přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 136/2004
Vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem § 38

§ 38
Registr zvířat v databázi ústřední evidence
(1) V registru zvířat se pro každé zvíře eviduje
a) identifikační číslo zvířete, případně identifikační čísla zvířete35),
b) datum narození,
c) pohlaví, jde-li o skot, případně datum kastrace samce,
d) identifikační číslo matky, u ovcí a koz, pouze je-li známé,
e) jde-li o tury
1. plemenná příslušnost nebo, pokud není známá, barva,
2. označení otce v ústředním registru plemeníků, který se eviduje na základě inseminačního výkazu17) nebo hlášení o působnosti býka v přirozené plemenitbě,17)
3. datum zmetání po 7 měsících březosti včetně porodu mrtvě narozeného telete,
4. datum tisku průvodního listu včetně duplikátů,
5. u zvířat samičího pohlaví systém chovu z hlediska tržní produkce mléka,
6. datum označení,
7. druh elektronického identifikátoru, pokud je jím zvíře označeno,
8. obtížnost porodu a porodní hmotnost,
f) u zvířat narozených v České republice registrační číslo hospodářství, ve kterém se zvíře narodilo,
g) každé hlášení o registračním čísle každého hospodářství, provozovny jatek, obchodníka, shromažďovacího střediska, uživatelského zařízení nebo provozovny asanačního podniku, odkud a kam bylo zvíře přemístěno, hlášení o registračním čísle hospodářství narození, úhynu, ztrátě, domácí porážce, utracení, včetně data každé události a data zápisu této události do databáze ústřední evidence,
h) jde-li o ovce a kozy,
1. datum domácí porážky,
2. v případě přemístění jméno, případně jména a příjmení nebo název nebo obchodní firma dopravce, jeho registrační číslo, registrační značka vozidla, kterým bylo zvíře přemístěno,
3. v případě přemístění na dočasné hospodářství datum přemístění, adresa přemístění včetně identifikačních údajů nového chovatele, registrační značka vozidla, kterým bylo zvíře přemístěno,
4. způsob označení,
5. číslo elektronického identifikátoru, je-li jím zvíře označeno,
i) v případě přemístění z jiného členského státu nebo dovozu ze třetí země původní identifikační číslo zvířete, označení země původu a datum přemístění nebo dovozu,
j) v případě přemístění do jiného členského státu nebo vývozu do třetí země označení země přemístění nebo vývozu a datum přemístění nebo vývozu,
k) datum doručení žádosti o vydání duplikátů ušních známek.
(2) Do registru zvířat lze zapsat pouze tury, ovce a kozy označené v souladu s touto vyhláškou.
17) § 41 a 48 vyhlášky č. 471/2000 Sb., ve znění vyhlášky č. 326/2003 Sb.
17) § 24 a 28 vyhlášky č. 448/2006 Sb.
35) Čl. 4 odst. 1, čl. 4b odst. 1, čl. 4c odst. 1 a čl. 4d nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 ze dne 17. července 2000 o systému identifikace a evidence skotu, o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 820/97, v platném znění.