přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 202/2004
Vyhláška č. 202/2004 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání afrického moru prasat § 2

§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí pod pojmem
a) prase - jakékoli zvíře z čeledi prasatovití (Suidae) včetně prasat divokých,
b) prase divoké - prase, které není drženo nebo chováno v hospodářství,
c) hospodářství - jakékoli zemědělské nebo jiné prostory, ve kterých jsou trvale nebo dočasně chována nebo držena prasata; tento pojem nezahrnuje jatky, dopravní prostředky a obory,2) v nichž jsou držena a smějí být lovena prasata divoká; tyto obory musí mít takovou velikost a uspořádání, které neumožňují uplatňování opatření stanovených v § 5 odst. 1,
d) prase podezřelé z nákazy virem afrického moru prasat - jakékoli prase nebo tělo prasete vykazující takové klinické příznaky, postmortální změny nebo výsledky laboratorních vyšetření provedených v souladu s postupy stanovenými příručkou k zajištění jednotné diagnostiky afrického moru prasat (dále jen "diagnostická příručka"), vydanou Státní veterinární správou a odpovídající diagnostické příručce schválené Evropskou komisí (dále jen "Komise"), které ukazují na možnost výskytu afrického moru prasat,
e) případ afrického moru prasat nebo prase nakažené africkým morem prasat - jakékoli prase nebo tělo prasete, u kterého byl na základě klinických příznaků nebo postmortální změny úředně potvrzen africký mor prasat, anebo u kterého byl na základě laboratorního vyšetření provedeného v souladu s diagnostickou příručkou úředně potvrzen výskyt nákazy,
f) ohnisko afrického moru prasat - hospodářství, ve kterém byl zjištěn jeden nebo více případů afrického moru prasat,
g) primární ohnisko - hospodářství nebo jiné místo, kde jsou zvířata shromážděna a kde byl úředně potvrzen jeden nebo více případů výskytu nákazy, které nesouvisí z epizootologického hlediska s ohniskem nákazy dříve zjištěným v téže oblasti, anebo s ohniskem nákazy, které je prvním výskytem uvedené nákazy v uvedené oblasti,
h) zamořená oblast - oblast členského státu Evropské unie (dále jen "členský stát"), ve které jsou po potvrzení jednoho nebo více případů afrického moru prasat u prasat divokých používána zdolávací opatření v souladu s § 15 nebo § 16,
i) primární ohnisko afrického moru prasat u prasat divokých - jakýkoli případ afrického moru prasat zjištěný u prasat divokých v oblasti, ve které se nepoužívají opatření v souladu s § 15 nebo § 16,
j) kontaktní hospodářství - hospodářství, do kterého mohl být zavlečen africký mor prasat, a to buď v důsledku umístění daného hospodářství nebo v důsledku přemísťování osob, prasat nebo dopravních prostředků, nebo jakýmkoli jiným způsobem,
k) chovatel - jakákoli fyzická nebo právnická osoba vlastnící prasata nebo pověřená držením prasat, a to jak za úplatu, tak bezplatně,
l) příslušný úřad - ústřední úřad členského státu oprávněný k provádění veterinárních kontrol nebo jiný úřad členského státu, jemuž byla tato pravomoc svěřena,
m) zpracování - jedna z metod zpracování vysokorizikových konfiskátů živočišného původu stanovených bezprostředně závazným právním předpisem Evropských společenství,3) používaná způsobem zamezujícím nebezpečí šíření viru afrického moru prasat,
n) utracení - usmrcení prasat bez vykrvení v souladu se zvláštními právními předpisy,4)
o) porážka - usmrcení jatečného prasete za účelem využití jeho produktů v souladu se zvláštními právními předpisy,5)
p) vektor - klíště druhu Ornithodorus erraticus.
2) § 2 písm. j) zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 59/2003 Sb.
3) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 ze dne 3. října 2002 o hygienických pravidlech týkajících se vedlejších živočišných produktů, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu.
4) Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb., zákona č. 193/1994 Sb., zákona č. 243/1997 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 30/1998 Sb. a zákona č. 77/2004 Sb.
5) Zákon č. 246/1992 Sb.
Vyhláška č. 245/1996 Sb., k provedení § 5 odst. 3 zákona České národní rady č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb.