přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 376/2003
Vyhláška č. 376/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí Příl.4

Příloha 4
FYZICKÁ KONTROLA PRODUKTŮ Z TŘETÍCH ZEMÍ
A.
Cílem fyzické kontroly živočišných produktů je zajistit, aby tyto produkty stále odpovídaly účelu uvedenému ve veterinárním osvědčení nebo jiném dokladu. Proto musí být ověřeny záruky původu produktů osvědčené třetí zemí a zároveň musí být zajištěno, že jejich další přeprava nezmění původně zaručovaný stav, k čemuž se používají:
a) smyslová vyšetření - pach, barva, konzistence, chuť;
b) jednoduché fyzikální a chemické zkoušky - krájení, rozmrazování, tepelná úprava;
c) laboratorní zkoušky ke zjištění reziduí, patogenů, kontaminujících látek a důkazů porušení produktů.
U všech druhů produktů musí být provedeny následující úkony:
a) kontrola podmínek přepravy a dopravních prostředků zaměřená především na odhalení nedostatků nebo porušení chladového režimu;
b) srovnání skutečné hmotnosti zásilky s údajem uvedeným ve veterinárním osvědčení nebo jiném dokladu a v případě potřeby zvážení celé zásilky;
c) kontrola obalového materiálu a všech jeho označení (razítka, etikety), aby se zjistilo, zda odpovídají stanoveným požadavkům;
d) kontrola zachování předepsaných teplot v průběhu přepravy;
e) prohlídka celého souboru balení, anebo - v případě volně ložených produktů - vzorků před provedením smyslových vyšetření a fyzikálních, chemických a laboratorních zkoušek. Tyto zkoušky musí být prováděny na dostatečném počtu vzorků odebraných z celé zásilky, která může být v případě potřeby částečně vyložena, aby se zajistil přístup ke všem jejím částem. Vyšetřeno musí být 1 % kusů nebo balení z každé zásilky, přičemž minimální počet jsou 2 kusy nebo balení a maximální počet 10 kusů nebo balení. V závislosti na produktech a okolnostech mohou však být provedeny i rozsáhlejší kontroly. V případě volně ložených produktů musí být odebráno nejméně 5 vzorků z různých částí zásilky;
f) pokud výsledky laboratorních zkoušek namátkově odebraných vzorků nemohou být bezprostředně k dispozici a pokud není přímo ohroženo zdraví lidí nebo zvířat, může být zásilka uvolněna. Jsou-li však laboratorní zkoušky prováděny z důvodu podezření z pochybení, anebo měly-li předchozí zkoušky pozitivní výsledky, nemůže být zásilka uvolněna, dokud nejsou výsledky zkoušek negativní;
g) dopravní prostředek musí být zcela vyložen pouze v následujících případech:
- naložení bylo provedeno tak, že pouhé částečné vyložení neumožňuje přístup k celé zásilce,
- namátkovou kontrolou bylo zjištěno pochybení,
- úřední veterinární lékař má podezření na pochybení;
h) po dokončení fyzické kontroly musí úřední veterinární lékař osvědčit provedení kontroly tím, že uzavře a opatří úředním razítkem všechna otevřená balení a znovu zapečetí všechny kontejnery, přičemž číslo pečeti zaznamená do dokladu o přechodu hranice.