přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 136/2004
Vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem § 2

§ 2
Základní pojmy
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) identifikačním číslem zvířete, s výjimkou koně a osla a jejich kříženců - nejvýše čtrnáctimístný alfanumerický kód, který umožňuje zjistit totožnost konkrétního zvířete a který obsahuje
1. na prvních dvou místech alfabetické označení země původu - písmena "CZ" pro Českou republiku,
2. na následujících nejvýše dvanácti místech číselnou řadu,
b) identifikačním číslem koně a osla a jejich kříženců - nejvýše patnáctimístný alfanumerický kód, který umožňuje zjistit totožnost konkrétního zvířete a který obsahuje
1. na prvních třech místech kód země registrace - číslo "203" pro Českou republiku,
2. na následujících třech místech alfanumerický kód uznaného chovatelského sdružení nebo pověřené osoby,4) které zvíře zaevidovalo do registrační knihy koní,
3. na posledních nejvýše devíti místech registrační číslo zvířete v databázi uznaného chovatelského sdružení nebo pověřené osoby,4) které zvíře zaevidovalo do registrační knihy koní,
c) registračním číslem nejvýše čtrnáctimístný alfanumerický kód, který umožňuje zjistit totožnost konkrétního hospodářství, chovatele včel, provozovny jatek, provozovny líhní, shromažďovacího střediska5), obchodníka6), uživatelského zařízení7) nebo provozovny asanačního podniku8), který obsahuje
1. na prvních dvou místech alfabetické označení země původu - písmena "CZ" pro Českou republiku,
2. na následujících nejvýše dvanácti místech číselnou řadu,
d) přemístěním zvířete - přesun zvířete mezi různými hospodářstvími téhož chovatele, přesun k jinému chovateli, přesun na svody zvířat9) a ze svodů zvířat, přesun k obchodníkovi, přesun k provozovateli jatek, přesun k provozovateli shromažďovacího střediska, přesun do uživatelského zařízení, přesun do asanačního podniku, přemístění z jiného nebo do jiného členského státu Evropské unie (dále jen "členský stát") a dovoz nebo vývoz ze země, která není členským státem Evropské unie (dále jen "třetí země"); za přemístění zvířete se nepovažuje přesun zvířete mezi různými stájemi uvnitř téhož hospodářství (dále jen "přesun zvířete mezi stájemi"),
e) hejnem - skupina drůbeže jednoho druhu a jedné kategorie, která je chovaná v jedné hale hospodářství a která se v této hale nachází současně,
f) příslušným úřadem10) - Ministerstvo zemědělství,
g) dočasným hospodářstvím - hospodářství, na které byly ovce, koza nebo prase přemístěny za účelem domácí porážky a do 7 dnů poraženy,
h) osobou provádějící označování koní - pověřená osoba nebo uznané chovatelské sdružení, které provádějí označování koní podle § 22 odst. 3 a 4 zákona,
i) halou - budova hospodářství, ve které je chováno hejno drůbeže,
j) hustotou osazení - celková živá hmotnost kuřat, která se ve stejném čase nachází v hale, a to na čtvereční metr využitelné plochy,
k) denní mírou úmrtnosti - počet kuřat, která uhynula v jedné hale ve stejný den, včetně kuřat, která byla poražena z důvodu onemocnění nebo i z jiných důvodů, vydělený počtem kuřat, která se v uvedený den nacházejí v hale, vynásobeno 100,
l) kumulativní denní mírou úmrtnosti - součet denních měr úmrtnosti,
m) neplemennou rybou živočichové pocházející z akvakultury37),
n) včelstvem společenstvo včel, schopné přezimovat, které plně obsedá nejméně sedm plástů rámkové míry 39 x 24 cm; odlišná míra rámků se přepočítává.
4) § 2 písm. o) zákona č. 154/2000 Sb., ve znění zákona č. 282/2003 Sb. a zákona 130/2006 Sb.
5) § 9a zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb. a zákona č. 48/2006 Sb.
6) § 9b zákona č. 166/1999 Sb., ve znění zákona č. 131/2003 Sb. a zákona č. 48/2006 Sb.
7) § 15 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb. a zákona č. 77/2004 Sb.
8) § 39 zákona č. 166/1999 Sb., ve znění zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 131/2003 Sb. a zákona č. 48/2006 Sb.
9) § 3 odst. 1 písm. f) zákona č. 166/1999 Sb., ve znění zákona č. 131/2003 Sb.
10) Směrnice Rady 92/102/EHS. Čl. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 ze dne 17. července 2000 o systému identifikace a registrace skotu, o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 820/97.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/262 ze dne 17. února 2015, kterým se stanoví pravidla podle směrnic Rady 90/427/EHS a 2009/156/ES, pokud jde o metody identifikace koňovitých (nařízení o průkazu koňovitých) (Text s významem pro EHP).
37) § 23 odst. 2 zákona č. 154/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.