přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 75/2007
Nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě § 8

§ 8
Poskytnutí platby
(1) Platba se poskytne v méně příznivé oblasti, jestliže žadatel
a) zemědělsky hospodaří v méně příznivé oblasti nejméně na výměře uvedené v § 6 odst. 1 písm. a),
b) v kalendářním roce, za který má být platba poskytnuta, dodržuje podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení po dobu celého kalendářního roku na všech půdních blocích, popřípadě jejich dílech evidovaných v evidenci půdy na žadatele,
c) v kalendářním roce, za který má být platba poskytnuta, splňuje intenzitu chovu hospodářských zvířat uvedených v příloze č. 3 k tomuto nařízení každý den v období od 1. června do 31. srpna příslušného kalendářního roku (dále jen „kontrolní období“) nejméně 0,2 velké dobytčí jednotky na 1 ha travního porostu obhospodařovaného žadatelem a evidovaného v evidenci půdy, nejde-li o zemědělské hospodaření v ochranných pásmech 1. stupně stanovených k ochraně vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vodních zdrojů povrchových nebo podzemních vod určených pro zásobování pitnou vodou13),
d) v kalendářním roce, za který má být platba poskytnuta, splňuje intenzitu chovu hospodářských zvířat uvedených v příloze č. 3 k tomuto nařízení každý den v kontrolním období nejvýše 1,5 velké dobytčí jednotky na 1 ha zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a evidované v evidenci půdy,
e) v kalendářním roce, za který má být platba poskytnuta, zajistí, aby půdní bloky, popřípadě jejich díly s kulturou travní porost byly nejméně jednou ročně spaseny nebo nejméně dvakrát ročně posečeny za následujících podmínek
1. první seč spolu s odklizením biomasy bude provedena nejpozději do 31. července kalendářního roku, pokud podmínky na dané ploše uplatňovaného agroenvironmentálního opatření podle zvláštního právního předpisu14) nestanoví jinak,
2. druhá seč spolu s odklizením biomasy bude provedena nejpozději do 31. října kalendářního roku, pokud podmínky na dané ploše uplatňovaného agroenvironmentálního opatření podle zvláštního právního předpisu14) nestanoví jinak,
3. odložení nebo vynechání jedné ze sečí podle bodu 1 nebo 2 je možné z důvodu zachování přírodních stanovišť nebo s ohledem na ochranu vzácně žijících organismů; souhlasné vyjádření příslušného orgánu ochrany přírody15) k důvodům odložení nebo vynechání jedné ze sečí musí žadatel doručit Fondu nejpozději v den, kdy měla být seč podle bodu 1 nebo 2 provedena,
f) má zařazeny půdní bloky, popřípadě jejich díly, na které požaduje poskytnutí platby, v evidenci půdy na žadatele po dobu minimálně ode dne doručení žádosti Fondu do 30. září příslušného kalendářního roku v méně příznivé oblasti a zároveň se na těchto půdních blocích, popřípadě jejich dílech nachází kultura travní porost ode dne doručení žádosti Fondu.
(2) Chová-li žadatel v kontrolním období koně, doručí Fondu do 15. září příslušného kalendářního roku kopii registru16) společně s vyplněným formulářem vydaným Fondem, v němž uvede počet chovaných koní přepočtený na velké dobytčí jednotky podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Žadatel je povinen uvést počet a kategorii chovaných koní k 1. červnu příslušného kalendářního roku a dále každou další změnu v počtu a kategorii chovaných koní v kontrolním období. Pokud není kontrolou na místě zjištěno jinak, použije se pro účely zjištění intenzity chovu hospodářských zvířat podle odstavce 1 písm. c) a d) počet chovaných koní držených na hospodářství16) přepočtený na velké dobytčí jednotky podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení ke každému dni kontrolního období; přitom se má za to, že počet a kategorie chovaných koní k příslušnému dni kontrolního období odpovídají počtu a kategorii chovaných koní uvedených k 1. červnu příslušného kalendářního roku, popřípadě k datu ohlášené změny stavu bezprostředně předcházející příslušnému dni.
(3) Intenzita chovu hospodářských zvířat žadatele se vypočte
a) podle odstavce 1 písm. c) jako podíl počtu žadatelem chovaných hospodářských zvířat přepočtený na velké dobytčí jednotky podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení k příslušnému dni kontrolního období zjištěný z informačního systému ústřední evidence hospodářských zvířat17), popřípadě podle odstavce 2, a výměry travního porostu obhospodařované tímto žadatelem k příslušnému dni kontrolního období na základě údajů evidence půdy,
b) podle odstavce 1 písm. d) jako podíl počtu žadatelem chovaných hospodářských zvířat přepočtený na velké dobytčí jednotky podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení k příslušnému dni kontrolního období zjištěný z informačního systému ústřední evidence hospodářských zvířat17), popřípadě podle odstavce 2, a výměry zemědělské půdy obhospodařované tímto žadatelem k příslušnému dni kontrolního období na základě údajů evidence půdy.
(4) Platba v oblasti Natura 2000 podle § 3 se poskytne, jestliže žadatel
a) zemědělsky hospodaří v oblasti Natura 2000 podle § 3 nejméně na výměře uvedené v § 6 odst. 1 písm. a),
b) v kalendářním roce, za který má být platba poskytnuta,
1. splňuje podmínky stanovené v odstavci 1 písm. b),
2. splňuje podmínky stanovené v odstavci 1 písm. e),
3. zajistí, že roční přívod dusíku pastvou nebo pobytem hospodářských zvířat v oblasti Natura 2000 podle § 3 nepřekročí v průměru na celkovou výměru pasených ploch 30 kg dusíku na 1 ha; rozhodující výměrou je výměra půdních bloků, popřípadě jejich dílů evidovaných v evidenci půdy ke dni 31. prosince příslušného kalendářního roku, v případě, že žadatel nebude užívat bloky, popřípadě jejich díly, po lhůtě stanovené v písmenu c), bude rozhodující výměrou výměra k poslednímu dni, kdy tyto bloky, popřípadě jejich díly, byly evidovány v evidenci půdy na žadatele; množství dusíku dodaného pastvou nebo pobytem hospodářských zvířat žadatel vede v evidenci hnojení18),
c) má zařazeny půdní bloky, popřípadě jejich díly, na které požaduje poskytnutí platby, v evidenci půdy na žadatele po dobu minimálně ode dne doručení žádosti Fondu do 30. září příslušného kalendářního roku v oblasti Natura 2000 podle § 3 a zároveň se na těchto půdních blocích, popřípadě jejich dílech nachází kultura travní porost ode dne doručení žádosti Fondu.
(5) Provádí-li žadatel o platbu v méně příznivé oblasti, popřípadě oblasti Natura 2000 podle § 3, rozorání v souladu s § 3i písm. b) zákona (dále jen „obnova“) na půdním bloku, popřípadě jeho dílu, s kulturou travní porost, zajistí, aby nejpozději do 31. srpna kalendářního roku byl na příslušném půdním bloku, popřípadě jeho dílu, souvislý travní porost a
a) byla provedena první seč spolu s odklizením biomasy, nebo
b) byla sklizena plodina určená k ochraně vzcházejícího travního porostu, byla-li vyseta.
(6) Stanoví-li se tímto nařízením nebo nařízením vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, termín provedení první seče před 31. srpnem kalendářního roku, považuje se v případě obnovy podle odstavce 5 provedení první seče s odklizením biomasy nebo sklizeň plodiny určené k ochraně vzcházejícího travního porostu do 31. srpna kalendářního roku za splnění této podmínky.
13) § 30 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb.
14) Například nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívající v ochraně složek životního prostředí (o provádění agroenvironmentálních opatření), ve znění pozdějších předpisů.
15) § 75 odst. 1 písm. c) až e) a h) zákona č. 114/1992 Sb.
16) § 2 a § 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 282/2003 Sb. a zákona č. 130/2006 Sb.
§ 41 a násl. vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem.
17) Zákon č. 154/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
18) § 9 zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění zákona č. 308/2000 Sb. a zákona č. 317/2004 Sb.
Vyhláška č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění pozdějších předpisů.