přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 136/2004
Vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem § 34

§ 34
Stájový registr
(1) Pro každou stáj a pro každý druh zvířat vede chovatel turů, ovcí nebo koz, s výjimkou chovatele chovajícího ovci nebo kozu na dočasném hospodářství, stájový registr, a to písemně na formulářích, které mu poskytuje pověřená osoba,4) nebo formou počítačové databáze (§ 32). Pro místo svodu zvířat se stájový registr nevede.
(2) Na každém stájovém registru musí být na titulní straně uvedeno
a) jméno, případně jména a příjmení nebo obchodní firma anebo název chovatele,
b) registrační číslo hospodářství,
c) adresa hospodářství,
d) označení stáje, pro kterou je stájový registr veden,
e) druh hospodářských zvířat,
f) jde-li o ovce a kozy, systém chovu.
(3) Ve stájovém registru se pro každý kus turů, ovcí nebo koz držený ve stáji eviduje
a) identifikační číslo zvířete,
b) datum narození,
c) pohlaví, v případě kastrace datum kastrace, jde-li o skot,
d) jde-li o tury
1. plemenná příslušnost nebo, pokud není známá, barva,
2. datum zmetání po 7 měsících březosti nebo datum porodu mrtvě narozeného telete,
3. datum označení v případě, že k označení zvířete na hospodářství došlo; pokud k označení zvířete došlo do 72 hodin po jeho narození, datum označení nemusí být uvedeno,
e) přemístění, přesun zvířete mezi stájemi, úhyn, ztráta nebo domácí porážka zvířete, přičemž se eviduje
1. datum, kdy k této skutečnosti došlo, a
2. registrační číslo hospodářství, provozovny jatek, obchodníka, shromažďovacího střediska, uživatelského zařízení nebo provozovny asanačního podniku, odkud nebo kam bylo zvíře přemístěno, případně kód země, jde-li o zvíře dovezené nebo vyvezené; v případě přesunu zvířete mezi stájemi se zaznamená stáj, odkud nebo kam bylo zvíře přesunuto,
f) jde-li o ovce a kozy
1. datum označení zvířete,
2. datum přemístění na dočasné hospodářství,
3. číslo elektronického identifikátoru, je-li jím zvíře označeno,
4. plemeno a genotyp, pokud jsou známy,
5. výsledek inventury chovaných zvířat prováděné v intervalu ne delším než kalendářní rok, pro zaznamenání výsledku roční inventury lze využít dokladu vydaného pověřenou osobou4), který se po provedení této inventury stává přílohou stájového registru,
g) v případě zvířat přemístěných z jiných členských států nebo dovezených ze třetích zemí, která nebyla označena v souladu s přímo použitelnými předpisy Evropské unie, původní číslo ušní známky.
(4) Orgány dozoru15) do stájového registru zaznamenávají provedené kontroly, a to datum kontroly a jméno, případně jména, příjmení a podpis osoby, která kontrolu prováděla, a název orgánu dozoru.
(5) Vzor stájového registru je uveden v příloze č. 7.
4) § 2 písm. o) zákona č. 154/2000 Sb., ve znění zákona č. 282/2003 Sb. a zákona 130/2006 Sb.
15) § 24 zákona č. 154/2000 Sb., ve znění zákona č. 282/2003 Sb.