přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 376/2003
Vyhláška č. 376/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí Příl.8

Příloha 8
POHRANIČNÍ VETERINÁRNÍ STANICE
A.
Obecné podmínky pro schválení pohraniční veterinární stanice
Pohraniční veterinární stanice musí mít k dispozici:
- personál potřebný ke kontrole dokladů provázejících produkty (osvědčení zdravotní nezávadnosti, veterinární osvědčení nebo jiné doklady stanovené předpisy Evropské unie);
- veterinární a pomocný personál v dostatečném počtu odpovídajícím množství produktů, kterými se pohraniční veterinární stanice má zabývat, školený zvlášť pro provádění veterinárních kontrol zjišťujících, zda produkty odpovídají průvodním dokladům, a pro provádění systematických fyzických kontrol všech zásilek produktů;
- dostatečný počet pracovníků pro namátkový odběr a zpracování vzorků ze zásilek produktů předkládaných na danou pohraniční veterinární stanici;
- dostatečně velké prostory pro personál odpovědný za provádění veterinárních kontrol;
- vhodné hygienické prostory a zařízení pro provádění běžných rozborů a odebírání vzorků v souladu s touto vyhláškou;
- vhodné hygienické prostory a zařízení pro odběr a zpracovávání vzorků pro provádění běžných kontrol stanovených v předpisech Evropské unie (mikrobiologické standardy);
- služby specializované laboratoře schopné provádět speciální rozbory vzorků odebraných na dané pohraniční veterinární stanici;
- prostory a chladírenské prostory pro uskladnění částí zásilek odebraných k rozborům a produktů, jejichž uvolnění do volného oběhu úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice nepovolil;
- vhodné vybavení umožňující rychlou výměnu informací s ostatními pohraničními veterinárními stanicemi a příslušnými veterinárními úřady;
- služby podniku způsobilého k provádění činností spojených se zacházením s vedlejšími živočišnými produkty.
B.
Podrobné požadavky pro schválení a na činnost pohraniční veterinární stanice
Aby mohla být pohraniční veterinární stanice schválena a zařazena do seznamu, musí být postavena tak, aby umožňovala udržování přiměřené úrovně hygieny a bránila křížové kontaminaci. V místnostech, ve kterých se produkty vykládají, kontrolují nebo skladují, musí mít:
- zdi opatřené hladkými omyvatelnými povrchy, které jsou stejně jako podlahy snadno čistitelné a dezinfikovatelné, a odpovídající odtokový systém;
- čistý a snadno čistitelný strop;
- odpovídající přirozené a umělé osvětlení;
- odpovídající přívod teplé a studené vody do všech místností, v nichž se provádějí veterinární kontroly.
1. Technické zařízení:
a) Pohraniční veterinární stanice musí mít vždy k dispozici přinejmenším:
- zařízení (přístup k zařízení), na kterém je možno kontrolované zásilky vážit;
- zařízení potřebné k otevření a prohlédnutí zásilek předkládaných ke kontrole;
- čisticí a dezinfekční zařízení vhodně umístěné a odpovídající potřebám stanice, nebo účinný a doložený systém čištění a dezinfekce zajišťovaný externí firmou;
- zařízení k udržování odpovídající teploty v místnostech s řízeným prostředím.
b) V místnostech pro provádění kontrol musí být k dispozici přinejmenším:
- pracovní stůl s hladkým omyvatelným povrchem, který se snadno čistí a dezinfikuje;
- vybavení k odběru vzorků - pila, nůž, otvírák na konzervy, pomůcky k odběru vzorků ze zásilek a nádoby na vzorky;
- lepicí páska a očíslované plomby a štítky, které jsou za účelem zajištění sledovatelnosti zásilek zřetelně označeny;
- teploměr k měření povrchové teploty a teploty v jádře, váhy a pH metr pro čerstvé produkty;
- zařízení k rozmrazování nebo mikrovlnná trouba;
- zařízení pro dočasné skladování vzorků při řízené teplotě před jejich odesláním do laboratoře, jakož i vhodné nádoby na přepravu těchto vzorků.
2. Pracovníci:
1. Za pohraniční veterinární stanici odpovídá úřední veterinární lékař (v případě produktů rybolovu v pohraniční veterinární stanici umístěné v přístavu buď úřední veterinární lékař nebo k tomu účelu vyškolený a jmenovaný úřední jednatel), který musí být přítomen během kontrol produktů na stanici. Na pohraniční veterinární stanici musí být dostatečný počet pracovníků k provádění požadovaných kontrol.
2. Úřednímu veterinárnímu lékaři mohou pomáhat zvlášť školení asistenti, kteří se podílejí na:
a) kontrolování dokladů,
b) provádění kontrol shody a fyzických kontrol, odběru vzorků a provádění všeobecných analýz,
c) administrativních úkolech a postupech.
Za konečné rozhodnutí je odpovědný úřední veterinární lékař. Pohraniční veterinární stanice vede záznamy o školení svých pracovníků na úseku veterinárních kontrol.
3. Dokumentace:
Pohraniční veterinární stanice uchovává následující údaje: Do doby zavedení systému Shift musí mít úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice v určené kanceláři k dispozici přinejmenším:
1. aktuální seznam třetích zemí nebo částí třetích zemí, ze kterých je povoleno odesílat produkty na území Unie, popřípadě do některých členských států;
2. rozhodnutí Komise nebo členských států, ve kterých jsou stanoveny vzory veterinárních osvědčení nebo osvědčení zdravotní nezávadnosti, anebo jiné doklady, které musí provázet produkty z třetích zemí odesílané na území Unie, popřípadě do některých členských států;
3. aktuální seznam podniků v třetích zemích, ze kterých je povoleno odesílat produkty na území Unie, v případě neharmonizovaných produktů seznam podniků povolených Českou republikou;
4. rozhodnutí, kterými se zakazuje nebo omezuje dovoz některých produktů na území Unie;
5. aktuální seznam schválených pohraničních veterinárních stanic, uvádějící veškeré dostupné podrobnosti o těchto stanicích;
6. aktuální seznam svobodných celních pásem, svobodných celních skladů a celních skladů schválených podle č. 12 odst. 4 a seznam provozovatelů ve všech členských státech schválených podle čl. 13 směrnice 97/78/ES;
7. aktuální seznam podniků schválených pro příjem produktů odesílaných pod úředním dohledem v souladu s čl. 8 odst. 4 a 6 směrnice 97/78/ES;
8. aktuální znění příslušných předpisů Evropské unie vztahující se na produkty a na postupy týkajících se veterinárních kontrol.
4. Záznamy:
Nejsou-li na pohraniční veterinární stanici zaznamenávány údaje do systému Traces, uchovávají se následující náhradní záznamy v elektronické či papírové podobě:
1. aktuální údaje o zásilkách produktů, jejichž dovoz nebo vstup na území Unie byl odmítnut a jež byly odeslány zpět. Státní veterinární správa sdělí ostatním členským států, Komisi a všem pohraničním veterinárním stanicím veškeré údaje týkající se zpět odeslaných zásilek;
2. registr (podle rozhodnutí Komise 97/394/ES), kterým se stanovují minimální údaje požadované pro databázi zvířat a živočišných produktů přivezených na území Unie;
3. registr o všech zásilkách, které byly (podle rozhodnutí Komise 97/152/ES) buď odeslány zpět nebo byly zlikvidovány nebo u kterých úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice povolil jiné použití než použití k lidské spotřebě. Do tohoto registru se zaznamenávají všechny případy, ve kterých je pro úředního veterinárního lékaře v souvislosti s odmítnutým zbožím, se zbožím odeslaným v tranzitním režimu nebo zbožím odeslaným pod úředním dohledem stanovena lhůta pro jednání nebo rozhodnutí a ve kterých jsou požadovány další kroky;
4. záznamy o všech vzorcích odebraných na pohraniční veterinární stanici pro účely laboratorního vyšetření, společně s podrobnostmi o požadovaném laboratorním vyšetření a o příznivých a nepříznivých výsledcích tohoto vyšetření.
5. Postupy:
1. Úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice se snaží o zajištění spolupráce mezi různými orgány, které se podílejí na kontrole produktů z třetích zemí.
2. Všechny kontroly shody a fyzické kontroly, s výjimkou kontroly plomb (pečetí), musí probíhat v prostorech vyhrazených pro kontroly. Provádějí se způsobem bránícím křížové kontaminaci, v případě potřeby se berou v úvahu řízené teplotní podmínky, ve kterých se produkty přepravují. Jde-li o nebalené produkty, určené k lidské spotřebě, musí být všechny kontroly prováděny tak, aby tyto produkty byly chráněny před povětrnostními vlivy a během vykládky a nakládky musí být zajištěno hygienické zacházení s nimi.
3. Úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice musí mít přinejmenším přiměřené znalosti o způsobu neškodného odstraňování vedlejších živočišných produktů, které byly vyloženy z dopravních prostředků v místě jeho působnosti. Pokud je odpovědný za jejich likvidaci, musí vést záznamy o provedených kontrolách a zjištěných odchylkách. Pokud je za jejich likvidaci odpovědný jiný orgán, úřední veterinární lékař s ním úzce spolupracuje a má k dispozici všechny nezbytné významné údaje.
4. Úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice musí mít také přiměřené znalosti o svobodných celních pásmech, svobodných celních skladech, celních skladech nebo lodních dodavatelích v oblasti stanic nebo v její blízkosti. V těchto skladech nebo u těchto dodavatelů musí být prováděny pravidelné kontroly a na pohraniční veterinární stanici musí být vedeny o těchto kontrolách záznamy.