přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 356/2004
Vyhláška č. 356/2004 Sb., o sledování (monitoringu) zoonóz a původců zoonóz a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka Příl.4

Příl.4
POŽADAVKY NA OBSAH HLÁŠENÍ
Hlášení předkládaná podle § 9 musí obsahovat alespoň následující informace, přičemž části A až D se vztahují k hlášením prováděným v souladu s § 4 nebo § 7 a část E se vztahuje k hlášením prováděným v souladu s § 8.
A. Zpočátku je třeba pro každou zoonózu a původce zoonózy popsat následující údaje (později se hlásí pouze změny):
(a) monitorovací systémy (strategie odběru vzorků, frekvence odběru vzorků, druh vzorku, definice případu, použité diagnostické metody);
(b) zásady postupu (taktika) vakcinace a dalších preventivních akcí;
(c) kontrolní mechanizmy a případné programy kontroly;
(d) opatření v případě pozitivních nálezů nebo jednotlivé případy;
(e) existující systém ohlašování;
(f) historie nemoci a/nebo infekce v zemi.
B. Každoročně je třeba popsat následující údaje:
(a) příslušná náchylná populace zvířat (spolu s datem, ke kterému se vztahují následující číselné údaje):
- počet stád nebo hejn,
- celkový počet zvířat,
- a kde je to relevantní, příslušné výrobní metody,
(b) počet a všeobecný popis laboratoří a institucí, zapojených do monitoringu.
C. Každoročně je třeba popsat detaily a následující kategorie údajů pro každou zoonózu a původce zoonózy i s jejich dopady:
(a) změny v již popsaných systémech;
(b) změny v dříve popsaných metodách;
(c) výsledky vyšetřování a výsledky další typizace nebo jiné metody charakterizace v laboratořích (pro každou kategorii hlášeno odděleně);
(d) národní ohodnocení současné situace, trendů a zdrojů infekce;
(e) relevantnost jako zoonóza;
(f) relevance výsledků zjištěných u zvířat a v potravinách pro případy u lidí jako zdroje infekce lidí;
(g) uznané kontrolní strategie, které by mohly být použity k zabránění nebo minimalizaci přenosu původců zoonóz na lidskou populaci;
(h) je-li to nezbytné, jakákoli specifická akce, o které bylo rozhodnuto v členském státě nebo která byla navržena Společenství jako celku na základě současné situace.
D. Hlášení výsledků vyšetření:
Podávaná hlášení konstatují počet vyšetřených epidemiologických jednotek (hejna, stáda, vzorky, sériová čísla) a počet pozitivních vzorků podle definice případu. Pokud je to nezbytné, výsledky jsou prezentovány způsobem, který ukazuje geografický rozsah zoonóz a původců zoonóz.
E. Údaje o ohnisku onemocnění původem z potravin:
(a) celkový počet ohnisek během roku;
(b) počet úmrtí lidí a onemocnění u lidí v těchto ohniscích;
(c) původci ohniska, pokud možno včetně sérotypu nebo jiného rozhodujícího popisu původců. Není-li identifikace původce možná, důvod, proč tomu tak je;
(d) potraviny, u nichž je prokázaná účast na ohnisku a další potenciální prostředky účasti;
(e) identifikace místa, kde byla příslušná potravina vyrobena/ koupena/ získána/ konzumována;
(f) faktory, které přispěly k výskytu ohniska, například nedostatky v hygieně zpracování potravin.