přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 202/2004
Vyhláška č. 202/2004 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání afrického moru prasat § 11

§ 11
Opatření ve vymezeném pásmu dozoru
(1) Krajská veterinární správa v souladu s § 15 a § 49 odst. 1 písm. d) a f) zákona zajistí, aby v pásmu dozoru byla uplatňována následující opatření
a) provedení soupisu všech hospodářství chovajících prasata,
b) přemísťování a přeprava prasat po pozemních komunikacích, v případě potřeby s výjimkou účelových komunikací uvnitř hospodářství, nebo po železnici, jsou bez povolení krajské veterinární správy zakázány; tento zákaz se nemusí vztahovat na přepravu prasat po pozemních komunikacích nebo železnici bez vykládky nebo zastávky, nebo na jatečná prasata, která nepocházejí z pásma dozoru a jsou určena k okamžité porážce, a na jejich přepravu na jatka, která se nacházejí v pásmu dozoru,
c) dopravní prostředky sloužící k přepravě prasat nebo jiných hospodářských zvířat nebo k přepravě materiálů, které mohou být znečištěny, jako jsou např. těla zvířat, krmiva, hnůj, kejda atd., se co nejdříve po znečištění čistí, dezinfikují, případně zbavují hmyzu v souladu s § 12; žádný dopravní prostředek sloužící k přepravě prasat nesmí opustit pásmo bez vyčištění a vydezinfikování,
d) bez povolení krajské veterinární správy nesmějí během prvních sedmi dnů po vymezení pásma dozoru do hospodářství vstupovat ani hospodářství opouštět žádná jiná hospodářská zvířata nebo zvířata v zájmových chovech,
e) veškerá uhynulá nebo nemocná zvířata v hospodářství jsou neprodleně hlášena krajské veterinární správě, která provede příslušná šetření v souladu s postupy stanovenými v diagnostické příručce,
f) prasata nesmějí být z hospodářství, ve kterém jsou držena, vyřazena nejméně 30 dní po dokončení předběžného čištění, dezinfekce, případně dezinsekce zamořených hospodářství, přičemž
1. po 30 dnech může krajská veterinární správa při dodržení podmínek stanovených v § 10 odst. 3 povolit vyřazení prasat z uvedeného hospodářství za účelem přímé přepravy
aa) na jatky určené krajskou veterinární správou, nacházející se pokud možno v ochranném pásmu nebo pásmu dozoru, za účelem okamžité porážky,
bb) do asanačního podniku nebo na vhodné místo, kde jsou prasata utracena a jejich těla jsou zpracována pod dohledem úředního veterinárního lékaře, nebo
cc) za výjimečných okolností do jiných prostor nacházejících se v ochranném pásmu nebo pásmu dozoru. Státní veterinární správa v případě využití tohoto ustanovení o této skutečnosti neprodleně uvědomí Komisi prostřednictvím Stálého veterinárního výboru,
2. pokud mají být prasata přepravena na jatky na základě žádosti členského státu, která je řádně odůvodněna a je v souladu s rozhodnutím orgánů Evropské unie, mohou být povoleny výjimky z § 10 odst. 3 písm. e) a f) bodu 4, zejména s ohledem na označování masa z těchto prasat, jeho další použití a určení zpracovaných produktů,
g) sperma, vaječné buňky nebo embrya neopustí hospodářství nacházející se v pásmu dozoru,
h) všechny osoby, které vstupují do hospodářství chovajícího prasata nebo toto hospodářství opouštějí, dodržují odpovídající hygienická opatření, nezbytná ke snížení nebezpečí šíření viru afrického moru prasat.
(2) Pokud jsou zákazy stanovené v odstavci 1 dodržovány déle než 40 dní kvůli dalším ohniskům nákazy, může krajská veterinární správa s ohledem na ochranu a pohodu zvířat nebo kvůli jiným problémům spojeným s chovem prasat, při dodržení podmínek uvedených v § 10 odst. 3, na základě odůvodněné žádosti chovatele povolit vyřazení prasat z hospodářství v pásmu dozoru za účelem přímé přepravy
a) na jatky určené krajskou veterinární správou, nacházející se pokud možno v ochranném pásmu nebo pásmu dozoru, za účelem okamžité porážky,
b) do asanačního podniku nebo na vhodné místo, kde jsou prasata okamžitě utracena a jejich těla jsou zpracována pod dohledem úředního veterinárního lékaře, nebo
c) za výjimečných okolností do jiných prostor nacházejících se v ochranném pásmu nebo pásmu dozoru; Státní veterinární správa v případě využití tohoto ustanovení o této skutečnosti neprodleně uvědomí Komisi prostřednictvím Stálého veterinárního výboru.
(3) Opatření uplatňovaná v pásmu dozoru musí být dodržována nejméně do té doby, než
a) je v zamořených hospodářstvích provedeno čištění, dezinfekce, případně dezinsekce,
b) se prasata ve všech hospodářstvích podrobí klinickým a laboratorním vyšetřením provedeným v souladu s diagnostickou příručkou za účelem zjištění možného výskytu viru afrického moru prasat; tato vyšetření se provádějí nejdříve 40 dní po dokončení předběžného čištění, dezinfekce, případně dezinsekce v zamořených hospodářstvích.
(4) Odchylně od ustanovení odstavce 1 písm. f) a ustanovení odstavců 2 a 3 mohou být lhůty 30 dnů stanovené v odstavci 1 písm. f) zkráceny na 21 dní, lhůty 40 dnů stanovené v odstavci 2 mohou být zkráceny na 30 dní a lhůty 40 dnů stanovené v odstavci 3 mohou být zkráceny na 20 dní, pokud byl v souladu s diagnostickou příručkou uplatňován program intenzivního odběru a vyšetření vzorků, umožňující vyloučit výskyt afrického moru prasat v dotyčném hospodářství.