listu skotu.
(14) Při ztrátě nebo domácí porážce zvířete zasílá chovatel část B průvodního listu skotu pověřené osobě4), a to do 7 dnů ode dne, kdy k události došlo.
4) § 2 písm. o) zákona č. 154/2000 Sb., ve znění zákona č. 282/2003 Sb. a zákona 130/2006 Sb.