přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 136/2004
Vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem § 35

§ 35
Hlášení o narození zvířat, jejich úhynu, ztrátě, utracení a přemístění
(1) Každý chovatel předává pověřené osobě4) údaje o narození zvířete, a to
a) registrační číslo hospodářství narození,
b) identifikační číslo narozeného zvířete,
c) datum narození,
d) jde-li o tury, datum označení; pokud k označení zvířete došlo do 72 hodin po jeho narození a hlášení o narození zvířat, jejich úhynu, ztrátě, utracení a přemístění je zasláno do 7 dnů ode dne narození, datum označení nemusí být uvedeno,
e) identifikační číslo matky, u ovcí a koz, pouze je-li známé,
f) pohlaví,
g) jde-li o tury, obtížnost porodu a porodní hmotnost, jsou-li tyto údaje známé.
(2) Každý chovatel, s výjimkou chovatele chovajícího ovci nebo kozu na dočasném hospodářství,obchodník, provozovatel jatek, shromažďovacího střediska, uživatelského zařízení nebo asanační podnik předává pověřené osobě4) údaje o úhynu, ztrátě, utracení a přemístění zvířete, a to
a) registrační číslo,
b) identifikační číslo zvířete,
c) datum, kdy k přemístění, úhynu, ztrátě nebo utracení zvířete došlo,
d) datum domácí porážky,
e) registrační číslo hospodářství, provozovny jatek, obchodníka, shromažďovacího střediska, uživatelského zařízení nebo provozovny asanačního podniku, odkud nebo kam bylo zvíře přemístěno,
f) jde-li o skot, údaj o kastraci samce, nebo o zmetání po 7 měsících březosti nebo porodu mrtvě narozeného telete a datum této události, dále změnu systému chovu z hlediska produkce mléka u zvířat samičího pohlaví,
g) jde-li o ovce a kozy
1. v případě přemístění jméno, případně jména a příjmení nebo název nebo obchodní firmu dopravce, jeho registrační číslo, registrační značku vozidla, kterým bylo zvíře přemístěno,
2. v případě přemístění na dočasné hospodářství datum přemístění, adresu přemístění včetně identifikačních údajů nového chovatele a registrační značku vozidla, kterým bylo zvíře přemístěno,
3. v případě přemístění do jiného členského státu číslo elektronického identifikátoru, je-li jím zvíře označeno.
(3) Hlášení o narození zvířat, jejich úhynu, ztrátě, utracení a přemístění a hlášení o přemístění na dočasné hospodářství zasílají chovatelé pověřené osobě4) do 7 dnů ode dne, kdy k události došlo, vždy hromadně za celé hospodářství. Při narození turů, ovcí nebo koz se hlášení o narození zasílá do 7 dnů ode dne označení zvířete.
(4) Údaje uvedené v odstavci 2 zasílají obchodníci, provozovatelé jatek, shromažďovacích středisek, uživatelských zařízení a asanační podniky v hlášení o narození zvířat, jejich úhynu, ztrátě, utracení a přemístění pověřené osobě4) do 7 dnů ode dne, kdy k úhynu, ztrátě, utracení nebo přemístění zvířete došlo.
(5) Hlášení o narození zvířat, jejich úhynu, ztrátě, utracení a přemístění a hlášení o přemístění na dočasné hospodářství se zasílají na formulářích, které chovateli, obchodníkovi, provozovateli jatek, shromažďovacího střediska, uživatelského zařízení a asanačnímu podniku poskytuje pověřená osoba4) podle § 85.
(6) Vzor hlášení o narození zvířat, jejich úhynu, ztrátě, utracení a přemístění a vzor hlášení o přemístění na dočasné hospodářství je uveden v příloze č. 7.
4) § 2 písm. o) zákona č. 154/2000 Sb., ve znění zákona č. 282/2003 Sb. a zákona 130/2006 Sb.