přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 202/2004
Vyhláška č. 202/2004 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání afrického moru prasat § 16

§ 16
Plány eradikace afrického moru prasat v populaci prasat divokých
(1) Aniž jsou dotčena opatření stanovená v § 15, Státní veterinární správa předloží v souladu s § 10 odst. 2 a § 48 odst. 1 písm. o) bodem 2 zákona Komisi ke schválení do 90 dnů od potvrzení primárního případu afrického moru u prasat divokých písemný plán opatření přijatých k eradikaci této nákazy v oblasti stanovené jako zamořená, a to včetně opatření uplatňovaných v hospodářstvích v této oblasti. Plán může být na základě vývoje situace následně pozměňován nebo doplňován. Pokud se tyto změny týkají nového vymezení zamořené oblasti, Státní veterinární správa neprodleně uvědomí v souladu s § 10 odst. 2 a § 48 odst. 1 písm. o) bodem 2 zákona Komisi a ostatní členské státy. Pokud se tyto změny týkají jiných ustanovení plánu, Státní veterinární správa předloží v souladu s § 10 odst. 2 a § 48 odst. 1 písm. o) bodem 2 zákona pozměněný plán Komisi k přezkoumání a případnému schválení.
(2) Po schválení opatření stanovených v plánu uvedeném v odstavci 1 nahradí tato opatření k datu určenému při udělování schválení výchozí opatření stanovená v § 15.
(3) Plán uvedený v odstavci 1 obsahuje informace o
a) výsledcích epizootologických šetření a kontrol provedených v souladu s § 15 a informace o zeměpisném rozšíření nákazy,
b) vymezení zamořené oblasti v rámci území České republiky; při vymezování zamořené oblasti Státní veterinární správa vezme v úvahu
1. výsledky provedených epizootologických šetření a zeměpisné rozšíření nákazy,
2. populaci prasat divokých v oblasti,
3. existenci významných přirozených nebo umělých překážek přemísťování prasat divokých,
c) organizaci spolupráce mezi biology, myslivci, uživateli honitby, orgány ochrany přírody a orgány veterinární správy,
d) obsahu a zaměření informační kampaně zaměřené na zvýšení informovanosti myslivců o opatřeních, která musejí přijmout v rámci plánu eradikace nákazy,
e) postupech ke stanovení rozsahu zamoření v populaci prasat divokých prostřednictvím vyšetření prasat divokých ulovených myslivci nebo uhynulých a laboratorních vyšetřeních včetně epizootologického šetření v různých věkových kategoriích,
f) požadavcích, které mají dodržovat myslivci k zamezení šíření nákazy,
g) způsobu neškodného odstraňování uhynulých nebo ulovených prasat divokých, který je založen na
1. zpracování pod dohledem úředního veterinárního lékaře, nebo
2. prohlídce úředního veterinárního lékaře a na laboratorních vyšetřeních stanovených v diagnostické příručce; kadávery pozitivních zvířat jsou zpracovány pod dohledem úředního veterinárního lékaře; pokud je vyšetření na africký mor prasat negativní, jsou uplatňována opatření stanovená zvláštním právním předpisem;10) části těl, které nejsou určeny k lidské spotřebě, jsou zpracovány pod dohledem úředního veterinárního lékaře,
h) epizootologickém šetření, které je prováděno u každého zastřeleného nebo uhynulého prasete divokého; toto šetření musí zahrnovat vyplnění dotazníku, který poskytuje informace o
1. zeměpisné oblasti, včetně katastrálního území, ve kterém bylo nalezeno uhynulé zvíře nebo bylo zvíře uloveno,
2. datu, kdy bylo nalezeno uhynulé zvíře nebo bylo zvíře uloveno,
3. osobě, která zvíře našla nebo ulovila,
4. věku a pohlaví prasete,
5. v případě uloveného prasete o příznacích před ulovením,
6. v případě uhynulého prasete o stavu kadáveru,
7. výsledcích laboratorních vyšetření,
i) kontrole zdraví zvířat a ochranných opatřeních použitelných v hospodářstvích nacházejících se ve stanovené zamořené oblasti, případně v jejím okolí, včetně přepravy a přemísťování zvířat v této oblasti, z této oblasti a do této oblasti; tato opatření zahrnují přinejmenším zákaz přemísťování prasat, jejich spermatu, embryí nebo vaječných buněk ze zamořené oblasti za účelem obchodování uvnitř Evropských společenství a mohou zahrnovat i dočasný zákaz produkce prasat a zřizování nových hospodářství,
j) jiných kritériích, která mají být používána při zrušení přijatých opatření,
k) orgánu pověřeném koordinací plnění úkolů, vyplývajících z plánu eradikace, a dozorem nad jejich plněním,
l) informačním systému sloužícím k tomu, aby odborná skupina jmenovaná v souladu s § 15 odst. 2 písm. a) mohla pravidelně§ 15 odst. 2 písm. přezkoumávat výsledky plánu eradikace nákazy,
m) opatřeních ke sledování nákazy, která jsou používána nejméně 12 měsíců po zjištění posledního případu afrického moru prasat u prasat divokých ve stanovené zamořené oblasti; tato opatření se uplatňují nejméně 12 dalších měsíců a zahrnují přinejmenším opatření již používaná v souladu s písmeny e), g) a h).
(4) Státní veterinární správa předkládá v souladu s § 10 odst. 2 a § 48 odst. 1 písm. o) bodem 2 zákona Komisi a ostatním členským státům prostřednictvím Stálého veterinárního výboru každých šest měsíců zprávu týkající se nákazové situace ve stanovené oblasti a výsledků plánu eradikace nákazy.
(5) Rozhodnutím orgánů Evropské unie mohou být stanovena podrobnější pravidla týkající se informací, které mají členské státy v této věci poskytovat.
10) § 30 odst. 4 vyhlášky č. 201/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na čerstvé drůbeží maso, králičí maso, maso zvěře ve farmovém chovu a maso volně žijící zvěře.