přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 376/2003
Vyhláška č. 376/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí § 11

§ 11
(1) Jestliže
a) jsou produkty určeny pro členský stát nebo oblast, uplatňující v souladu s předpisy Evropské unie zvláštní veterinární záruky,
b) byly odebrány vzorky, ale výsledky jejich vyšetření nejsou v době, kdy dopravní prostředek opouští pohraniční veterinární stanici, ještě známy, nebo
c) jsou produkty dováženy v souladu s předpisy Evropské unie pro zvláštní účely,
musí být příslušnému úřadu místa určení sděleny prostřednictvím počítačové sítě provozované v souladu se zvláštním právním předpisem7) (dále jen "počítačová síť") doplňkové informace související s uvedenými skutečnostmi.
(2) Každá zásilka produktů uvedených v odstavci 1 písm. a) a c) a určených pro jiný členský stát podléhá kontrole dokladů, kontrole shody a fyzické kontrole v pohraniční veterinární stanici na území České republiky, přes kterou tyto produkty vstupují na území Unie, zejména za účelem ověření, zda tyto produkty odpovídají požadavkům stanoveným předpisy Evropské unie a uplatňovaným v členském státě nebo oblasti určení. Maso volně žijící srstnaté zvěře, která je dovážena nestažená, se podrobí kontrole shody a fyzické kontrole v pohraniční veterinární stanici podle věty první; kontrole zdravotní nezávadnosti podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě1e), a případně vyšetření na rezidua podle právního předpisu upravujícího sledování (monitoring) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech8) se podrobí v podniku v místě určení, do něhož musí být toto maso doručeno pod celním dohledem způsobem uvedeným v odstavci 4 písm. a), a to spolu se vstupním dokladem. Výsledky uvedených veterinárních kontrol se pak předávají úřednímu veterinárnímu lékaři pohraniční veterinární stanice v místě vstupu produktů na území Unie. Podle potřeby se v závislosti na výsledku těchto kontrol činí opatření uvedená v § 25 odst. 1.
(3) Vstupují-li produkty uvedené v odstavci 1 písm. a) a c) do České republiky, která není členským státem určení, musí být provedena veškerá opatření k zajištění jejich doručení do členského státu určení.
(4) Jde-li o produkty, které mají být v souladu s požadavky stanovenými předpisy Evropské unie sledovány od pohraniční veterinární stanice až do příchodu do podniku v místě určení, je třeba dodržet tyto podmínky:
a) zásilka produktů je odeslána z pohraniční veterinární stanice do podniku v místě určení pod dohledem úředního veterinárního lékaře v jím zapečetěných nepropustných vozidlech nebo kontejnerech. Produkty uvedené v odstavci 1 písm. c) zůstávají pod celním dohledem až do místa určení spolu se vstupním dokladem, v němž je stanoveno povolené určení a v němž je podle potřeby uveden i způsob zamýšleného zpracování,
b) úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice informuje příslušný úřad odpovědný za podnik v místě určení prostřednictvím počítačové sítě7) o místě původu a místě určení produktů,
c) produkty jsou v podniku v místě určení ošetřeny způsobem stanoveným předpisy Evropské unie,
d) příslušný veterinární úřad odpovědný za dozor v místě určení je informován vedením tohoto podniku o dodání produktů do místa určení a během 15 dnů o tom uvědomí úředního veterinárního lékaře pohraniční veterinární stanice, který mu zásilku ohlásil. Zároveň provede obvyklé kontroly, zejména kontrolu vstupních záznamů, za účelem ověření, že se produkty dostaly do podniku v místě určení.
(5) Získá-li úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice v místě vstupu produktů do České republiky důkaz o tom, že produkty, které byly určeny pro podnik schválený pro zacházení s produkty, nebyly dodány do místa určení, učiní odpovídající opatření ve vztahu k dovozci. Tím není dotčen postup podle § 23.
(6) Státní veterinární správa předloží Komisi seznam podniků schválených pro zacházení s produkty z třetích zemí uvedenými v odstavci 4.
1e) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě, v platném znění.
2) Například vyhláška č. 383/2003 Sb., o veterinárních podmínkách dovozu některých živočišných produktů ze třetích zemí, vyhláška č. 380/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se spermatem, vaječnými buňkami a embryi a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, vyhláška č. 381/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a produkty akvakultury, produkty rybolovu a živé mlže a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí.
7) Vyhláška č. 329/2003 Sb.
Například rozhodnutí Komise 2004/292/ES ze dne 30. března 2004 o zavedení systému Traces a o změně rozhodnutí 92/486/EHS.
8) Vyhláška č. 291/2003 Sb., o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech.