přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 136/2004
Vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem § 13

§ 13
Způsoby a termín označování koní a oslů a jejich kříženců
(1) Plemenní koně se označují způsoby uvedenými v jednotlivých řádech plemenných knih koní12), a to:
a) slovním a grafickým popisem a elektronickým identifikátorem11b), nebo
b) slovním a grafickým popisem, elektronickým identifikátorem11b) a výžehem, a to v případě, kdy tento výžeh bude uveden v příslušném řádu plemenné knihy koní12).
(2) U plemenných koní plemen starokladrubský kůň, lipický kůň, Shagya-arab, norik, slezský norik, českomoravský belgický kůň a moravský teplokrevník lze označování provádět
a) postupem uvedeným v odstavci 1, nebo
b) slovním a grafickým popisem a výžehem, a to v případě, kdy tento způsob označování bude uveden v příslušném řádu plemenné knihy koní12).
(3) Koně neregistrovaní v plemenné knize, osli a jejich kříženci se označují slovním a grafickým popisem a elektronickým identifikátorem v souladu s nařízením Komise (EU) 2015/26211b).
(4) Každé hříbě koně, osla a jejich kříženců se označuje tak, aby byl průkaz koně vydán před opuštěním hospodářství, ve kterém se hříbě narodilo, s výjimkou případů, kdy se takový přesun uskuteční v souladu s nařízením Komise (EU) 2015/262, nejpozději do 12 měsíců od data narození.
(5) Osoba provádějící označování koní označí koně, osla nebo jejich křížence do 28 dnů ode dne, kdy k tomu byla majitelem prokazatelně vyzvána.
11b) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/262 ze dne 17. února 2015, kterým se stanoví pravidla podle směrnic Rady 90/427/EHS a 2009/156/ES, pokud jde o metody identifikace koňovitých (nařízení o průkazu koňovitých) ( Text s významem pro EHP ).
12) § 14 odst. 1 písm. e) vyhlášky č. 448/2006 Sb., o provedení některých ustanovení plemenářského zákona.