přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 136/2004
Vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem § 29

§ 29
Zaevidování hospodářství a chovatelů u pověřené osoby
(1) Hospodářství se eviduje v registru hospodářství na základě přihlášení chovatele.
(2) Chovatel přihlásí do ústřední evidence všechna hospodářství, na kterých chová svá zvířata, registračním lístkem, ve kterém musí být uvedeny tyto údaje:
a) jde-li o zemědělského podnikatele12b):
1. jméno, případně jména a příjmení nebo obchodní firma anebo název,
2. identifikační číslo, nebo nemá-li identifikační číslo, rodné číslo, anebo nemá-li rodné číslo, datum narození,
3. adresa sídla,
4. jméno, případně jména a příjmení kontaktní osoby, kontaktní adresa, telefonní číslo, případně e-mail,
5. jde-li o cizince, uvede kromě údajů uvedených v bodech 1, 3 a 4 identifikační číslo, stát, který toto identifikační číslo vydal, nebo, nemá-li identifikační číslo, rodné číslo, anebo nemá-li rodné číslo, uvede datum narození, číslo dokladu totožnosti a stát, který tento doklad vydal,
b) nejde-li o zemědělského podnikatele12b).
1. jméno, případně jména a příjmení,
2. rodné číslo, nebo nemá-li rodné číslo, datum narození,
3. adresa místa trvalého pobytu,
4. telefon, případně e-mail,
5. jde-li o cizince, uvede kromě údajů uvedených v bodech 1, 3 a 4 rodné číslo, anebo nemá-li rodné číslo, uvede datum narození, číslo dokladu totožnosti a stát, který tento doklad vydal,
c) název a číselný kód katastrálního území, případně katastrálních území, v němž se nachází hospodářství,
d) úplná adresa hospodářství,
e) druhy zvířat,
f) původní registrační číslo hospodářství, je-li hospodářství již evidováno podle dosavadní právní úpravy,
g) systém chovu, jde-li o chov ovcí a koz.
(3) Vzor registračního lístku je uveden v příloze č. 6.
(4) Chovatel zaeviduje své hospodářství před prvním přemístěním zvířat do tohoto hospodářství.
(5) Chovatel včel se zaeviduje u pověřené osoby4) zasláním prvního hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť.
(6) Pověřená osoba4) zaeviduje chovatele do ústřední evidence na základě jím zaslaného registračního lístku a přidělí mu registrační číslo (registrační čísla) hospodářství. Pokud je na hospodářství ustájeno více druhů hospodářských zvířat jednoho chovatele, jedná se o jediné hospodářství a je chovateli přiděleno jedno registrační číslo. Pokud ministerstvo rozdělí hospodářství na základě návrhu České plemenářské inspekce nebo orgánů veterinárního dozoru podle § 28 odst. 4, budou tato hospodářství evidována s označením, že vznikla rozdělením jednoho hospodářství.
(7) Pověřená osoba4) zaeviduje hospodářství do 5 pracovních dnů ode dne doručení registračního lístku a neprodleně zašle chovateli přidělená registrační čísla hospodářství, přehled zaregistrovaných údajů, podklady a formuláře potřebné k zasílání hlášení a metodické pokyny k jejich vyplňování a vedení evidence na hospodářství.
(8) O doručení registračních lístků vede pověřená osoba4) evidenci a doručené registrační lístky archivuje.
(9) Případné změny údajů, které byly nahlášeny registračním lístkem, nahlašují chovatelé pověřené osobě4) do 7 dnů ode dne, kdy k těmto změnám došlo. Tuto povinnost chovatel nemá, jde-li o změny referenčních údajů zapisovaných v základním registru obyvatel, v agendovém informačním systému evidence obyvatel, nebo v agendovém informačním systému cizinců. Na základě oznámení změny chovatelem nebo na základě informace poskytnuté ze základního registru obyvatel, z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců týkající se údajů zapisovaných do informačního systému ústřední evidence provede pověřená osoba zápis do registru hospodářství. Kontaktní údaje může chovatel aktualizovat též přímo v informačním systému ústřední evidence.
(10) Pověřená osoba4) vede registr hospodářství formou počítačové databáze, ve které eviduje registrační čísla hospodářství a údaje evidované na registračním lístku (odstavec 2).
(11) V případě chovu prasat v domácnosti chovatele, která nejsou určena k lidské spotřebě, se použije zjednodušený registrační lístek uvedený v příloze č. 6a. V případě chovu prasnic se použije registrační lístek uvedený v příloze č. 6.
4) § 2 písm. o) zákona č. 154/2000 Sb., ve znění zákona č. 282/2003 Sb. a zákona 130/2006 Sb.
12b) § 2e zákona č. 257/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 409/2006 Sb. a zákona č. 267/2006 Sb.