přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 376/2003
Vyhláška č. 376/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí § 19

§ 19
Produkty dodávané ke spotřebě posádkou a cestujícími na plavidle v mezinárodní námořní přepravě
(1) Provozovatelé, kteří dodávají produkty uvedené v § 15 odst. 2 a určené ke spotřebě posádkou a cestujícími přímo na plavidla v mezinárodní námořní přepravě, musí kromě splnění požadavků vyplývajících z § 37 odst. 3 zákona a § 14, § 15 odst. 2 písm. a), b) bodů 2, 3 a 5, § 16 a § 17 odst. 1 splňovat následující podmínky
a) produkty, kterými se zásobují, nesmí být zpracovány, pokud nevyhovují v nezpracovaném stavu požadavkům Evropské unie,
b) oznámí neprodleně příslušnému orgánu státního veterinárního dozoru dodání produktů do svého skladu.
(2) Je-li sklad provozovatele uvedeného v odstavci 1 umístěn ve svobodném celním pásmu, musí splňovat požadavek uvedený v § 15 odst. 2 písm. b) bodě 1 větě druhé.
(3) Provozovatelé uvedení v odstavci 1 musí
a) dodávat produkty přímo na palubu námořního plavidla nebo do zvlášť schváleného skladu v přístavu určení, a to takovým způsobem, aby dodávané produkty nemohly být přemístěny z přístavního pásma do jiného místa určení. V průběhu přepravy ze skladu původu do přístavu určení, která probíhá pod celním dohledem, musí být produkty provázeny veterinárním osvědčením vystaveným podle vzoru uvedeného v příloze č. 9 k této vyhlášce. Pro zásilku obsahující produkty získané z různých zásilek musí být použito jediné veterinární osvědčení,
b) hlásit předem příslušnému úřadu přístavního pásma v členském státě, z něhož jsou produkty dodávány, a příslušným úřadům přístavu v členském státě určení datum odeslání produktů a podrobnosti o místě jejich určení. Toto hlášení se provádí prostřednictvím veterinárního osvědčení uvedeného pod písmenem a). Je-li zásilka určena do přístavu v jiném členském státě, předává se opis tohoto osvědčení příslušnému úřadu v přístavu místa určení. Po nalodění produktů a podpisu osvědčení za příslušný úřad v přístavu místa určení se toto osvědčení vrací úřednímu veterinárnímu lékaři jako důkaz o dodání produktů,
c) poskytnout důkaz o tom, že produkty dosáhly místa svého konečného určení,
d) uchovávat záznamy o vstupech produktů do skladu a o jejich výstupech ze skladu, umožňující kontrolovat části zásilek zůstávajících ve skladu, po dobu nejméně 3 let.
(4) Provozovatelé musí zajistit, aby nebyly na lodě dodávány produkty, které nesplňují požadavky předpisů Evropských společenství, s výjimkou dodávek pro posádku a cestující mimo pobřežní pásma na území Unie.
(5) Příslušný úřad přístavního pásma v členském státě, z něhož jsou produkty dodávány, uvědomí příslušný úřad přístavního pásma v členském státě určení o odeslání produktů nejpozději v den jejich odeslání a sdělí mu místo jejich určení, a to prostřednictvím počítačové sítě7).
(6) Ustanovení § 17 odst. 5 a § 18 platí obdobně.
7) Vyhláška č. 329/2003 Sb.
Například rozhodnutí Komise 2004/292/ES ze dne 30. března 2004 o zavedení systému Traces a o změně rozhodnutí 92/486/EHS.